سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می‌شود و آیا شامل پایه سنوات تجمیعی هم می‌شود؟

کارگری که در سال ۱۴۰۰ مزد روزانه بیشتری نسبت به حداقل مزد داشته باشد، مزد امسال وی طبق فرمول سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می‌شود؟ به عنوان مثال کارگری که در سال گذشته مزد روزانه حتی بالاتر از ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال و مبلغی برابر با ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت می‌کرده مزد روازنه وی در سال ۱۴۰۱ با رابطه سایر سطوح مزدی چقدر خواهد شد؟

فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ شامل کدام کارگران می‌شود؟ آیا پایه سنوات نیز داخل سایر سطوح مزدی باید محاسبه شود؟


سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ شامل کدام کارگران می شود؟

در بخشنامه حقوق ۱۴۰۱ به سه موضوع اصلی اشاره می‌شود:

۱-حداقل مزد سال ۱۴۰۱ روازنه مبلغ ۱.۳۹۳۲۵۰ ریال

۲-افزیش مزد سایر سطوح مزدی به میزان ۳۸ درصد مزد سال گذشته به علاوه روزانه ۱۷۱.۷۲۲ ریال

۳-پایه سنوات روزانه کارگران روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال

مزد سال جدید تمام کارگران اعم از حداقلی بگیران و یا کارگرانی که سال گذشته مزدی بیشتر از حداقل مزد قانون کار را دریافت کرده‌اند با استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی قابل محاسبه است. به عنوان مثال اگر مزد امسال کارگری که پارسال حداقل مزد به میزان ۸۸۵.۱۶۵ ریال دریافت می‌کرده را با فرمول سایر سطوح مزدی محاسبه کنیم حداقل مزد امسال به مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال به دست خواهد آمد.

کارگرانی که سال گذشته مزدی بالاتر از حداقل مزد قانون کار دریافت کرده‌اند شامل دو گروه می‌شود : ۱-کارگرانی که با توجه به افزایش سابقه کار و دریافت پایه سنوات مزد بالاتری دریافت می‌کرده‌اند. ۲-کارگرانی که بدون توجه به پایه سنوات مزد توافقی یا طبقه بندی بالاتر از حداقل قانون کار را داشته‌اند.

گروه ۱ هم به روش سایر سطوح مزدی و هم به روش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ و محاسبه پایه سنوات از روی جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱ قابل محاسبه است. جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱  نیز برای محاسبه مزد این گروه از کارگران به سادگی قابل استفاده است. توصیه می‌شود کارگران این گروه از این روش برای محاسبه مزد استفاده کنند.

گروه ۲ که در سال گذشته به غیر از پایه سنوات مزدی بالاتر از قانون کار داشته‌اند و یا کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و مزد گروه کارگر از حداقل مزد امسال بالاتر بوده باشد حتما باید از طریق سایر سطوح مزدی برای محاسبه مزد خود استفاده کنند.

سایر سطوح مزدی شامل مزد شغل و گروه است یا پایه سنوات؟

مزد اطلاق عام دارد و به مجموع مزد شغل و گروه و پایه سنوات و سایر مزایای به تبع شغل گفته می‌شود. فرمول سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ به صورت زیر است:

مزد سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱.۷۲۲ + مزد سال گذشته*۱.۳۸

همانگونه که در رابطه بالا قابل ملاحظه است کلمه مزد شامل مزد مطلق است. به عنوان مثال کارگری که مزد شغل توافقی روزانه ۱۵۰ هزارتومان داشته و ۳۲ هزارتومان هم از بابت پایه سنوات دریافت کرده است، در مجموع مزد ۱۸۲ هزارتومان داشته است.

بنابراین در فرمول باید مبلغ ۱۸۲ هزارتومان به عنوان مزد سال گذشته قرار داده شود.

نکته بسیار مهم که در محاسبه به این صورت وجود دارد این است که در این حالت پایه سنوات در بطن و داخل مزد گنجانده شده است و کارفرما در اسناد مالی و قرارداد کار به راحتی نمی‌تواند این دو را از هم تفکیک و درج نماید تا سندی مبنی بر پرداخت پایه سنوات تجمیعی داشته باشد.

روش پیشنهادی محاسبه مزد سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ از روی مزد و پایه سنوات سال گذشته

ابتدا قسمت مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) سال گذشته را از مزد تفکیک کرده و دو رقم به عنوان مزد شغل (یا مزد گروه در طبقه بندی مشاغل) و مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی از ابتدای اشتغال تا آخر سال ۱۴۰۰) به دست می آوریم.

سپس این دو رقم با به صورت مستقل و به صورت زیر برای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌کنیم:

مزد شغل (مزد گروه) سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱.۷۲۲ + مزد شغل (مزد گروه) سال ۱۴۰۰*۱.۳۸

توجه : در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل مزد شغل و در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه استفاده می‌شود.

مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) تا آخر ۱۴۰۰ انتقالی به سال ۱۴۰۱ = مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) آخر سال ۱۴۰۰ * ۱.۳۸

توجه : رقم ثابت ۱۷۱.۷۲۲ ریال فقط در محاسبه مزد شغل استفاده می‌شود و در محاسبه پایه سنوات استفاده نمی‌شود.

پس از محاسبه پایه سنوات ۱۴۰۰ منتقل شده به سال ۱۴۰۱، زمانی که روز استخدام کارگر فرا رسید مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۱ به میزان ۷۰.۰۰۰ ریال به این مبلغ اضافه می‌شود.

اگر تا سال گذشته مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی با هم بوده است برای تفکیک این دو از هم به روش زیر عمل می‌کنیم:

بدون توجه به هر چیز ابتدا از روی جدول تصاعدی مزد حداقل پایه سنوات کارگر در آخر سال ۱۴۰۰ محاسبه شود. سپس از مجموع مزد پرداختی به کارگر، پایه سنوات تجمیعی محاسبه شده از جدول تصاعدی مزد کسر شود. مبلغ باقی مانده مزد شغل کارگر در آخر سال ۱۴۰۰ خواهد بود. پس از انجام تفکیک، با استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی هر کدام را جداگانه محاسبه می‌کنیم.

به عنوان مثال فرض می‌کنیم کارگری در سال گذشته مزد روازنه ۱.۶۲۰.۰۰۰ ریال داشته است. تاریخ استخدام این کارگر ابتدای خرداد ۱۳۹۵ بوده است. مزد این کارگر در سال ۱۴۰۱ به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد.

الف: تفکیک مزد شغل از پایه سنوات تجمیعی

در جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۰، مبلغ درج شده زیر سال ۹۵ مبلغ ۱.۰۶۶.۲۰۴ ریال است. با کسر حداقل مزد ۱۴۰۰به مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال از این مبلغ، پایه سنوات تجمیعی کارگر به مبلغ ۱۸۱.۰۳۹ ریال خواهد ماند.

از این محاسبه صرفا با عدد ۱۸۱.۰۳۹ ریال به عنوان مبلغ پایه سنوات تجمیعی در آخر سال ۱۴۰۰ کار خواهیم داشت.

مزد روزانه کارگر در آخر سال ۱۴۰۰ روزانه ۱.۶۲۰.۰۰۰ ریال بوده که این مبلغ مجموع مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی آخر سال ۱۴۰۰ است.

بنابرین مزد شغل روزانه آخر سال ۱۴۰۰ = پایه سنوات تجمیعی آخر ۱۴۰۰ – مزد آخر ۱۴۰۰   = 181.039 – ۱.۶۲۰.۰۰۰ = ۱.۴۳۸.۹۶۱ ریال

پس در آخر سال ۱۴۰۰ مزد به صورت زیر بوده است:

۱-مزد شغل روزانه ۱.۴۳۸.۹۶۱ ریال

۲-پایه سنوات تجمیعی آخر ۱۴۰۰ روزانه ۱۸۱.۰۳۹ ریال

۳-مزد ۱.۶۲۰.۰۰۰ ریال

ب: محاسبه اقلام مزدی ۱۴۰۱ با سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱

۱-مزد شغل ابتدای ۱۴۰۱ = ۱۷۱.۷۲۲ + مزد شغل آخر ۱۴۰۰ *۱.۳۸ = ۱۷۱.۷۲۲+۱.۴۳۸.۹۶۱*۱.۳۸=۲.۱۵۷.۴۸۸ ریال

۲-پایه سنوات انتقالی از ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ = ۱۸۱.۰۳۹*۱.۳۸=۲۴۹.۸۳۳ ریال

در سالروز استخدام کارگر یعنی از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ به مبلغ فوق روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال به عنوان پایه سنوات سال ۱۴۰۱ اضافه می‌شود.

۳-مزد روزانه = مزد شغل + پایه سنوات تجمیعی

با توجه به تعلق پایه سنوات ۱۴۰۱ از سالروز استخدام به بعد، پایه سنوات تجمیعی و به تبع آن مزد روزانه کارگر از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آخر اردیبهشت یک رقم و از ابتدای خرداد تا آخر سال ۱۴۰۱ رقم دیگری خواهد شد.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

۳ دیدگاه دربارهٔ «سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می‌شود و آیا شامل پایه سنوات تجمیعی هم می‌شود؟»

  1. از یاد رفته انقلاب

    باین فرمول باید به حقوق من ۳۵۶۰۰۰۰ اضافه میشده اگر فرمول خودتان راقبول دارید پس چرا حقوق من ۱۳۵۰۰۰۰ شده کاری به خورده ان نداریت این ۲۳۵۰۰۰۰۰ کجارفته اگر فرمول خود را قبول دارید با ۲۴ سال ۴ماه ۲۲روز اگرسنوات را هم دخیل کنید بازهم ۳۵۶۰۰۰۰ میشود نه۱۳۵۰۰۰۰۰ این خودچندنفر مثل من هستند این اختلاس مثل روز روشته

  2. با سلام
    آیا من که سرپرست خانوار هستم با حقوق کم چطور زندگی کنم خواهش میکنم فکری برای من و امثال من بکنید پا یین تر از خط فقر هستیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)