سوال کاربر : آیا سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود؟

پدر من حدود ۲۳ سال در یک شرکت کشاورزی سابقه کار دارند. سختی کار شغل پدرم تایید شده است. در این مدت از سال ۸۶ تا ۹۱ اخراج و بیکار بودند و پس از شکایت در اداره کار رای بازگشت به کار گرفته و ابقا به کار شد.

کارفرما عنوان شغلی ۵ سال بیکاری را فاقد عنوان شغلی ثبت کرده و بیمه عادی پرداخت کرده است.

تامین اجتماعی از قبول سختی کار مدتی که بیمه با رای اداره کار واریز شده خودداری می‌کند. در این حالت اشتغال پدرم از حالت توالی خارج شده و متناوب می‌شود. در حالتی که سابقه کار سخت و زیان آور متناوب باشد باید سابقه کار به ۲۵ سال برسد.

آیا سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود؟ و چگونه می‌توان سختی کار و سخت و زیان آور سابقه با رای اداره کار را جزو مشاغل سخت و زیان آور اثبات کرد؟

آیا بیمه با رای اداره کار توالی اشتغال سخت و زیان آور را از بین می‌برد؟

پاسخ به : آیا سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود؟

سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار در دو حالت می‌تواند اتفاق بیافتد:

۱-کارگر در کارگاه با شغل سخت و زیان آور مشغول به کار بوده و کارفرما بیمه مدت اشتغال را واریز نکرده است.

۲-کارفرما کارگر شاغل در کار سخت و زیان آور را بدون عذر موجه اخراج کرده و کارگر از اداره کار رای بازگشت به کار گرفته است. کارگر مدت زمان بین اخراج غیر موجه تا ابقا به کار در شغل قبلی بیکار و خارج از کارگاه بوده است.

اینکه آیا سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود یا نه برای هر دو حالت متفاوت است.

اصولا زمانی سابقه کار کارگر سخت و زیان آور محسوب می‌شود که کارگر مواجهه با عوامل زیان آور شغلی داشته باشد و سابقه بیمه این مدت با تایید کمیته سخت و زیان آور یک و نیم برابر حساب می‌شود.

در حالت اول که کارگر در کار سخت مشغول به کار بوده و بیمه آن با رای اداره کار واریز شده شرط مواجهه کارگر با عوامل سخت و زیان آور را دارد و اصولا باید این مدت جزو سوابق سخت و زیان آور کارگر محسوب شود.

در حالت دوم در عمل کارگر فاقد اشتغال بوده و با عوامل سخت و زیان آور مواجهه نداشته است و اصولا جزو سوابق سخت و زیان آور نباید محسوب شود. این مدت باید جزو سوابق عادی کارگر حساب شود.

نکته مهم بعدی که پس احتساب یا عدم احتساب سابقه بیمه واریز شده با رای اداره کار جزو مشاغل سخت و زیان آور این است که:

آیا این سابقه توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور را از بین می‌برد یا خیر؟

حالت اول که باید جزو سابقه سختی کار محاسبه شود و توالی اشتغال را از بین نمی‌برد. در حالت دوم که مدتی از سابقه کارگر با رای اداره کار و به صورت عادی واریز شده است این مدت باعث از بین رفتن و زایل شدن توالی اشتغال نمی‌شود.

طبق بند ز قسمت ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرای کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد باعث زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده نحوه محاسبه سابقه بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور پدر شما به این صورت خواهد بود که کل سابقه اشتغال واقعی که مورد تایید کمیته سخت و زیان آور قرار گرفته است بدون در نظر گرفتن مدت ۵ سال دوری از کار و بدون وجود قطعی در سایر زمان‌ها، ۲۰ سال شود بدون شرط سنی بازنشسته خواهد شد. در غیر این صورت سوابق کاری تایید شده به عنوان سخت و زیان آور یک و نیم برابر حساب شده و مدت ۵ سال سابقه با رای اداره کار به صورت عادی با یک و نیم برابر سابقه کار سخت جمع می‌شود. در این حالت در سن بالای ۵۰ سال با ۳۰ سال و در سن کمتر از ۵۰ سال با سابقه ۳۵ سال می‌تواند بازنشسته شود. مقاله کامل شرایط بازنشستگی سخت و زیان آور با سوابق و سن‌های مختلف را مطالعه کنید.

مطالب مرتبط زیر را مطالعه کنید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران