جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱(حقوق وزارت کار)

جدول کامل حقوق و دستمزد 1401
جدول کامل حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

در این مقاله جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ کارگران قانون کار از روی بخشنامه حقوق و مزد تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای عالی کار حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار و افزایش حقوق وزارت کار ۱۴۰۱ تصویب شد. طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کند. معیارهای تعیین حقوق و دستمزد ۱-نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و ۲-هزینه معیشت خانوار هستند. از ابتدای سال کارفرمایان مکلف هستند حقوق اداره کار ۱۴۰۱ را پرداخت نمایند.

در شورای عالی کار نرخ تورم بهمن ماه ۱۴۰۰ برای محاسبه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۱.۴ درصد و هزینه معیشت برای خانوار معمولی ۳.۳ نفری مبلغ ۸۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۲۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

طبق بخشنامه مزد سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روانه کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ روزانه مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ریال تعیین شد. میزان افزایش حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷.۴% است. سایر سطوح مزدی روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه مبلغ ۱۷۱.۷۲۲ریال به نسبت آخرین مزد ثابت یا مبنای سال گذشته افزایش خواهد یافت. پس از محاسبه مزد سایر سطوح مزدی نباید مزد محاسبه شده در سال ۱۴۰۱ از حداقل مزد تعیین شده به مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰کمتر باشد. با توجه به توضیحات فوق افزایش حقوق اداره کار در سال جاری رکورد جدیدی را از لحاظ نرخ افزایش ثبت کرد.

پایه سنوات ۱۴۰۱ روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰تعیین شد که این مبلغ به کارگرانی که یک سال سابقه کار داشته و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد پرداخت می‌شود. پایه سنوات ۱۴۰۱ طبقه بندی مشاغل طبق جدولی است که در ادامه قرار داده است.

در قانون کار ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری سال ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ریال افزایش یافت.

حق مسکن سال ۱۴۰۱ ماهانه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد .

دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ (۱.۰۶۴.۰۵۹) * ۳۸ درصد افزایش + عدد ثابت ( ۱۷۱.۷۲۲)+ پایه سنوات روزانه سال ۱۴۰۱ (۷۰.۰۰۰) = ۱.۷۱۰.۱۲۳ ریال

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ (حقوق وزارت کار)

با توجه به افزایش‌های تصویب شده جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ به صورت زیر خواهد بود.

ردیفعنوانمبلغ
۱حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) 1.393.250
۲حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) 41.797.491
۳میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ 38%+171.722
۴پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) 70.000
۵بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) 8.500.000
۶حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) ۶.۵۰۰.۰۰۰
۷حق اولاد برای ۱ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 4.179.749
۸حق اولاد برای ۲ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 8.359.498
۹حق اولاد برای ۳ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 12.539.247
۱۰مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) 190.075
۱۱فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ 266.105
۱۲فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ 66.526
۱۳فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ 557.300
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵% حقوق ماهانه ۱۴۰۱(حق شیفت) 6,269,625
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱  معادل ۱۰% حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) 4,179,750
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱  معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) 9,404,437/5
۱۷عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه 6,966,250
۱۸سنوات (پایانکار) ۱۴۰۱ برای هر ماه 3,483,125
۱۹مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر روز 1,893,250
   
جدول کامل حقوق وزارت کار کارگران در سال ۱۴۰۱
جدول حقوق و دستمزد سال 1401
جدول حقوق قانون کار و دستمزد سال ۱۴۰۱

کارفرمایان مکلف هستند لیست کامل حقوق اداره کار ۱۴۰۱ کارگران در سال جاری را طبق جدول بالا و سایر مصوبات بخشنامه حقوق قانون کار سال جاری تنظیم کرده و فیش حقوق قانون کار ۱۴۰۱ را منطبق با این مبالغ تنظیم و صادر کنند.

ابزار محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ با دریافت اطلاعات مزدی و ساعات کار کارگران کلیه حقوق و مزایای آنان را محاسبه می‌کند.

 

دانلود جدول حقوق وزارت کار کارگران در سال ۱۴۰۱

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ قانون کار در دو فرمت PDF و JPG در ادامه قابل دانلود است.

دانلود بخشنامه حقوق وزارت کار سال ۱۴۰۱

بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ که با عنوان بخشنامه مزد ۱۴۰۱ قانون کار بخشنامه مزد ۱۴۰۱ کارگران نیز شناخته می‌شود در واقع مصوبات جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ است که پس از امضای صورتجلسه مربوطه توسط اعضای شورای عالی کار تدوین شده و به امضای وزیر کار می‌رسد. در بخشنامه مزد حداقل مزد و حقوق ۱۴۰۱،  نرخ و درصد افزایش حقوق ۱۴۰۱، بن کارگری (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، پایه سنوات تعیین می‌شود. تعیین حق مسکن از وظایف شورای عالی کار نیست و در بخشنامه مزد درج نمی‌شود. مبلغ و میزان افزایش حق مسکن از طرف شورای عالی که به هیات وزیران پیشنهاد شده و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود. پس از تصویب حق مسکن لیست حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ می‌تواند تکمیل شود. بدیهی است تا زمانی که حق مسکن جدید تصویب نشده باشد کارفرما مکلف است حق مسکن گذشته را به کارگران پرداخت کند.

در ادامه تصاویر و فایل PDF بخشنامه مزد و حقوق ۱۴۰۱ برای دانلود قرار داده شده است.

دستورالعمل افزایش حقوق قانون کار ۱۴۰۱ در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل

در متن اصلی بخشنامه مزد و جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل، فرمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی و پایه سنوات فاقد طبقه بندی مشاغل تعیین می‌شود.

نحوه و چگونگی افزایش حقوق وزارت کار ۱۴۰۱ در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل طبق روال سال‌های گذشته بلافاصله پس از صدور بخشنامه مزد توسط معاونت روابط کار تنظیم و همراه با بخشنامه مزد و حقوق منتشر می‌شود.

در این دستورالعمل ابتدا فرمول محاسبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارگران طبقه بندی شده مشخص شده و طبق فرمول ارائه شده مزد گروه‌های شغلی کارگاه محاسبه و تعیین می‌شود.

علاوه بر فرمول محاسبه مزد گروه‌های شغلی، جدول پایه سنوات گروه‌های شغلی طبقه بندی مشاغل نیز در این دستور العمل تعیین و منتشر می‌شود.

در ادامه تصاویر و فایل PDF دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند ارائه می‌شود.

گروه۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
مزد پایه(پایه سنوات) 70000 70200 70400 70600 70800 71000 71200 71400 71600 71800
گروه۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
مزد پایه(پایه سنوات) 72000 72400 72800 73200 73600 74000 74400 74800 75200 75600
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه-(ارقام ریال به روز)

مقایسه افزایش حقوق و دستمزد وزارت کار ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته

تعیین حقوق سال جدید در شورای عالی کار هر چند طبق ماده ۴۱ قانون کار باید از نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار تبعیت کند ولی فرمول و رابطه مشخص و معینی برای تعیین حداقل حقوق کارگر و افزایش حقوق کارگران وجود ندارد. در جلسات شورای عالی کار با مبنا قراردادن این دو معیار چانه زنی بین شرکای اجتماعی کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گرفته و در نهایت توافقی انجام می‌شود. بنابراین همانگونه که از جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته مشخص است همه ساله نرخ افزایش حقوق در مقایسه با نرخ تورم و هزینه معیشت درصد متفاوتی دارد که در نمودارهای زیر مقایسه‌ای بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق کارگران را نشان می‌دهند.

نمودار حقوق قانون کار و وزارت کار ۱۴۰۱ با سال های گذشته
نرخ تورم مبنای محاسبات افزایش حقوق وزارت کار ۱۴۰۱

حقوق سال ۱۴۰۱ تامین اجتماعی به تبعیت از حقوق اداره کار

حق بیمه تامین اجتماعی به صورت درصدی از حقوق و مزایای قانون کار تعریف شده است. بنابراین مبنای محاسبه حق بیمه حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ در تامین اجتماعی است و از این جهت میزان حقوق هر سال برای کلیه اعضای صندوق تامین اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده برروی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

برای حداقل حقوق و مزایا و دستمزد ۱۴۰۱ بیمه تامین اجتماعی با مبالغ زیر باید واریز شود:

 جمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزندجمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزندجمع حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر یک سال سابقه و یک فرزندحق بیمه سهم کارگر ۱۴۰۱
ماه ۳۱ روزه 57.206.250 ریال 61.370.499 ریال 63.540.499 ریال 4.004.437 ریال
ماه ۳۰ روزه 55.797.500 ریال 59.977.249 ریال 62.077.249 ریال 3,905.825ریال
ماه ۲۹ روزه 54.404.250 ریال 58.583.999 ریال 60.613.999 ریال 3.808.297ریال

مطالب مربتط زیر را نیز بخوانید

۴۶ دیدگاه دربارهٔ «جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱(حقوق وزارت کار)»

 1. سلام والا پارسال واسه یکی کار میکردیم برج ۵ اومدم بیرون شکایت کردم از اداره کار بدبختی من رفتم پیش یکی دیگه کار کنم هم حقوق از توافقمون کم میکنه هم بیمه رو سه ماهشو نریخته نه عیدی میده نمیدونم دیگه چیکار کنم

 2. سلام
  من از مهر ۱۴۰۱ رفتم سرکار و حقوقم حداقله . خانم هستم و یک فرزند دارم به من حق اولاد داده نمیشه. میخوام ببینم قانونیه؟

  1. سلام
   حق اولاد کارگران زن همانند کارگران مرد باید پرداخت شود. در صورتی که فرزندی زیر ۱۸ سال دارای والدین شاغل باشد هم به پدر و هم به مادر باید حق اولاد پرداخت شود.

  1. هادی پیروزرام

   باسلام
   سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بود و بیشتر از این مبلغ مشمول مالیات خواهد بود.

  1. هادی پیروزرام

   باسلام
   اگر یک روز هم سابقه کار داشته باشید باید عیدی به شما پرداخت شود.

 3. سلام
  ساعت اضافه کار با پایه حقوق ۶۲۰۰هزار تومان چقدر است ممنون میشم راهنمایی کنید اگه بخشنامه ای هست برام بفرستید

  1. سلام
   مبلغ هر ساعت اضافه کاری برابر با ۱.۴ برابر مزد هر ساعت کار عادی هر کارگر است. استناد قانونی اضافه کاری ماده ۵۹ قانون کار است.

 4. سلام
  برای ما فقط یک حقوق پایه که جمع ۳۰ روز دستمزد روزانه هستش + یک مزایای مشمول که الان آبان ماه مبلغش ۱۵۰۰۰۰۰ هستش پرداخت میشه، با ۲ سال سابقه کار.
  میشه لطفا راهنمایی کنید یعنی این مزایای مشمول جمع همین حق اولاد و مسکن و غیره… هستش؟ یا اونا باز جدا باید پرداخت بشن؟

  1. سلام
   ظاهرا به نظر می رسد این مبلغ مجموع بن کارگری ۱۴۰۱ که مبلغ ماهانه آن ۸۵۰ هزارتومان و حق مسکن ۱۴۰۱ که مبلغ آن ۶۵۰ هزارتومان است باشد.

  2. سلام وقت بخیر یه سوال داشتم گروه شغلی نگهبان(کارگر دائم)تو قانون کار تابع سازمان شهرداریها کل کشور چتد هستش؟؟؟
   الان شهرداری مشهد میخاد گروه شغلی نگهبان کارگر دائم رو۴ بزنه ایا درسته؟؟یا داره تخلف صورت میگیره

  3. سلام باید به طرح طبقه بندی شهرداری ها که در امور اداری شهرداری ها موجود است مراجعه شود.

 5. مطالب عالی و کاربردی هستند تشکر من یک سوال داشتم میشه لطفا نحوه محاسبه کارگر ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت هم بگید به چه شکلی هست؟

 6. سلام بنده عضو یک شرکتی هستم که تازه طبقه بندی رو اجرا کردند
  وسوالات زیادی فکر همکاران را درگیر کرده اینکه اصل مدرک رو نزده اند و اول ابتدایی زده اند چه کار باید کرد
  و اینکه سابقه شغلی رو کمتر از کار در شرکت زده اند چه کار میتوان کرد

  1. سلام
   ابتدا باید با اطلاع از جزئیات طرح طبقه بندی شرکت از یک نفر مشورت بگیرید که چقدر از خواسته شما درست است.
   پس از اطمینان باید ابتدا با مدیریت و کارفرما مذاکره شود و در صورت عدم حصول نتیجه اداره کار مرجع رسیدگی به این اختلافات است.

 7. باسلام‌خسته‌نباشید‌مدیران‌محترم‌‌‌درمورد‌تمامی‌شرکتها‌‌بهس‌وگفتگوشده‌‌که‌قرار‌کلیه‌نیروهای‌شرکتی‌‌را‌‌ادارها‌‌‌برعهده‌بگیرن‌.این‌‌برنامه‌درمجلس‌‌شورای‌اسلامی‌هم‌نمایندگان‌محترم‌تسویب‌کرده‌اند‌‌.کیاجرای‌می‌شود‌‌برایمان‌اعلام‌نمایید‌.ممنون‌میشویم‌

  1. سلام
   به کارگیری مستقیم نیروها در دستگاه های دولتی تحت شرایط خاص به صورت طرح ارائه شده و هنوز تصویب نهایی نشده است. پس از تصویب نهایی جزئیات آن مشخص خواهد شد.

  1. هادی پیروزرام

   باسلام
   با ۲۰ سال سابقه کار و بدون درنظر گرفتن وجود طبقه بندی مشاغل، ۱.۸۵۷.۶۹۸ریال مزد مبنا شما خواهد بود که از این مبلغ، ۴۶۴,۴۴۸ ریال پایه سنوات شما است.

 8. سلام مرخصی در سال چند روز است به من مرخصی نمی‌دن چون راننده هستم برای یکسان چقدر باید بگیرم ممنونم راهنمایی بفرمایید

  1. اگه چیزی نرفته باشی باید اخر سال یک ۲۶ روز حق السعی به عنوان بازخرید مانده مرخصی پرداخت شود.

  1. هادی پیروزرام

   سلام وقت بخیر
   شرط پرداخت حق اولاد داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه است اگر این شرط احراز شد از زمان تولد نوزاد باید حق اولاد پرداخت شود.

 9. سلام
  من کار گر شهرداری هستم ۴سال سابقه کار دارم با دو فرزند حقوق من با سنوات و حق اولاد وبن مسکن جمعا چقدر باید باشد؟ لطفا جوابم بدهید.

  1. هادی پیروزرام

   سلام وقت بخیر
   بله صددرصد شامل شما می شود ولی تا زمان رسیدن تاریخ استخدام شما یعنی ماه بهمن مبلغ پایه سنوات روزانه ۷۰۰۰۰ هزار ریال و ماهانه مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ هزار تومان به شما تعلق نمی گیرد.

  2. سلام
   اگر منظور شما پایه سنوات ۱۴۰۱ باشد این مبلغ از شروع سال دوم کاری تعلق می گیرد.
   سایر حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر اساس حداقل حقوق و مزایای ۱۴۰۱ تعلق می گیرد.

 10. سلام آیا من که سابقه یکسال و چهار ماه در شرکت قبلی دارم الان داخل شرکت دیگری استخدام شدم پایه سنوات همون ۲۱۰ هزار تومن به من تعلق میگیره لطفا جواب بدین مدیرجان منتظرم

  1. سلام
   سابقه کار در این کارگاه ملاک است نه کارگاه قبلی.
   پس از تکمیل یک سال سابقه کار و هنگام ورود به سال دوم کار در این کارگاه پایه سنوات تعلق می گیرد.

 11. با سلام. شرکت ما پیمانکار بیمارستان است. ۱۴۰۱ قرارداد منعقد شده، اما از نیروهای شرکت قبل استفاده کردیم. آیا برای این نیروها حداقل دستمزد محاسبه میشود یا شامل سایر سطوح میشوند؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   باید پایه سنوات را با در نظر گرفتن تاریخ شروع به کار در بیمارستان در نظر بگیرید نه شروع به کار شرکت خودتان!

 12. سلام
  وقت بخیر
  ضمن تشکر از مطالب مفید شما
  لطفاً بفرمایید
  مبلغ یک روز مرخصی ذخیره چگونه محاسبه شده است
  مگر حداقل حقوق یک روز ۱/۳۹۳/۲۵۰ ریال نیست ؟

  1. سلام
   مبنای محاسبه مانده مرخصی حق السعی است. یعنی مزد شغل، پایه سنوات، بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و سایر دریافتی های ثابت در ساعات کار عادی در مانده مرخصی محاسبه می شوند.
   ۱۳۹۳۲۵۰ ریال صرفا حداقل مزد است.

 13. مرتضی پورمند

  سلام … مانده مرخصی برای هر ماه ۴.۷۳۳.۱۲۵ ریال مگر نمی شود در جدول ذکر شده ۱۸۹۳۲۵۰ ریال حالا کدام درست است

  1. سلام
   مبلغ ذکر شده برای حداقلی بگیران هست. بسته به حقوق و دستمزد و مزایای هر کارگر مبلغ مانده مرخصی وی هم متفاوت است.
   رقم نوشته شده مبلغ هر روز مانده مرخصی است نه ماهانه.

 14. شرکت سپید گستران

  مطالب بسیار مفید و کار آمد بودند / این گونه اطلاعات چون در زمان مناسبی ارائه میشوند به کارفرما قدرت تصمیم گیری بهتر و موثرتری میدهد /.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)