نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
dwqa-question
dwqa-answer
e-landing-page
wpforms

بن کارگری قانون کار 1401(زنده)

اخبار بن کارگری قانون کارتاریخ بروز رسانی 1400/12/22

بن کارگری سال 1401

طبق بخشنامه مزد سال 1401 مصوب تاریخ 18 اسفند 1400 بن کارگران به صورت زیر است:

+ بن کارگری سال 1401 ماهانه حداقل مبلغ 8.500.000 ریال (معادل هشتصدو پنجاه هزار تومان)

+جدول کامل و بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰1


تاریخ بروز رسانی 1400/01/08

بن کارگری 1400 قانون کار

طبق بخشنامه مزد سال 1400 مصوب تاریخ 23 اسفند 1400 بن کارگران به صورت زیر است:

+ بن کارگران قانون کار 1400ماهانه حداقل مبلغ 6.000.000 ریال (معادل شش صدهزارتومان)

+جدول کامل و بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰


تاریخ بروز رسانی 1399/02/01

بن کارگری 1399 قانون کار

طبق بخشنامه مزد سال 1399 مصوب تاریخ 26 اردیبهشت 1399 بن کارگران به صورت زیر است:

+ بن کارگران قانون کار 1399 ماهانه حداقل مبلغ 4.000.000 ریال (معادل چهارصدهزارتومان)

+ مشاهده بخشنامه حقوق و دستمزد کامل قانون کار 1399


رایگان آنلاین
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار تنظیم کن
مشاوره بگیر