نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
dwqa-question
dwqa-answer
e-landing-page
wpforms

سایر سطوح مزدی 1401 چگونه محاسبه می‌شود و آیا شامل پایه سنوات تجمیعی هم می‌شود؟

کارگری که در سال 1400 مزد روزانه بیشتری نسبت به حداقل مزد داشته باشد، مزد امسال وی طبق فرمول سایر سطوح مزدی 1401 چگونه محاسبه می‌شود؟ به عنوان مثال کارگری که در سال گذشته مزد روزانه حتی بالاتر از 1.393.250 ریال و مبلغی برابر با 2.000.000 ریال دریافت می‌کرده مزد روازنه وی در سال 1401 با رابطه سایر سطوح مزدی چقدر خواهد شد؟

فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی 1401 شامل کدام کارگران می‌شود؟ آیا پایه سنوات نیز داخل سایر سطوح مزدی باید محاسبه شود؟


سایر سطوح مزدی 1401 شامل کدام کارگران می شود؟

در بخشنامه حقوق 1401 به سه موضوع اصلی اشاره می‌شود:

1-حداقل مزد سال 1401 روازنه مبلغ 1.393250 ریال

2-افزیش مزد سایر سطوح مزدی به میزان 38 درصد مزد سال گذشته به علاوه روزانه 171.722 ریال

3-پایه سنوات روزانه کارگران روزانه مبلغ 70.000 ریال

مزد سال جدید تمام کارگران اعم از حداقلی بگیران و یا کارگرانی که سال گذشته مزدی بیشتر از حداقل مزد قانون کار را دریافت کرده‌اند با استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی قابل محاسبه است. به عنوان مثال اگر مزد امسال کارگری که پارسال حداقل مزد به میزان 885.165 ریال دریافت می‌کرده را با فرمول سایر سطوح مزدی محاسبه کنیم حداقل مزد امسال به مبلغ 1.393.250 ریال به دست خواهد آمد.

کارگرانی که سال گذشته مزدی بالاتر از حداقل مزد قانون کار دریافت کرده‌اند شامل دو گروه می‌شود : 1-کارگرانی که با توجه به افزایش سابقه کار و دریافت پایه سنوات مزد بالاتری دریافت می‌کرده‌اند. 2-کارگرانی که بدون توجه به پایه سنوات مزد توافقی یا طبقه بندی بالاتر از حداقل قانون کار را داشته‌اند.

گروه 1 هم به روش سایر سطوح مزدی و هم به روش حداقل مزد سال 1401 و محاسبه پایه سنوات از روی جدول تصاعدی مزد 1401 قابل محاسبه است. جدول حقوق کارگران با سابقه کار بالا در سال ۱۴۰۱  نیز برای محاسبه مزد این گروه از کارگران به سادگی قابل استفاده است. توصیه می‌شود کارگران این گروه از این روش برای محاسبه مزد استفاده کنند.

گروه 2 که در سال گذشته به غیر از پایه سنوات مزدی بالاتر از قانون کار داشته‌اند و یا کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و مزد گروه کارگر از حداقل مزد امسال بالاتر بوده باشد حتما باید از طریق سایر سطوح مزدی برای محاسبه مزد خود استفاده کنند.

سایر سطوح مزدی شامل مزد شغل و گروه است یا پایه سنوات؟

مزد اطلاق عام دارد و به مجموع مزد شغل و گروه و پایه سنوات و سایر مزایای به تبع شغل گفته می‌شود. فرمول سایر سطوح مزدی 1401 به صورت زیر است:

مزد سال 1401 = 171.722 + مزد سال گذشته*1.38

همانگونه که در رابطه بالا قابل ملاحظه است کلمه مزد شامل مزد مطلق است. به عنوان مثال کارگری که مزد شغل توافقی روزانه 150 هزارتومان داشته و 32 هزارتومان هم از بابت پایه سنوات دریافت کرده است، در مجموع مزد 182 هزارتومان داشته است.

بنابراین در فرمول باید مبلغ 182 هزارتومان به عنوان مزد سال گذشته قرار داده شود.

نکته بسیار مهم که در محاسبه به این صورت وجود دارد این است که در این حالت پایه سنوات در بطن و داخل مزد گنجانده شده است و کارفرما در اسناد مالی و قرارداد کار به راحتی نمی‌تواند این دو را از هم تفکیک و درج نماید تا سندی مبنی بر پرداخت پایه سنوات تجمیعی داشته باشد.

روش پیشنهادی محاسبه مزد سایر سطوح مزدی 1401 از روی مزد و پایه سنوات سال گذشته

ابتدا قسمت مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) سال گذشته را از مزد تفکیک کرده و دو رقم به عنوان مزد شغل (یا مزد گروه در طبقه بندی مشاغل) و مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی از ابتدای اشتغال تا آخر سال 1400) به دست می آوریم.

سپس این دو رقم با به صورت مستقل و به صورت زیر برای سال 1401 محاسبه می‌کنیم:

مزد شغل (مزد گروه) سال 1401 = 171.722 + مزد شغل (مزد گروه) سال 1400*1.38

توجه : در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل مزد شغل و در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه استفاده می‌شود.

مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) تا آخر 1400 انتقالی به سال 1401 = مزد پایه (پایه سنوات تجمیعی) آخر سال 1400 * 1.38

توجه : رقم ثابت 171.722 ریال فقط در محاسبه مزد شغل استفاده می‌شود و در محاسبه پایه سنوات استفاده نمی‌شود.

پس از محاسبه پایه سنوات 1400 منتقل شده به سال 1401، زمانی که روز استخدام کارگر فرا رسید مبلغ پایه سنوات 1401 به میزان 70.000 ریال به این مبلغ اضافه می‌شود.

اگر تا سال گذشته مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی با هم بوده است برای تفکیک این دو از هم به روش زیر عمل می‌کنیم:

بدون توجه به هر چیز ابتدا از روی جدول تصاعدی مزد حداقل پایه سنوات کارگر در آخر سال 1400 محاسبه شود. سپس از مجموع مزد پرداختی به کارگر، پایه سنوات تجمیعی محاسبه شده از جدول تصاعدی مزد کسر شود. مبلغ باقی مانده مزد شغل کارگر در آخر سال 1400 خواهد بود. پس از انجام تفکیک، با استفاده از فرمول سایر سطوح مزدی هر کدام را جداگانه محاسبه می‌کنیم.

به عنوان مثال فرض می‌کنیم کارگری در سال گذشته مزد روازنه 1.620.000 ریال داشته است. تاریخ استخدام این کارگر ابتدای خرداد 1395 بوده است. مزد این کارگر در سال 1401 به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد.

الف: تفکیک مزد شغل از پایه سنوات تجمیعی

در جدول تصاعدی مزد 1400، مبلغ درج شده زیر سال 95 مبلغ 1.066.204 ریال است. با کسر حداقل مزد 1400به مبلغ 885.165 ریال از این مبلغ، پایه سنوات تجمیعی کارگر به مبلغ 181.039 ریال خواهد ماند.

از این محاسبه صرفا با عدد 181.039 ریال به عنوان مبلغ پایه سنوات تجمیعی در آخر سال 1400 کار خواهیم داشت.

مزد روزانه کارگر در آخر سال 1400 روزانه 1.620.000 ریال بوده که این مبلغ مجموع مزد شغل و پایه سنوات تجمیعی آخر سال 1400 است.

بنابرین مزد شغل روزانه آخر سال 1400 = پایه سنوات تجمیعی آخر 1400 – مزد آخر 1400   = 181.039 – 1.620.000 = 1.438.961 ریال

پس در آخر سال 1400 مزد به صورت زیر بوده است:

1-مزد شغل روزانه 1.438.961 ریال

2-پایه سنوات تجمیعی آخر 1400 روزانه 181.039 ریال

3-مزد 1.620.000 ریال

ب: محاسبه اقلام مزدی 1401 با سایر سطوح مزدی 1401

1-مزد شغل ابتدای 1401 = 171.722 + مزد شغل آخر 1400 *1.38 = 171.722+1.438.961*1.38=2.157.488 ریال

2-پایه سنوات انتقالی از 1400 به 1401 = 181.039*1.38=249.833 ریال

در سالروز استخدام کارگر یعنی از ابتدای خرداد 1401 به مبلغ فوق روزانه مبلغ 70.000 ریال به عنوان پایه سنوات سال 1401 اضافه می‌شود.

3-مزد روزانه = مزد شغل + پایه سنوات تجمیعی

با توجه به تعلق پایه سنوات 1401 از سالروز استخدام به بعد، پایه سنوات تجمیعی و به تبع آن مزد روزانه کارگر از ابتدای سال 1401 تا آخر اردیبهشت یک رقم و از ابتدای خرداد تا آخر سال 1401 رقم دیگری خواهد شد.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

3 دیدگاه دربارهٔ «سایر سطوح مزدی 1401 چگونه محاسبه می‌شود و آیا شامل پایه سنوات تجمیعی هم می‌شود؟»

  1. از یاد رفته انقلاب

    باین فرمول باید به حقوق من ۳۵۶۰۰۰۰ اضافه میشده اگر فرمول خودتان راقبول دارید پس چرا حقوق من ۱۳۵۰۰۰۰ شده کاری به خورده ان نداریت این ۲۳۵۰۰۰۰۰ کجارفته اگر فرمول خود را قبول دارید با ۲۴ سال ۴ماه ۲۲روز اگرسنوات را هم دخیل کنید بازهم ۳۵۶۰۰۰۰ میشود نه۱۳۵۰۰۰۰۰ این خودچندنفر مثل من هستند این اختلاس مثل روز روشته

  2. با سلام
    آیا من که سرپرست خانوار هستم با حقوق کم چطور زندگی کنم خواهش میکنم فکری برای من و امثال من بکنید پا یین تر از خط فقر هستیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیش حقوقی بساز
قرارداد کار تنظیم کن
مشاوره بگیر
چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار
پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق...
طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)