نمونه فرم قرارداد کاری 1403 قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

شروع هر رابطه کارگری و کارفرمایی قانون کار با قرارداد کاری شروع می شود. قرارداد کاری ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی باشد که قرارداد کاری کتبی توصیه می شود. نمونه قرارداد کاری 1403 برای حالت های مختلف از لحاظ مجرد/متاهل، سابقه کار و تعداد فرزند در قالب فایل word و فایل pdf ارائه شده است. نمونه قرارداد اداره کار 1403 به عنوان نمونه بوده و هر کس می تواند آن را با توجه به شرایط کاری خود ویرایش کند.

برخی از موارد به صورت فرم قرارداد اداره کار 1403 تنظیم شده است که کارفرمایان می توانند ارقام و مشخصات را در جاهای خالی آن وارد کنند. توجه شود که از ابتدای سال 1403 برای کارگران متاهل مبلغی به عنوان حق تاهل و ماهانه 5.000.000 ریال در نظر گرفته شده است و تمام نمونه قرارداد کاری این پست هم برای افراد مجرد و هم افراد متاهل ارائه شده است.

فایل word تمام قراردادهای کار به صورت فرم قرارداد اداره کار 1403 در جدول انتهای همین پست قابل دانلود است. علاوه بر فرم های قرارداد کار ارائه شده می توانید قرارداد کار آنلاین 1403 هم بین خود و کارکنان خود تنظیم کنید.

فهرست مطالب

لیست نمونه قرارداد کاری بر اساس سابقه تاهل، سابقه کار و تعداد فرزند

ردیفسابقه کارتعداد فرزند
100
201
302
410
511
612
720
821
922
قرارداد کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

1- نمونه قرارداد کار 1403 قانون کار برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کاری

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه – مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار 1403 این مبلغ درج نمی شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال برای مجرد و متاهل (نمونه قرارداد کاری 1403 وزارت کار)

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه کار کارگر متاهل

2- نمونه قرارداد کار 1403 برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار 1403 مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه کار کارگر متاهل

3- نمونه قرارداد کار 1403 برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد اداره کار 1403 کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه کار کارگر متاهل

4- نمونه قرارداد کار قانون کار 1403 برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار دارای یک سال

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار 1403 کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه کار کارگر متاهل

5- نمونه قرارداد کار 1403 برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کار یک سال

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه کار کارگر متاهل

6- نمونه قرارداد کار قانون کار 1403 برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سابقه کار کارگر متاهل

7- نمونه قرارداد کار 1403 برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1403 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه کار کارگر متاهل

۸- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰3 برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰3 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰3 حق اولاد یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه کار کارگر متاهل

۹- نمونه قرارداد کار ۱۴۰3 برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار ۱۴۰3 برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰3 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه کار کارگر متاهل

۱۰- نمونه فرم قرارداد کار ۱۴۰3 خالی

قرارداد كار قانون کار ۱۴۰3 خالی

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

۱۱- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر ۱ ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر ۳ ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم ۱- بازنشستگی ۲- فوت ۳- از کار افتادگی کلی ۴- استعفای کارگر ۵- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

۱۲ – نمونه قراداد کار زیر ۳ ماه

قرارداد کار زیر ۳ ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از ۳ ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر ۳ تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر ۳ ماه تنظیم نمایید.

۱۳ – قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده ۱۱ قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.

دانلود نمونه قرارداد کار 1403 (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل هر گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کاردانلود
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد بدون فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل بدون فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 1 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 1 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 2 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 2 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد بدون فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل بدون فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 1 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 1 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 2 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 2 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد بدون فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل بدون فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 1 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 1 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر مجرد 2 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 کارگر متاهل 2 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1403 نمونه قرارداد کار خام و خالی
نمونه قرارداد کار دائمی 1403
نمونه قرارداد کار وزارت کار 1403
دانلود فایل ورد word نمونه قرارداد کار قانون کار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر