کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.

طبقه بندی مشاغل قانون کار

تاریخچه و کلیات طبق بندی مشاغل قانون کار

طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. از آنجا که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است برخی محدودیت ها و اضافه پرداختی در حقوق و مزایا به کارگران را متوجه کارفرمایان نماید لذا اجرای اختیاری آن به صورت همه گیر مقدور نمی گردد از این رو دولت ها در راستای حمایت از اهداف طرح طبقه بندی مشاغل مزبور قوانین و مقرراتی را در این زمینه تصویب و اجرای آن را الزامی می نمایند. در ایران نیز از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در رابطه با الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول تصویب و به مرحله اجرا گذاشته اند. آخرین قوانین مربوط به مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ها نیز تصویب و ابلاغ گردیده است.

انواع کارگاه ها با ماهیت های مختلف اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، شهرداری ها، بانک ها و … با کارهای مختلف خدماتی، عمرانی، صنعتی، آموزشی، حمل و نقل و …. با شرایط خاص خود می توانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

شرکت ها و کارگاه هایی که علاوه بر کارگرانی که با کارفرمای اصلی قرارداد کار دارند برخی کارگران خود را نیز به واسطه پیمانکاران به کار می گیرند که در چنین شرایطی کارگران پیمانکار نیز تحت شرایطی باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه طبعیت نمایند.

در برخی ادارات دولتی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیستند و طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار در آنها جاری نیست وقتی برخی امور خود مانند آشپزخانه، تعمیرات و نگهداری، امور تنظیفی و امثال آن ها را به واسطه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کار می گمارند نیز به موجب تصویبنامه شماره ه/۳۴۶۱۳ت/۸۴۵۱۵ مورخه ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران و دستورالعمل آن باید با کارگران خود طبق مصوبه مزبور رفتار نمایند.

در قوانین و مقررات طرح طبق بندی مشاغل قانون کار کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، زمان اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه ها، چگونگی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تطیبق مشاغل فعلی کارگاه به مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تعیین مزد شغل و مزد سنوات کارگران و سایر جزئیات اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مشخص شده اند.

در ادامه می خوانید …..

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها – مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲
آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها  – شماره ۴۸۱۰ – ۱۷/۷/۱۳۵۳
آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها، «موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار» – شماره ۱۳۸۶۶
دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت
طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی

برخی قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

– قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها – مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲

اولین قانون طبقه بندی مشاغل در هفتم اسفند ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به ریاست عبدالله ریاضی تصویب شد. ‌قانون قانون طبقه بندی مشاغل در یک ماده و پنج تبصره در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۲ در مجلس سنا تصویب و در روز سه‌شنبه هفتم اسفند ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده واحده – کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که

شامل شرح وظایف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل-‌دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد

– تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع – همچنین سایر

ضوابط فنی مربوط‌می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید

در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.

‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها به

دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان‌مورد تأیید شورای عالی کار

قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

‌تبصره ۲ – در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده

مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه‌بندی ننمایند وزارت کار و‌امور اجتماعی انجام این

امر را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما

مکلف است هزینه‌های مربوط را با اعلام‌وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاور فنی

مذکور بپردازد به علاوه ۱۰% هزینه‌های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه

پرداخت نمایند.

‌تبصره ۳ – مابه‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در

کارگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به‌موجب مقررات مصوب

۴۹.۳.۷ شورای عالی کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ

خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

‌تبصره ۴ – مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌های

موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف هیأت حل‌اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار

می‌باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۵ – حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی

یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ‌تصویب این قانون هر سال

یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

پس از تصویب قانون آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها در ۷ اسفند ۱۳۵۲در تاریخ هفدهم مهر ۱۳۵۳ آیین نامه اجرایی این قانون در شورای عالی کار تصویب شد. این آیین نامه در زمان خود قانون مترقی بود و حتی شاکله اصلی مقررات فعلی طبقه بندی مشاغل و برخی مقررات و قوانین مرتبط نیز از این آیین نامه تبعیت می نمایند.

متن آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها طبق بندی مشاغل قانون کار

آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها  – شماره ۴۸۱۰ – ۱۷/۷/۱۳۵۳

ماده ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را در مهلت هائی که شورایعالی کار تعیین مینماید تهیه و بمورد اجرا گذارند.

تبصره ۱- مهلتهای تعیین شده از طرف شورای عالی کار مبتنی بر نوع صنعت – حرفه و تعداد کارگران هر کارگاه میباشد.

تبصره ۲- اتحادیه یا سندیکای کارفرمائی و کارگری یک صنعت – یک حرفه و حتی یک فعالیت خدماتی میتوانند با توافق یکدیگر اصول مشترکی برای طبقه بندی مشاغل در سطح حرفه – صنعت یا فعالیت خدماتی تهیه نمایند. اگر این اصول مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد در سطح کارگاههای آن صنعت – حرفه یا فعالیت خدماتی بمرحله اجرا گذارده میشود.

تبصره ۳- مهلت مقرر در مصوب مورخ ۷/۳/۱۳۴۹ شورای عالی کار مبنی بر تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از یکصد نفر کارگر دارند، کماکان بقوت خود باقی است.

ماده ۲- طبقه بندی مشاغل که هدف نهائی آن ایجاد یک نظام صحیح مزدی است شامل شرح وظیفه – ارزیابی مشاغل، دستور العمل اجرائی و جدول مزد بشرح زیر میباشد:

الف- شرح شغل: شامل عوامل زیر میباشد:

۱- عنوان شغل: معرف نوع کار – مشخصات و اهمیت نسبی آن.

۲- تعریف شغل: متضمن شرح مختصری درباره خصوصیات اصلی کار و مسئولیت نسبی شغل.

۳- شرایط احراز شغل: شامل حداقل شرایط تحصیلی – تجربی و سایر شرایط لازم که برای تصدی شغل مورد نظر ضروری تشخیص داده شود.

ب- ارزیابی مشاغل: بر اساس ضوابطی از قبیل سطح مهارت – مسئولیت شرایط محیط کار میباشد که ارزش و اهمیت یک شغل نسبت بسایر مشاغل را از طریق تجزیه و تحلیل (کمی و کیفی) عناصر متشکله شغل تعیین مینماید که منجر به تعیین طبقات شغلی میگردد.

ج- دستور العمل اجرائی طرح:عبارت از مقرراتی است که بموجب آن وضع استخدامی شاغل با توجه به شرایط زیر تعیین میگردد:

۱- چگونگی تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی.

۲- نحوه احتساب پایه ها و شرایط ارتقاء شاغل و تعیین طبقه و پایه جدید.

۳- تعیین شرایط جانشینی عوامل شرایط احراز شغل.

۴- شرایط و مدت کارآموزی.

۵- شرایط پرداخت دستمزد های بالاتر از مزد طبقه و پایه استحقاقی با توجه به ضرورتهای ناشی از بازار کار و متقاضیات کارگاه.

۶- پیش بینی مواردی که منجر به تجدید نظر و یا تغییر کلی طرح طبقه بندی مشاغل میشود.

د- جدول مزد: جدولی است که در آن تعداد طبقات یا گروهها و تعداد پایه ها و مزد مربوط به هر یک از طبقات یا گروه ها و پایه های مربوط تعیین شده است.

تبصره- کارفرمایان مکلفند در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود برای هریک از شاغلین شرح وظیفه ای حاوی وظایف محوله بر اساس شغل مورد تصدی تهیه نماید.

ماده ۳- کارفرمایان مشمول موظفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را با اطلاع نماینده کارگران تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

تبصره- منظور از نماینده کارگران در این آئین نامه عبارت است از نماینده سندیکای حائز اکثریت کارگران کارگاه و در صورت نبودن سندیکای حائز اکثریت، نماینده کارگران در شورای کارگاه و در غیر این دو صورت حداقل یکنفر از کارگران کارگاه که لااقل ۵۱% از کارگران کتبا” وی را برای این مورد انتخاب نموده باشند.

ماده ۴- وزارت کار و امور اجتماعی طرح های واصله را حداکثر ظرف یکماه در استان مرکز و دو ماه در سایر نقاط کشور از تاریخ وصول از نظر کلی بررسی و نظر خود را اعلام مینماید.

ماده ۵- کارفرمایان مشمول مکلفند با توجه به نظرات وزارت کار و امور اجتماعی در مهلتی که برای اصلاح و اجرا تعیین میشود طرح را اصلاح و پس از تأیید نماینده کارگران بموقع اجرا گذارند و نتیجه را همراه با لیست تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. در صورتیکه کارفرمایان در مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح و اجرای طرح اقدام ننمایند و یا طرح تهیه شده با اصلاح شده مورد تأیید نماینده کارگران قرار نگیرد موضوع در کمیته ای منتخب از طرف شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار میگیرد نظر کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد.

تبصره- کارگاههائی که نوع کار آنان ایجاب مینماید کارگران در فصل یا زمان خاص و محدودی بکار اشتغال داشته باشند در صورتیکه در این دوره فعالیت تعداد کارگران آنها بحد نصاب برسد شورای عالی کار باستناد گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شمول آنها تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۶- در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه اجرای طرح و همچنین مطالبات کارگران از نظر ما هب التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح موضوع در کمیته ای مرکب از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نماینده کارگران و نماینده کارفرما و تهیه کننده طرح (بعنوان مشاور کارفرا) مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد نحوه اجرای طرح نظر کمیته فوق با اکثریت آراء قطعی است و در صورت عدم توافق نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرونده امر بانضمام اعضای کمیته به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد.

تبصره- کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پائین تنزل دهند و بهر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در اجرای طبقه بندی مشاغل دستمزد کارگری از دستمزد تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است دستمزد او را به مأخذ آخرین دستمزد دریافتی بپردازد.

ماده ۷- وزارت کار و امور اجتماعی بطور مستمر بر کار دفاتر مشاور فنی تأیید شده از طرف شورای عالی کار نظارت نموده و در صورتیکه تشخیص دهد بهر عنوان دفاتر مزبور صلاحیت خود را از دست داده اند با تأیید شورای عالی کار پروانه کار آنانرا لغو خواهد نمود.

ماده ۸- وزارت کار و امور اجتماعی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههائی را که کارفرمایان آنها در اولین مهلت تعیین شده از طرف شورای عالی کار اقدامی نکرده اند با شرایط زیر بدفاتر مشاور فنی واگذار مینماید:

۱- مشخصات کارگاه را از نظر تعداد کارگر – منطقه جغرافیائی و نوع فعالیت تهیه و جهت دریافت پیشنهادات در مورد مدت لازم برای انجام کار و همچنین استعلام هزینه مربوط بدفاتر مشاور فنی صلاحیتداری که وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص دهد ارسال میدارد.

۲- وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات واصله را بررسی و مؤسسه مشاور فنی را که مناسبترین پیشنهاد را داده باشد انتخاب و با ذکر مدت انجام کار و میران هزینه مربوط به تهیه و اجرای طرح بکار فرما معرفی مینماید.

ماده ۹- کارفرمایان موظفند حداکثر ظرف یکماه پس از معرفی دفتر مشاور فنی بر اساس مدت و هزینه تعیین شده با مؤسسه معرفی شده قرار داد مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را منعقد نمایند و در صورت خود داری کارفرمایان به عقد قرارداد با مؤسسه معرفی شده طبق تبصره ۴ ماده واحده عمل خواهد شد.

ماده ۱۰- کارفرمایان موضوع ماده ۸ این آئین نامه مکلفند آمار و اطلاعات لازم برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را در اختیار دفتر مشاور فنی که زوارت کار و امور اجتماعی معرفی نموده است قرار دهند.

ماده ۱۱- وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهای آموزشی بمنظور آشنائی کارگران و کارفرمایان با اصول طبقه بندی مشاغل دایر خواهد نمود.

آئین نامه فوق مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه روز یکشنبه ۷/۷/۱۳۵۳. بتصویب شورای عالی کار رسید.

آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها، «موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار» – شماره ۱۳۸۶۶

پس از تصویب قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱ اولین بخشنامه و دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل ابلاغ گردید.

متن آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها، «موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار» – شماره ۱۳۸۶۶

ماده ۱ – در اجرای ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان مشمول قانون مزبور که تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را طبق نظام ارزیابی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و اجراء ننموده اند مکلفند در تاریخ هایی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را تهیه و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱ – کارگاهها می توانند قبل از تعیین مهلت های مقرر نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند. در این صورت مأخذ شمول طرح در مورد کارکنان، تاریخی است که تقاضای تهیه و اجرای طرح در این وزارتخانه به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲ – کارگاههایی که بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت کار و امور اجتماعی نموده اند و در تاریخ تصویب این آئین نامه طرح آنان به تأیید نهایی نرسیده کماکان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند کرد.

ماده ۲ – تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههایی که در تاریخ تصویب این آئین نامه یا بعد از آن دارای بیش از پانصد نفر کارگر تابع قانون کار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شورای عالی کار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاریخ شمول طرح درباره کارگاههای مزبور، حسب مورد، تاریخ تصویب این آئین نامه و یا تاریخی است که به حد نصاب مزبور می رسند.

ماده ۳ – ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آئین نامه در مورد کارگاهها، تعداد کارگران دائم آنها می باشد.

ماده ۴ – واحدهایی که تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها تابع یک شخصیت حقوقی بوده و شامل چند کارگاه مختلف می باشند از نظر ماده یک، این آئین نامه از لحاظ تعداد کارگران یک واحد محسوب می گردند.

ماده ۵ – هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات کارفرما یا مدیریت قبلی در زمینه طرح مذکور عیناً به کارفرما یا مدیریت جدید منتقل می شود.

ماده ۶ – طرح طبقه بندی مشاغل که هدف آن استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیین کننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره – برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرفه و فعالیت های مختلف در هر صنعت یا حرفه، وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری کارگاههای ذیربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرایط احراز و مهارت ها و توانایی ها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف، امتیازات متعلقه و نظایر آنها به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۷ – کارفرمایان مکلفند ما به التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از تاریخی که کارگاه مشمول اجرای طرح می شود به کارگران مشمول پرداخت نمایند.

ماده ۸ – هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی که به تأیید رسیده اند، موکول به تأیید مجدد وزارت کار و امور اجتماعی است.

این آئین نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت

طبق بندی مشاغل قانون کار

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت راجع به نحوه افزایش مزد مبنا (مزد شغل ومزدسنوات )در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل طبق نظام ارزیابی مصوب وزارت کار وامور اجتماعی می باشند

نحوه اجرای بند یک بخشتامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶ مقام وزارت کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه ۱۳۷۱/۱۱/۲۰ شورای عالی کار برای کارگاههائی که دارای طبقه بندی مشاغل برطبق نظام ارزیابی وزارت کاروامور اجتماعی می باشند در زمینه تعیین مزد مبنا(مزدشغل ومزد سنوات )به ترتیب زیر می باشد:

الف –مزد سنوات (پایه)

۱-باتوجه به اینکه مزد مبنا در مورد کارگران این واحدها متشکل از دوبخش مزدشغل (مزد گروه )ومزد سنوات می باشد لذاکل مزد سنوات هریک از کارگران به ماخذ سنواتی که در اسفندماه ۷۱دریافت می داشته اند به میزان ۱۰% ازاول سال ۱۳۷۲ اضافه می شود .به عبارت دیگر کل مزد سنوات کارگر در اسفند ۱۳۷۱ ،درعدد۱/۱ضرب وکل مزد سنوات وی رااز اول فروردین ماه ۱۳۷۲ تشکیل می دهد بدیهی است نرخ پایه مقرر در تبصره یک بند ۳ بخشنامه مذکور درسال ۱۳۷۲برای کارگران مشمول طرح همان نرخ پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه (بدون اعمال ضریب ۱/۱ درآن ) می باشد.

تبصره –در کارگاه هائی که مزد مبنا (مزدشغل ومزدسنوات )رایکجا تعیین ودر حکم مربوطه درج می نمایند به منظور تفکیک این دوبایستی با توجه به جدول مزدی که در اسفند ماه ۱۳۷۱ داشته اند ،باکسر مزد شغل (مزدشغل گروه مربوطه )از مزد مبنای کارگر ،مزدسنوات وی رابه دست آورند وبه ترتیب فوق الذکر در زمینه افزایش آن عمل کنند.

ب –مزد شغل :

کارگاههای موضوع این دستورالعمل بایستی در اجرای بخشنامه مورد بحث ،بااصلاح جدول مزد اسفند ماه ۱۳۷۱ خود جدول مزد جدید برای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه تنظیم ومزد شغل کارگران راازاول سال ۱۳۷۲به مآخذ مزدشغلهای بدست آمده محاسبه نمایند .طریقه تهیه جدول مزد جدید به ترتیب زیرمی باشد:

۱ – در صورتیکه مزدشغل گروه یک جدول مزد در اسفندماه ۱۳۷۱همان رقم ۲۲۶۷ ریال بوده باشد ،این رقم از ابتدای سال ۷۲ به رقم ۲۹۹۴ افزایش می یابد .چنانچه مزد شغل مزبور بیش از حداقل مزد قانونی بوده باشد ،آن رادر عدد ۱/۱ ضرب وبارقم ۵۰۰ریال جمع کرده ومزد شغل جدید گروه یک را به دست می آوریم (که در حقیقت همان حداقل مزد کارگاه خواهدبود .)

۲ – ضریب ریالی جدول مزد کارگاه در ۱/۱ ضرب وبدین ترتیب ضریب ریالی جدید نیز در اجرای بخشنامه مذکور حاصل می شود .

تبصره – در کارگاههائی که دارای ضریب متغیر جدول مزد می باشند هریک از ضرایب متغیر در۱/۱ ضرب می شوند ومبنای محاسبه مزد شغلهای جدید قرارمی گیرند.

۳- بااعمال مزد شغل جدید مربوط به گروه یک (که باتوجه به بند یک فوق الذکر به دست آمده )وضریب ریالی حاصله ،سایرمزدشغلهارابااستفاده از فرمول مربوطه به دست می آوریم برای آشنائی بیشتر .پیوست این دستورالعمل روش تهیه جدول مزد یک کارگاه فرضی که دارای ضریب ثابت مزد می باشد ارائه گردیده است .

تبصره – آن دسته از کارگاههائی که در تعیین ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل آنان از فرمول رگرسیون استفاده شده می توانند در صورت لزوم طریقه تعیین مزد شغلهای جدید رااز این اداره کل استعلام نمایند.

ج –نتیجه :

باتوجه به مواردی که ذکر شد ،مزد مبنای هرکارگر از اول فروردین ماه سال ۱۳۷۲ عبارت از مجموع مزد سنوات حاصله برطبق محاسبات قسمت الف ومزد شغل حاصله برطبق محاسبات قسمت ب این دستورالعمل خواهدبود.

مدیر کل طبقه بندی مشاغل –مزد وبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی ((یک مثال فرضی برای تعیین مزدشغلهای جدیددراجرای بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶))

فرض کنیم که مزد شغل گروه یک ،درکارگاه موردنظر در اسفندماه ۱۳۷۱معادل ۲۵۰۰ریال وضریب ریالی جدول آن ۱۰بوده باشد بدین ترتیب حداقل مزد کارگاه یامزدشغل گروه یک در اثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبود از:۳۲۵۰=۵۰۰+(۱/۱*۲۵۰۰)وضریب ریالی دراثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبوداز :۱۱=۱/۱*۱۰حال بااستفاده از فرمول :

یا:

مزد شغل گروه یک +(اختلاف امتیاز آن گروه تاگروه یک )*ضریب ریالی =مزدشغل هرگروه سایر شغلها درگروههای بیست گانه به ترتیب زیر به دست می آیند:

توضیح :اختلاف امتیازهای مندرج در جدول فوق یعنی اعداد ۱۵،۳۰،۴۵،۶۰و۰۰۰ در موردکلیه کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب طبق نظام ارزیابی وزارت کارواموراجتماعی هستند یکسان می باشد.

طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی

به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول تصویبنامه شماره ه/۳۴۶۱۳ت/۸۴۵۱۵ مورخه ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران که مشاغل طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدماتی عمومی قابل واگذاری به شرکت های پیمانکاری تکلیف شده که با هر یک از کارکنان خود را با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق دهند و حقوق و مزایای قانونی آنان را طبق طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت نمایند.

بدیهی است برابر با ماده ۱۳ قانون کار کارفرمای اصلی می بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت نماید و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین های شرکت خدماتی خودداری نماید.

در جدول زیر طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی پشتیبانی مصوب وزارت کار جهت دانلود قرارداده شده است.

عناوین شغلی و گروه شغلی طبقه بندی شرکت های خدماتی
دستورالعمل …. کلیک کنید
عناوین و مشخصات شغل های فعالیت خدمات عمومی …. کلیک کنید
عناوین و مشخصات شغل های فعالیت امور حمل و نقل …. کلیک کنید
عناوین و مشخصات شغل های فعالیت باغبانی و فضای سبز …. کلیک کنید
عناوین و مشخصات شغل های فعالیت طبخ و توزیع غذا …. کلیک کنید
عناوین و مشخصات شغل های فعالیت تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات …. کلیک کنید
مشاغل مرتبط با فعالیت های خدمات شهری (شهرداریها و موسسات تابعه) …. کلیک کنید
فهرست کلی عناوین شغلی …. کلیک کنید
فرم قرارداد طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری  …. کلیک کنید
جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ….  کلیک کنید

پرش به ابتدای صفحه 

۶۲ دیدگاه دربارهٔ «کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.»

 1. حبیب الله محمدپور

  با درود و خسته نباشید
  اگر طرح طبقه بندی مصوب کمیته در مورد شرکت محل کار اینجانب مورد قبول پرسنل نباشد آیا یرای پرسنل حق مراجعه به اداره ی کار و درخواست رسیدگی برای من محفوظ است یا نه ؟ با سپاس

 2. با سلام
  بدلیل موانع تبدیل وضعیت طول ۸ سال سابقه مستمر کار یکسان نیروها حراست نفت با قرارداد روزمزد دستورکاری علی رغم خدمت در پست های (ثابت و اصلی) نیروها سالها از حق اضافکار پاداش بهره وری طبقه بندی مشاغل محروم بوده اند و علی رغم شرح وظایف یکسان برابر نیروها ارکان ثالث، برابری مزدی بین نیروها وجود ندارد با ایجاد سامانه ساپنا اداره با استفاده از واژه حراست از پست های غیر مستمر ، قرارداد نیروهای غیر پروژه ای را حجمی نموده و نیروها هیچگونه اطلاعی از مفاد قرارداد حجمی ندارند و دعوت به امضا قرارداد هم صورت نگرفته و مسولان اداری اظهار نمودند قرارداد فوق با کسر مقداری از حقوق همانند قرارداد قدیم بدون اضافکاری پاداش طبقه بندی میباشد آیا این قرارداد وجاهت قانونی دارد مرجع رسیدگی کجا میباشد؟

 3. سلام
  من از سال ۸۶ در یک شرکت با مدرک لیسانس استخدام شدم و شرکت در سال ۹۷ اقدام به اجرای طرح طبقه بندی کرد ولی در طرح طبقه بندی مدرک لیسانس من رو به عنوان فوق دیپلم پذیرفته و گروه من رو ۱۰ زده . آیا جدولی برای تعیین گروه با توجه به سابقه و مدرک وجود داره و اینکه شرکت میتونه مدرک من رو فوق دیپلم درنظر بگیره در حالی که با مدرک لیسانس من رو استخدام کرده.ممنون/

 4. سلام
  شرکت ما پیمانکاری هست ( طرف قرارداد با شهرداری ) و طرح طبقه بندی مشاغل اجاره می شود. الان تاریخش تموم شده و برای بحث ایمنی باید بروز رسانی شود . ما از کجا و چه سایتی و چطور بفهمیم باید چیکار کنیم ؟

  1. سلام
   چنانچه منظور شما گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشد باید از طریق سایت وزارت کار به آدرس svcc.mcls.gov.ir یا انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان خود برای تمدید و یا درخواست گواهینامه اقدام نمایید.

 5. با سلام بنده مدت ۱۵ سال تو مناطق جنوب با مدرک مهندسی برق و سرپرست ابزار دقیق مشغول کارم. الان ۷ سال که یه جا مشغولم و طرح طبقه بندی اجرا شده حقوق من با گرید ۱۶ با یکی که گرید ۱۰ یکی است. و اینکه یه عددی آوردن تو فیش به نام تطبیق شغل که سال جدید از حقوق ما کم میکنن بعد به بقیه حقوق افزایش میخوره.

  1. سلام
   پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چنانچه حقوق کارگر نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یابد مبلغ مابه التفاوت قبل از اجرای طرح و بعد از آن را با عنوان “تفاوت تطبیق” به کارگر پرداخت می‌شود.
   این مبلغ در ۴ دوره افزایش سنواتی مستهلک می‌شود و در صورتی که پس از ۴ دوره مستهلک نشد مبلغ مانده به صورت دائم به کارگر پرداخت می شود.

 6. باسلام
  بنده با شرکت خدماتی در آب و فاضلاب مشغول خدمت هستم و به تازگی طرح طبقه بندی اجرا شده است. با مدرک فوق دیپلم و ۱۱ سال سابقه کار در قسمت مکانیک و تعمیرات کار می‌کنم.
  در طرح طبقه بندی عنوان شغلی کارگر فنی درج شده در صورتی که بنده تکنسین یا استاد کار هستم.
  به نظر شما عنوان شغل من چه باید باشد؟

  1. سلام
   عنوان شغلی قبل و بعد از طرح طبقه بندی مشاغل معمولا یکسان نیست و الزامی هم به این کار وجود ندارد.
   نکته مهم این است که حقوق و دستمزد کارگر پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نباید کاهش پیدا کند. انتخاب عناوین شغلی بستگی به مجری طرح و کارفرما دارد که به تناسب کار و عناوین شغلی رایج انتخاب می شوند.
   اگر شما کارگر پیمانکار و شرکت خدماتی باشید کارفرمای شما که شرکت خدماتی است دو حالت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دارد:
   ۱- اگر کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مصوب وزارت کار باشد مکلف است از آن طرح تبعیت کند.
   ۲- اگر کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مشاغل نباشد شرکت خدماتی باید از طرح طبقه بندی مصوب وزارت کار ویژه شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی استفاده نماید.
   در هر حال شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای یکی از دو حالت طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

 7. ایمان صالحفر

  با سلام وخسته نباشید
  از سال ۹۵ طرح طبقه بندی برای شرکت ما که یک پتروشیمی است اجرا شده، آیا درست است که باید هر چهار سال یک گرید به گرید شغلی ما افزایش داده بشه یا نه؟
  یا اینکه هر سال باید رتبه ما تغییر کند؟
  با سپاس

  1. سلام
   بستگی به طرح کارگاه دارد. در طبقه بندی مشاغل طرح مسیر شغلی و ارتقای شغلی پیش بینی می‌شود. اگر کارگاه دارای نظام رتبه بندی باشد طبق ماده ۱۴ دستور العمل اجرایی آیین نامه طبقه بندی مشاغل به منظور تقویت انگیزه‌های شغلی به ازای هر سال سابقه کار از تاریخ استخدام مازاد بر شرایط احراز شغل از لحاظ تجربه و کمبود تحصیل یک رتبه در گروه مربوطه به کاراگران اعطا می‌شود.

 8. سلام، وقت بخیر
  بنده در کارخانه سیمان به مدت ۱۲ سال کار میکنم، امسال با پیگیری های انجام شده طرح طبقه بندی مشاغل توسط پیمان کار مرتبط با این کار نوشته شد،ولی بین شورای کارگری و کارفرما اختلاف وجود دارد، سوالم اینه آیا میشه به طرح آماده شده توسط پیمانکار اعتراض کرد؟
  و اینکه می شود طرح طبقه بندی کارخانه خودمونو با کارخانه های دیگر سیمان مقایسه کرد؟
  ممنون

  1. سلام
   طرح طبقه بندی هر کارگاه مختص همان کارگاه است و قابل قیاس با کارگاه‌های مشابه نیست.
   مرجع تایید طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار (اداره کل روابط کار و جبران خدمت و یا ادارات کل استانی) است و اگر طرح در وزارت کار تایید شود قابل اجرا است.
   طبق ماده ۲۳ نظام ارزیابی مشاغل، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید در هیات حل اختلاف اداره کار مطرح شود.
   طبق ماده ۲۴ نظام ارزیابی مشاغل در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، نظر اداره کال روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع است.

  2. پتروشیمی ما کاملا” خصوصی با مالکیت شخصی در منطقه ویژه بندر ماهشهر فعالیت دارد. از مرداد ماه سال ۹۷ بخشنامه طرح طبقه‌ بندی مشاغل و پرداخت ۸۰ درصد مزایای اقلیمی که مبنای محاسبه آن مزد شغل کارگر میباشد ، به کلیه کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث پتروشیمی های منطقه ابلاغ گردید ولی تاکنون شرکت ما فقط در حال حاضر مشاور طرح گرفته و اعلام کرده فقط طبقه‌ بندی مشاغل را اجرا میکنیم ولی مزایای اقلیمی چون شرکت خصوصی میباشد این مزایا به شما تعلق نمیگیرد.ممنون میشم راهنماییمان کنید.باتشکر

 9. در خواست های اینجانب محسن قاسمی به شرح ذیل :
  ۱- احراز شغل ریاست فروش با گروه شغلی ۱۵ و یا احراز شغل همطراز ریاست سایر مشاغل با گروه ۱۵ منطبق و مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مرغ اجداد زربال .
  ۲- همسان سازی مزد گروه ۱۵ با کلیه همطرازهای شغلی اینجانب ( محسن قاسمی ) در اجداد زربال و همچنین محاسبه کلیه مطالبات و معوقات اینجانب از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ تا کنون ( اعم از مابه التفاوت مزد گروه – اضافه کاری – مانده مرخصی – مزد سنوات – سنوات سالیانه و سایر مزایای و پاداشهای پرداختی که بر اساس مزد گروه محاسبه می شود )
  ۳- به روز رسانی فوق العاده جذب و حق مسئولیت از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ تا کنون و همچنین محاسبه معوقات پرداخت نشده بابت این دو آیتم در محاسبات اضافه کاری – سنوات سالیانه – مانده مرخصی – پاداشها و سایر مزایای مشمول مستقیم بابت دو ایتم فوق الذکر و همچنین پرداخت سهم بیمه کارفرما در تامین اجتماعی.
  ۴- اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی . ( عناوین شغلی در لیست بیمه به پیوست می باشد )
  ۵- باز پرداخت کلیه مبالغ تحت عنوان مالیات کسر شده مربوط به کسر غیر قانونی مالیات از مانده مرخصی ( طبق قانون مالیتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مانده مرخصی معاف از مالیات می باشد ) در حالی که شرکت مرغ اجداد زربال سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر نموده است.

  با تشکر
  محسن قاسمی

 10. سلام کارگاه ما یک کارگاه معدنی در حوزه مس میباشد الان ۱۱سال است که طرح طبقه بندی را اجرا کرده ومن نماینده کارگران در این طرح هستم و الان میخواهم طبق درخواست کارگرا ن نسبت به بازبینی طرح یا بازبینی ضریب ریالی طرح اقدام کنم بنظر شما کدام بازبینی رو پیگیری کنم بهتر است و اصولا این کار از طرف من باید انجام شود یا نماینده کارگران در ضمن شرکت ما دارای ۱۳۰۰نیرو در چند کارگاه در سطح کشور میباشد ممنون از لطفتون شماره تماس۰۹۱۳۳۹۰۷۶۳۲

 11. باسلام از سال ۸۹ در یکی از شهرداری های کشور در غالب نیروی شرکتی زیر نظر پیمانکار کار میکنیم گواهینامه پایه یکم وویژه گریدر و لیسانس معماری شهری مدارک ارایه شده من به اداره است باتوجه به این که شهرداری برای هیچ یک از این نیروها طرح طبقه بندی رو اجرا نکرده امسال یک بخش نامه اومد که اونا رو موظف کرد تا این طرح رو ارا کنند می خواستم ازتون خواهش کنم توطبقه بندی شغلی گروه بنده چند میشه و ایا سابقه کار تو گروه تاثیر داره؟باتشکر

  1. سلام
   طرح طبقه بندی شهرداری عمومیت ندارد و به این صورت قابل تشخیص نیست که گروه شغلی شما چند خواهد شد. در صورت نیاز می توانید از امور اداری محل خدمت خود که به طرح طبقه بندی دسترسی دارند سوال نمایید.

 12. با سلام و تشکر از وقتی که برای پاسخگویی می گذارید:
  بنده قبلا”مشمول قانون خدمات کشوری بودم که بعدا”با واگذاری شرکت به بخش خصوصی (اصل ۴۴) مشمول قانون کار شدم.درزمان دولتی بودن من یک گروه تشویقی داشتم
  میخواستم بدونم که آیا در قانون کار هم گروه تشویقی موضوعیت دارد؟
  و اگر موضوعیت دارد آیا این گروه تشویقی به سقف گروههای مجاز اضافه مشیود؟یا خیر؟
  مثلا”بنده با مدرک لیسانس که سقف گروهش در قانون کار۱۷ هست میتونم با یک گروه تشویقی که از زمان دولتی بودن دارم به گروه ۱۸ برسم

 13. سلام وخسته نباشید
  بنده کاردانی مکانیک تاسیسات دارم. از سال ۹۱ تا الان در یک کارخانه مشغول کارم قبلا عنوان شغلی اپراتور تاسیسات بود که دو سال هست که عنوان تکنسین مکانیک برام رد میشه میخواستم بدونم گروه و پایه من باید چند باشه چون اینا همیشه در جا میزنن

  1. سلام
   اگر کارگاه فاقد طبقه بندی مشاغل باشد عنوان شغلی تاثیری در مزد ندارد.
   اگر طبقه بندی مشاغل در کارگاه اجرا شده باشد باید گروه شغلی طبق طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه تعیین شود.

 14. باسلام
  بنده ۱۹سال است که درشرکت نفت به عنوان راننده مشغول به کارمی باشم که هرسال پیمان عوض میشود یا تمدید و به عنوان نیروی حجمی محسوب میشویم ،که تعداد همکارانم دراین پیمان ترابری حدود ۱۰۰ نفر میباشیم.
  ولی متاسفانه درطرح طبقه بندی مشاغل قرار نگرفتیم و عنوان میشود که شما طبق دفترچه پیمان برای شخص پیمانکار کار میکنید و مالکیت خودروها متعلق به پیمانکار نمی باشد.
  شما نیز حتی مشمول قانون کار نیستید و کارگر محسوب نمیشوید واقعا این چه قانونی است که نه کارگر محسوب می شویم و نه طرح طبقه بندی بهمون تعلق میگیرد؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید اکر راهی دارد تا حقمان ظایع نشود

 15. باسلام
  بنده حدود ۱۷ سال در شرکت آب منطقه ای خراسان فعالیت نموده ام.محل پرداخت حقوق ما طرحهای عمرانی و شکل قراردادمان مستخدمین خرید خدمت میباشد. حدود پنج سال است که برای کارکنان رسمی و پیمانی و کار معین حقوق و مزایا از نظام پرداخت هماهنگ دولت انجام میگرید ولی برای ما که نظام بیست رتبه ای وزارت نیرو اعمال میگردید شکل خاصی در حال حاضر لحاظ نمیشود و فقط برابر سابقه و مدرک تحصیلی سالانه قرارداد مستقیم با آب منطقه ای داریم.
  در کل کشور نیز ۱۶۶۰ نفر نیرو در بخش آب منطقه ای های وزارت نیرو به این شکل وجود دارد.آیا ما مشمول نظام طبقه بندی مشاغل وزارت نیرو نیستیم؟

 16. با سلام
  نحوه محاسبه عیدی و سنوات در کارگاه هائی که طبقه بندی مشاغل در آنها انجام شده چگونه است. مثلا در کارگاه های عادی آخرین حقوق ثابت (حقوقپایه+مزایای شغلی+پایه سنواتی) مبنای پرداخت عیدی و سنوات است . در کارگاه هایی که طرح اجرا شده مبنای پرداخت چیست ؟
  ممنون

  1. در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد مبنا ملاک عمل خواهد بود. مزد گروه و مزد پایه مزد مبنا را تشکیل می دهند.

 17. با سلام
  اگر کارفرمایی در یک شهر چند کارگاه داشته باشد آیا الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای مجموع تعداد کارگران در تمامی کارگاه‌های متعلق به آن کارفرما است یا هریک از کارگاه‌ها که بیش از ۵۰ نفر کارگر داشته باشد مشمول خواهند بود.
  به نظر می‌رسد این کارفرما برای اینکه طرح طبقه‌بندی را اجرا نکند تعداد کدهای کارگاهی را افزایش داده و کارگران را با کدهای کارگاهی مختلف به تامین اجتماعی معرفی می‌کند در حالیکه اغلب آنان در یک کارگاه از نظر ماهیت فیزیکی کار می‌کنند.
  لطفا راهنمایی فرمائید.
  با تشکر

 18. سلام
  ۱۵ سال است در پتروشیمی خصوصی کار میکنیم ولی از سال ۹۷ جمعه کاری و تعطیل کاری برای ما محاسبه شده است.
  آیا در صورت اعتراض این چند سال به روز برای ما محاسبه میشود؟
  ممنون هستیم جواب دهید

  1. سلام
   تمام حقوق و دستمزد معوقه کارگران در ابتدا از طریق صلح و سازش بین کارگر و کارفرما قابل پیگیری و حل است.
   در صورت عدم حصول توافق کارگران می توانند برای ادعاهای خود از بابت حقوق و دستمزد و مزایایی که مطابق با قانون پرداخت نشده اند در مراجع حل اختلاف اداره کار شکایت نمایند.
   مراجع حل اختلاف اداره کار به تمام مزایای معوق با مبلغ همان موقع رای صادر می نمایند.
   چنانچه کارگران ادعای خسارت از بابت تاخیر در پرداخت این مزایا را داشته باشند پس از قطعی شدن رای اداره کار می توانند در دادگاه نسبت به مطالبه تاخیر تادیه طرح شکایت نمایند.

  1. سلام
   ۱- اگر روند کاری شما یک هفته شب و یک هفته روز باشد نوبت کار محسوب می شوید.
   ۲-شمول یا عدم شمول طبقه بندی مشاغل به تعداد کارگران کارگاه بستگی دارد نه ساعات کار. اگر کارگاه دارای ۵۰ نفر و بیشتر تعداد کارگر باشد اجرای طبقه بندی مشاغل الزامی است.
   اگر کارگاه مشمول طبقه بندی مشاغل باشد همه کارگران آن کارگاه اعم از روزکار، نوبت کار و … شامل خواهد شد.

 19. با سلام
  ما نیروی پیمانکاری یک شرکت پتروشیمی در عسلویه هستیم.
  شرکت ما برای اینکه طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کند در صدد کاهش سمت ۵۰۰ نفر نیروی پیمانکار است.
  آیا این کار شرکت از نظر قانونی صحیح می‌باشد یا قانون برای این امر چاره ای برای ما کرده است؟
  سپاسگزاریم

  1. سلام
   در حین قرارداد کار کارفرما نمی تواند به صورت یک جانبه شغل و یا حقوق و مزایای کارگر را کاهش دهد.
   اگر قرارداد کار به اتمام برسد در قرارداد کار جدید تمام شرایط قرارداد کار قابل تجدید و تغییر است.

  1. سلام
   برای کارگاه های با تعداد کارگر بیشتر از ۵۰ نفر کارگر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است.
   در شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی طرف قرارداد ها دستگاه های اجرایی با هر تعداد نیرو اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است.

 20. سلام وقت بخیر
  من نماینده کارگری شرکتی تولیدی در مناطق جنوبی کشورم تعداد پرسنل تحت نظر پیمانکار۴۷نفر و ۷نفر هم مستقیما زیر نظر شرکت اصلی هستن که کلا در مشاغل حراست اداری و تولید مشغول بکار هستن تقریبا ۳سال از افتتاح کارخونه هم میگذره و اونجا داریم کار میکنیم آیا مشمول طبقه بندی مشاغل هستیم و باید ما درخواست بدیم یا وظیفه کارفرماست چون اداره کار شهرستان متاسفانه اطلاعات درستی در اختیار ما قرار نمیده، یک مساله دیگه که سختی کار چطور باید پیگیری کنم اداره کار که درخواست دادم گفتن که مدیرعامل شرکت باید موافقت کنه آیا صحت داره؟ لطفا بنده رو راهنمایی فرمایید با تشکر

 21. سلام.
  بنده در حوزه خدمات پس از فروش کار می کنم.حدود ۱۶ سال سابقه مدیریتی دارم ولی حق ماندگاری پست در این شرکت پرداخت نمیشود.مطابق طرح طبقه بندی ، زمانی حق ماندگاری پست پرداخت می شود که فرد از پست خود برکنار شود.
  ۱- آیا شرکت حق دارد از طریق طرح طبقه بندی، حق ماندگاری پست در این ۱۶ سال را ندهد و منوط به عزل از پست کند؟
  ۲- میتوان در اداره کار شکایت کرد و حق ماندگاری پست سالهای گذشته را گرفت؟

  1. با سلام
   در قانون کار فوق العاده حق ماندگاری پست پیش بینی نشده است و چنانچه در عرف کارگاه باشد قابل پیگیری است.

 22. محمداسماعیل یگانه فرد

  با سلام،در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۸ با مدرک فوق لیسانس وارد شرکت دخانیات ایران شده ام،حدود ۱۷ سال سابقه دارم ،هر سه ساله در زمان اخذ گروه متاسفانه حدود یکسال شرکت گروه اداریم به تاخیر می اندازد و جالبه زمانی که از کلانشهر به شهر ستان انتقال یافتم هم یک گروه تشویقی بهم ندادند..از سال ۱۳۹۲ که رتبه اداری ۲ بهم تعلق گرفته تا کنون برای دادن رتبه می گویند چون گروه یه شما تعلق گرفته رتبه شما عقب می افتد…الان باید در رتبه ۴ باشم اما شرکت مرکزی از دادن رتبه اداری سرباز می زند.لطفا راهنمایی فرمایید با عنایت به داشتن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت حق و حقوقم را به چه صورت و ارگانی پیگیر شوم. سپاس

  1. سلام
   اگر مشمول قانون کار باشید تنها مرجع رسیدگی کننده مراجع حل اختلاف اداره کار هست.

 23. سلام وتشکر از زحمات بی دریغ شما
  مدت ۳ سال است که پس از قبولی در آزمون رسمی به صورت کارمند پیمانی جذب یکی از سازمان های زیر مجموعه شهرداری شیراز شده ام. عنوان شغلی من کارشناس امور اداری می باشد اما بر خلاف انتظار و به صورت دستوری در موقعیت شغلی نامتناسب با رشته ام بکارگیری شده ام. علاوه بر این در همه مدت ۳ سال با دستور مسئولین به صورت نوبت کاری و شیفتی (۸ تا ۱۲ ساعت کار در شبانه روز) و شیفت شب به کار گرفته شدم ولی هیچ مزایای از قبیل نوبت کاری و شیفت شب در این مدت به من پرداخت نشده و وقتی از مسئول منابع انسانی سازمان پاسخ را جویا شدم به من پاسخ داد که کارمندان پیمانی شامل این مزایا نمی گردند. اکنون از شما سروان عزیز ۲ سوال دارم: ۱- چطور در مورد عدم تناسب شغل با رشته انتخابیم اقدام کنم؟ ۲- آیا در این ۳ سال مزایای شبکاری و نوبت کاری شامل بنده می شود و چگونه باید پیگری کنم؟

  1. سلام
   لطفا از طریق پنل کاربران تصویری از حکم و قرارداد و پیمان خود را ارسال فرمایید تا بررسی شود.

 24. کارشناس روابط کار 2

  سلام مسعود خان
  ۱- برای پایه سنوات روزانه سابقه کار در کارگاه مهم است. یعنی در همان کارگاه نه کارگاه دیگر. تغییر شغل در داخل همان کارگاه برای پرداخت پایه سنوات مهم نیست.
  ۲- در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل شغل و شرایط شغلی هر کارگر طبق طرح طبقه بندی تعیین می شود و باید حکم و قرارداد نیز طبق آن باشد. در چنین کارگاه هایی فقط کمیته طبقه بندی مشاغل را رعایت مفاد طرح طبقه بندی کارگاه تغییراتی در شغل کارگر می تواند اعمال کند.
  در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما در همان قرارداد ملاک عمل خواهد بود.
  در قانون کار کمیته انتصابات وجود ندارد.
  .
  .

 25. با سلام لطفا درباره این طرح و احرایی شدنش در شرکت های بیمه توضیح بفرمایید. تاثیر سنوات تحصیلات و…
  اینکه هر فرد با توجه به کدام مدرک و سابقه تعیین گروه میشود؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. کارشناس انجمن ها

   سلام
   چنانچه کارگاهی مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باشد در طرح نوشته شده برای آن کارگاه جزئیات کامل چگونگی تاثیر مدرک و سابقه کار بر تعیین گروه شغلی و مزد شغل هر کارگر تشریح می شود.
   شرط شمولیت طبقه بندی مشاغل وجود کارگران به تعداد ۵۰ نفر و بیشتر به مدت سه ماه متوالی در یک کارگاه است.

  2. با سلام و خسته نباشید
   من در یکی از نیروگاه‌های کشور مدت ۲۱ سال است که مشغول کار هستم ، هست سال پیش نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شد ، تا سال گذشته بر اساسا قوانین وزارت نیرو عمل میشد و طرح طبقه بندی مشاغل مطابق وزارت نیرو برای ما اجرا میشود ، امسال تصمیم کرفته شده طرح طبقه بندی را بر اساس اداره کار اجرا کنند و با اینکه با مخالفت پرسنل روبرو شده‌اند ، مدعی هستند که اداره کار شرکت را ملزم به اجرای این کارکرده است.
   سؤال من این است آیا شرکتی که قبلا طبقه بندی مشاغل شده است ملزم به تغییر نظام قبلی به نظام جدیدی میباشد ،با تشکر

  3. کارشناس انجمن ها

   با سلام
   چنانچه در حالت قبلی نیز مشمول قانون کار بودید و طرح طبقه بندی قانون کار را داشتید با تغییر وضعیت حقوقی کارگاه و اقدام به تغییر طرح طبقه بندی مشاغل نباید تغییرات حقوق و مزایایی کمتر از حالت قبلی را برای کارگران داشته باشد.
   در هر حال نظر اداره کار محل مهم هست.
   برای اطلاعات دقیق تر می توانید از قسمت مشاوره قانون کار سایت مساله را مطرح فرمایید.

 26. روح انگیز جعفری

  با عرض سلام احتراما اینجانب جعفری از سال ۷۱در سازمان بهزیستی فارس با مدرکدیپلم مشغول بکار شدم اواخر سال۷۲ استخدام رسمی کارگری سازمان درآمدم به علت داوطلب یکسال سابقه حساب نشد سال ۷۸ لیسانس حسابداری گرفتم وبه عنوان ذیحساب انجام وظیفه کردم تااینکه سال۸۱طرح طبقه بندی گروه۱۰را محاسبه و اجرا کردند ولی ازان سال تا کنون هیچ گروه به احکام اضافه نشده وهیچ سالی پاداش به من تعلق نگرفتلطفا مرا راهنمایی فرمائید متشکرم

  1. کارشناس انجمن ها

   سلام خانم جعفری
   اگر مشمول قانون کار باشید باید از امور اداری تان طرح طبقه کارگاه خودتان را مطالعه کنید. باید کمیته طبقه بندی کارگاه نیز فعال باشد و بر اساس طرح طبقه بندی تدوین شده برای کارگاه مسیر ارتقا طی شود.
   طرح طبقه بندی هر کارگاه متفاوت است و منحصر به فرد.

 27. با سلام
  کار اقماری (۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت) در شرکت های پیمانکاری نفت در قانون کار به چه شکل تعریف شده (از لحاظ حقوق کارگران)؟
  آیا جزو طبقه بندی مشاغل قرار می گیرد؟
  از کجا مطلع شوم که شرکت طرح طبقه بندی مشاغل را انجام داده یا نه و اگر انجام داده آیا اجرا کرده؟

  1. سلام آقای سروش
   در قانون کار ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت (که قبلا این نسبت متفاوت بود) به صورت مشخص و تعریف شده وجود ندارد و از قدیم با توجه به شرایط کار در مناطقی مانند جنوب کشور و عسلویه و پارس جنوبی و ساخت دکل ها و سکوهای نفتی و … متداول شده است. ساعات کار در قانون کار ۴۴ ساعت در هفته و حداکثر ۴ ساعت اضافه کار در روز است و می تواند با توجه به شرایط کار با تبعیت از این دو اصل و سایر مقررات قانون کار کم و یا زیاد شود. در صورت زیاد شدن ساعات کار از میزان مقرر در قانون کار مشمول اضافه کاری است و در صورت کمتر بودن از ساعات کار مشخص شده در قانون کار به نسبت کارکرد حقوق و مزایا تعلق می گیرد.
   کار در شرایط جوی و جغرافیایی که کارهای اقماری در آن انجام می شود بسیار سخت و طاقت فرساست و از طرفی خانواده ها امکان و توان اسکان در نزدیک محل کار مردان را ندارند. از این رو مشکلات فراوانی برای کارکنان و خانواده آنها بوجود می آورد و وزارت نفت و سایر دستگاه های ذیربط سعی در کاهش این نوع کار داشته اند. حتی در سال گذشته خبری بر محدودیت جذب نیروهای اقماری به سکوها و دکل ها منتشر شد که نمی دانم تا چه حد اجرایی شده است.
   از لحاظ حقوق و مزایا و طبقه بندی مشاغل :
   برابر با آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل چنانچه شرکت های تولیدی – صنعتی تمام یا بخشی از فعالیت های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام دهند باید مشاغل قابل تصدی توسط شرکت های پیمانکاری را در طرح طبقه بندی خود پیش بینی کنند.
   به عبارتی کارگران پیمانکاران نیز از همان طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمای پیمانکار تبعیت می کنند. چنانچه طرح کارفرما وجود نداشت و یا جوابگو نبود باید طرح جداگانه ای با تایید اداره کار تهیه و اجرا شود.
   برای اینکه بدانید طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود یا خیر اولا باید قرارداد کار شما باید مطابق با قرارداد طرح طبقه بندی مشاغل باشد و در آن گروه شغلی شما مشخص باشد و فیش حقوق و دستمزد شما نیز طبق طرح طبقه بندی باشد. از کارفرمای خود هم می توانید در این مورد سوال کنید.
   دو پست در خصوص طبقه بندی مشاغل وجود دارد که می توانید مطالعه بفرمایید.
   ۱-عناوین، گروه و شرایط احراز مشاغل شرکت های پیمانکاری (کلیک کنید)
   ۲-طبقه بندی مشاغل (کلیک کنید)

 28. با سلام
  با عنایت به قانون کار و بخشنامه و دستور العملهای صادره در سال ۱۳۷۴ از سوی اداره کار بابت شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای بالای ۵۰ نفر . آیا سازمانهای اتوبوسرانی که در سال ۱۳۸۱ از سقف ۵۰ نفر کارگر گذشته اند و طرح را تا سال ۱۳۹۳ اجرا نکرده اند مکلف به اجرای طرح در سال ۸۱ بوده اند؟در صورت مثبت بودن جواب آیااداره کار معوقات مربوط به طرح طبقه بندی اجرا نشده از سال ۸۱ را در صورت شکایت در هیاتهای تشخیص محاسبه خواهد نمود یا خیر. لطفا با مستندار و مصوبات راهنمایی بفرمائید. باتشکر

  1. سلام آقا شهرام
   پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
   مابه التفاوت باید از تاریخ مشمول شدن طبقه بندی مشاغل طرح طی مراحل زیر پرداخت شود:
   ۱-از طریق توافق بین کارفرما و تشکل کارگری مستقر در کارگاه و یا نمایندگان منتخب کارگران در کمیته طبقه بندی کارگران که مجاز به این توافق هستند انجام شود.
   ۲- در صورت عدم توافق بر اساس آخرین شغل مورد تصدی در زمان تصویب طرح از تاریخ شمول به بعد باید پرداخت شود.
   چنانچه کارفرما تکمیل ننماید باید از طریق طرح دعوی در مراجع اداره کار اقدام شود.
   مستندات هم آیین نامه آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هست.

 29. سلام
  آیا قرارداد شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی فرمت خاصی دارد؟
  در صورت امکان نمونه قرارداد کار طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی را در دانلودها قراردهید.
  متشکرم

  1. سلام آقا سینا
   بله قرارداد کار منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل
   ویژه کارکنان شرکتهای خدمات پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی و تعاونی‌های خدمات نیروی انسانی و نظایر آنها
   شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ – مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیأت محترم وزیران
   فرمت خاصی است که تحت عنوان
   فرم شماره ۱/۷۷-۱۲/۸۰-۳۳۲۵ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت (‌وزارت کار و امور اجتماعی )
   تنظیم شده و شرکت ها الزام به استفاده از این فرمت هستند.
   فرمت قرارداد برای دانلود در قسمت فرم ها قرار داده شده است.
   لینک دانلود :
   دانلود قرارداد کار منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران