کلیه جداول مزد طبقه بندی مشاغل قانون کار گروه شغلی 1 تا 20

مزد طبقه بندی مشاغل 98 گروه های شغلی 1 تا 20 موضوع بند 4 بخشنامه مزد 98 قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد 98 قانون کار تنظیم و طی نامه شماره 265379 مورخه 1397/12/28 ابلاغ شد.

طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی

فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.

مواد 48 و 49 قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین 1 تا 20 تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد  20 گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی 20 گانه در سال 98 نیز مشخص و تصویب شد.

جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری

قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)

مزد گروه های شغلی ۹۸

گروه شغلی پایه سنوات مزد شغل دانلود آنالیز قیمت
1 ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷ آنالیز مزد گروه 1 سال ۹۸
2 ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷ آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸
3 ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷ آنالیز مزد گروه 3 سال ۹۸
4 ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱ آنالیز مزد گروه 4 سال ۹۸
5 ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷ آنالیز مزد گروه 5 سال ۹۸
6 ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵ آنالیز مزد گروه 6 سال ۹۸
7 ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸ آنالیز مزد گروه 7 سال ۹۸
8 ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲ آنالیز مزد گروه 8 سال ۹۸
9 ۲۴۹۳۳ ۲۷۳۳۳ آنالیز مزد گروه 9 سال ۹۸
10 ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹ آنالیز مزد گروه 10 سال ۹۸
11 ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱ آنالیز مزد گروه 11 سال ۹۸
12 ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸ آنالیز مزد گروه 12 سال ۹۸
13 ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵ آنالیز مزد گروه 13 سال ۹۸
14 ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵ آنالیز مزد گروه 14 سال ۹۸
15 ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵ آنالیز مزد گروه 15 سال ۹۸
16 ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴ آنالیز مزد گروه 16 سال ۹۸
17 ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲ آنالیز مزد گروه 17 سال ۹۸
18 ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲ آنالیز مزد گروه 18 سال ۹۸
19 ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵ آنالیز مزد گروه 19 سال ۹۸
20 ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶ آنالیز مزد گروه 20 سال ۹۸
جدول مقایسه مزد و پایه سنوات گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

جدول مقایسه مزد گروه شغلی 1 الی 20 سال های 96 الی 97

گروه شغلی پایه سنوات 96 مزد شغل 96 پایه سنوات 97 مزد شغل 97 پایه سنوات 98 مزد شغل 98
1 17000 ۳۰۹۹۷۷ 17000 ۳۷۰۴۲۳ ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷
2 17200 ۳۱۱۲۷۶ 17200 ۳۷۱۸۵۷ ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷
3 17400 ۳۱۲۵۷۴ 17400 ۳۷۳۲۹۰ ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷
4 17600 ۳۱۳۸۷۶ 17600 ۳۷۴۷۲۷ ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱
5 17800 ۳۱۵۱۷۹ 17800 ۳۷۶۱۶۶ ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷
6 18000 ۳۱۶۹۰۹ 18000 ۳۷۸۰۷۶ ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵
7 18200 ۳۱۸۶۴۳ 18200 ۳۷۹۹۹۰ ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸
8 18400 ۳۲۰۳۷۸ 18400 ۳۸۱۹۰۵ ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲
9 18600 ۳۲۲۵۴۴ 18600 ۳۸۴۲۹۷ ۲۴۹۳۳ ۵۲۱۳۰۵
10 18800 ۳۲۴۷۱۲ 18800 ۳۸۶۶۹۰ ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹
11 19000 ۳۲۷۳۱۱ 19000 ۳۸۹۵۵۹ ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱
12 19400 ۳۲۹۹۱۴ 19400 ۳۹۲۴۳۳ ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸
13 19800 ۳۳۲۵۱۶ 19800 ۳۹۵۳۰۶ ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵
14 20200 ۳۳۵۹۷۹ 20200 ۳۹۹۱۲۹ ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵
15 20600 ۳۳۹۴۴۲ 20600 ۴۰۲۹۵۲ ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵
16 21000 ۳۴۲۹۲۰ 21000 ۴۰۶۷۹۲ ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴
17 21400 ۳۴۷۲۴۷ 21400 ۴۱۱۵۶۹ ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲
18 21800 ۳۵۱۵۸۴ 21800 ۴۱۶۳۵۷ ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲
19 22200 ۳۵۶۷۸۱ 22200 ۴۲۲۰۹۴ ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵
20 22600 ۳۶۱۹۸۴ 22600 ۴۲۷۸۳۸ ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۸

ردیف گروه شغلی مزد سنوات (پایه) مزد شغل
1 1 23333 505627
2 2 23533 507247
3 3 23733 508867
4 4 23933 510491
5 5 24133 512117
6 6 24333 514275
7 7 24533 516438
8 8 24733 518602
9 9 24933 521305
10 10 25133 524009
11 11 25333 527251
12 12 25733 530498
13 13 26133 533745
14 14 26533 538065
15 15 26933 542385
16 16 27333 546724
17 17 27733 552122
18 18 28133 557532
19 19 28533 564015
20 20 28933 570506
جدول مزد شغل و مزد سنوات گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت های پیمانکاری سال اجرا : 1398

    مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با 1 فرزند متاهل با 2 فرزند متاهل با 3 فرزند
  مزد شغل (روزانه) 505627 505627 505627 505627 505627
  مزد سنوات (پایه) روزانه 23333 23333 23333 23333 23333
1 حقوق ماهانه (30/5 روز) 15,421,624 15,421,624 15,421,624 15,421,624 15,421,624
2 مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه 711,657 711,657 711,657 711,657 711,657
3 حق مسکن (ماهانه) 400000 400000 400000 400000 400000
4 بن کارگری 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
5 حق خواربار 400 800 800 800 800
6 حق اولاد 1516881 3033762 4550643
7 عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) 2528135 2528135 2528135 2528135 2528135
8 سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5
9 مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5
  جمع 1 الی 9            23,489,950           23,490,350         25,007,231         26,524,112          28,040,993
10 هزینه وسایل مصرفی A A A A A
11 سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
12 بیمه C C C C C
13 مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
  مزد یک ساعت کار عادی 68,980 مزد یک ساعت اضافه کاری 96,573  
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1398 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30/5 روز گروه شغلی 1

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

    مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با 1 فرزند متاهل با 2 فرزند متاهل با 3 فرزند
  مزد شغل (روزانه) 507247 507247 507247 507247 507247
  مزد سنوات (پایه) روزانه 23533 23533 23533 23533 23533
1 حقوق ماهانه (30/5 روز) 15,471,034 15,471,034 15,471,034 15,471,034 15,471,034
2 مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه 717,757 717,757 717,757 717,757 717,757
3 حق مسکن (ماهانه) 400,000 400000 400000 400000 400000
4 بن کارگری 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
5 حق خواربار 400 800 800 800 800
6 حق اولاد 1516881 3033762 4550643
7 عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) 2536235 2536235 2536235 2536235 2536235
8 سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5
9 مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5
  جمع 1 الی 9            23,561,660           23,562,060         25,078,941         26,595,822          28,112,703
10 هزینه وسایل مصرفی A A A A A
11 سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
12 بیمه C C C C C
13 مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
  مزد یک ساعت کار عادی 69,202 مزد یک ساعت اضافه کاری 96,882  
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1398 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30/5 روز گروه شغلی 2

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

نوشته های مشابه

262 دیدگاه

 1. سلام و خسته نباشید. چنتا سوال داشتم. اول اینکه آیا حق پست گروه ها یکسانه یا بستگی به شغل داره مثلا گروه 15 با شغل سرپرست تولید با گروه 15 سرپرست اداری حق پستشون یکیه؟
  دوم اینکه اگه بالاجبار دو یا سه تا شغل باید انجام بدی ولی تو طرح یه عنوان شغلی و یه حقوق بابت اون شغل بهت بدن این قانونیه یا اینکه باید مزد سه شغل را بدن قانون چی میگه.

 2. با سلام
  اگه بعد از اجرای طرح طبقه بندی پایه حقوق شد ۶میلیون آیا اضافات سالانه که امسال ۲۱درصد هست باید روی پایه ۶میلیون بیاید یا روی پایه قبل از طرح که ۴۵۰۰بوده؟؟ممنون میشم جواب بدید

 3. سلام
  من کارگر حراست شرکت نفت و گاز مارون هستم و در بیابان انجام وظیفه میکنم و بدون هیچ امکاناتی و۳۰سال سابقه کار دارم و در طبقه بندی که دریافتی بنده کمتر از اونی که سابقه ۱۰سال ندارد چرا اینجور باید باشد؟

 4. زمانی که گروه از ۱۰به ۱۲ارتقا پیدا میکنه،کل فیش حقوقی از ابتدای سال ورود به آنجاباید حساب بشه یا از همان سالی که گروه ۱۲ شدم؟

 5. سلام درود بر مدیر محترم سایت من نیروی شرکتی مخابراتم توقسمت نگهبانی کارمیکنم میخواستم بدونم گروه شغلی ام توی نگهبانی بایدچندباشه.من گروه ۴ هستش

 6. با سلام و خسته نباشید
  بنده سال ۹۸ با ۲۵ سال سابقه با قانون سخت و زیان آور بازنشست شدم
  من پرسنل تامین اجتماعی بودم و الان ۲۹ روز حقوق میگیرم ، یه آشنا دارم با ۲۳ سال و نیم بازنسشت شده و ۳۵ روز حقوق میگیره
  میخاستم بدونم آیا به ظلمی وارد شده
  با وجود اینکه من پرسنل سازمان بودم آیا در حقم اجعاف شده
  اگه میشه جواب منو بدید تا از طریق دیوان شکایت کنم و موضوع رو پیگیری کنم
  با سپاس فراوان

  1. سلام
   در صورتی که سخت و زیان آور بودن مشاغل شما تایید شده باشد باید سوابق با ضریب یک و نیم محاسبه گردد.
   در صورتی که مشمول قانون کار بوده باشید و در موقع بازنشستگی درخواست سختی کار نداده باشیدالان می توانید درخواست سختی کار ثبت نمایید.
   در صورتی که مشمول قانون کار نباشید ضریب سنوات بیمه طبق مصوبات خاص انجام می شود.
   مقررات مشاغل سخت و زیان آور نسبت به کارگران مشمول قانون کار و کارکنانی که مشمول قانون کار نیستند یکسان نیست.

 7. سلام
  من در مخابرات بخش mdfمشغول کار هستم که ساعت کاری از ۷ صبح تا ۱۴ برای یک شیفت و از ۱۲ ظهر تا ۷شب برای شیفت بعدی تعریف شده روز های تعطیل از پرسنل مشغول در این هر روز یک نفر شیفت از ساعت ۷صبح تا ۱۴ عصر می باشد روز پنج شنبه مخابرات تعطیل مباشد در حالی ما همه سر کار حضور داریم روز های تعطیلی کارگر باید بیام ایام تعطیلی اعلامی مثل یخ بندان اخیر که همه جا تعطیل شد باید بیام با تفاصیل فقط ۱۰درصد حق شیفت به ما میدن و رتبه شغلی ۶
  از جنابعالی سوال اینست که تعطیل کاری روز پنج شنبه و جمعه شامل حال ما میشه یا نه و همچنین ایام تعطیلی اعلامی مثل برودت هوا چطور
  دوم با شرایط سخت کاری که در زمان کارمندان حق فنی می گرفتن به ما در بخش خصوصی تعلق نگرفته چرا

  سوما در رتبه بندی مشاغل چرا ۶ دادن و چگونه میشه اعتراض کرد
  با تشکر از زحمات شما

  1. سلام
   نوع نوبت کاری صبح عصر هست که فوق العاده آن 10 درصد هست.
   برای حضور در ایام تعطیلات و جمعه ها نیز با توجه به میزان حضور اضافه کاری و جمعه کاری تعلق می گیرد.
   گروه شغلی بستگی به طرح طبقه بندی کارگاه دارد و صرف عدد تعیین کننده نیست که آیا گروه مناسب با طرح است یا نه. برای اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی، باید ابتدا به طرح طبقه بندی کارگاه دسترسی داشته باشید که در امور اداری کارگاه موجود است بعد از روی آن گروه شغلی متناسب با شغل خود را بررسی نمایید.

 8. سلام. وقت به خیر .
  در شرکتی که طبقه بندی اعمال شده و حقوق شامل چند آیتم هست و همه اونا ثابت پرداخت میشه آیا افزایش حقوق برای همه آیتمها مثل کارانه و حق سرپرستی هست یا فقط حقوق پایه افزایش پیدا میکنه
  ممنون

  1. سلام
   بستگی به شرایط اعمال آیتم های اعلامی دارد. اگر درصدی از مزد تعیین شده به تبع افزایش مزد این موارد نیز افزایش پیدا می کنند.

 9. سلام وقت بخیر
  من با یک بیمارستان خصوصی قرارداد بستم. مدرک من کارشناسی ارشد هستش. اما به من گفتند که طبقه بندی مشاغل در این بیمارستان تا لیسانس هست و مدرک فوق لیسانس شما تاثیری نداره. آیا همچین چیزی قانونی و درست هست؟!

  1. سلام
   هر کارگاه برای مشاغل خود شرایط احراز دارد. ممکن است شغلی دارای حداقل شرط مدرک تحصیلی کارشناسی باشد ولی فرد کارجو دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد. در این صورت کارگر با پذیرش شغل نمی تواند کارفرما را ملزم به پرداخت و ارائه مزایایی برای مدرک تحصیلی بالاتر بکند.

 10. سلام بنده در یک کارخانه بخش خصوصی از سال ۹۸ شاغل هستم،که از مهر ماه ۱۴۰۱تازه میخوان طرح طبقه بندی رو اجرا کنند.
  با توجه به توضیحات شما،کارفرما موظف است که معوقات گذشته رو هم پرداخت کنه؟؟؟یا اختیاری هست؟؟

  1. سلام
   پرداخت مبلغ مابه التفاوت اجرای طبقه بندی مشاغل از زمان مشمول شدن الزامی است و مبلغ آن یا به صورت توافقی و یا قانونی قابل پراداخت است.

  2. با عرض سلام و خسته نباشید
   سوالی که بنده داشتم اینه که مابه‌التفاوت سال های قبل در طرح طبقه بندی مشاغل چه طور محاسبه میشه منظورم عین پایان کار به مبلغ روز محاسبه میشه یا فرمول دیگه ای داره ممنون میشم در این مورد منو راهنمایی کنین

   1. سلام
    مابه التفاوت حقوق و مزایا و سنوات و … : برای هر سال باید با طرح طبقه بندی محاسبه و با مبلغ پرداختی مقایسه شده و مابه التفاوت پرداخت شود.

 11. سلام
  اپراتور گروه 4یعنی چه؟ من سرشیفت قسمت تهیه و بدنه در کارخانه کاشی هستم آیاسختی‌کار به من تعلق می‌گیرد؟

 12. با سلام و احترام
  من تو پتروشیمی کار میکنم الان رو چارت نفت 16 هستم اما طبقه بندی مشاغل 12 هست ؟ حداقل ای گپ باید چند باشه

 13. سلام
  گروه شغلی بر چه اساسی تعیین میشود ایا سابق و مدرک تحصیلی همزمان تاثیر دارد
  اختصاصا گروه شغلی اپراتوری برق فشار قوی با مدرک لیسانس بر اساس قانون کار چی هستش؟؟

  1. سلام
   در موقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تمام شغل ها ارزشیابی شده و طبق ارزشیابی گروه شغلی هر شغل تعیین می شود.

 14. سلام و عرض ادب
  در یک پتروشیمی کاملا خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول هستیم. از بهمن ۹۶ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کلیه پتروشیمی های منطقه ابلاغ شده است و شرکتهای منطقه همه در مدت یک سال طرح را اجرا و معوقات طرح را از زمان اجرا که مرداد ماه ۹۷ بود به پرسنل خود پرداخت کردند ولی مدیران شرکت ما بعد از اجرای نهایی طرح در فروردین ۱۴۰۱ ، اعلام کردند که چون شرکت خصوصی میباشد معوقات طبقه‌بندی مشاغل شامل این شرکت نمیشود.
  آیا معوقات طرح طبقه بندی مشاغل که از سال ۹۷ بصورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۴۰۱ نهایی شد به ما تعلق نمیگیرد؟؟ ممنون هستیم اگر اطلاعاتی دارید به ما اعلام کنید. باتشکر از شما

  1. سلام
   در صورتی که شرکت مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد از زمان شمول باید مابه التفاوت حقوق و مزایا پرداخت شود فارغ از اینکه شرکت خصوصی هست یا غیر خصوصی.

 15. سلام و عرض ادب
  در یک پتروشیمی کاملا خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول هستیم. از بهمن ۹۶ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کلیه پتروشیمی های منطقه ابلاغ شده است و شرکتهای منطقه همه در مدت یک سال طرح را اجرا و معوقات طرح را از زمان اجرا که مرداد ماه ۹۷ بود به پرسنل خود پرداخت کردند ولی مدیران شرکت ما بعد از اجرای طرح اعلام کردند که چون شرکت خصوصی میباشد معوقات طبقه‌بندی مشاغل شامل این شرکت نمیشود.
  آیا به کارگران این شرکت ، معوقات طرح طبقه بندی مشاغل که از سال ۹۷ بصورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۴۰۱ نهایی شد ، تعلق نمیگیرد؟؟ ممنون هستیم اگر اطلاعاتی دارید به ما اعلام کنید. باتشکر از شما

 16. باسلام
  من در یک شرکتی که دارای طبقه بندی مشاغل اجرا شده کار میکنم آیا تاثیر لحاظ گروه بر اساس شغل میباشد پس ، کسانی که پست دارند گروه مدیر یا معاون و یا کارگر چگونه ارزیابی میشود باتشکر

 17. با سلام اینجانب نیروی قراردادی شرکت فولاد خوزستان هستم از سال قبل گفته بودن که طبقه بندی مشاغل تا آخر سال انجام می‌شود ولی حال دوماه از سال جدید هم گدشته گروه شعلی من ۱۰ می باشد آیا امکان این وجود دارد که طبقه بندی انجام نشود اگر انجام شد از کی باید محاسبه کنن ممنون

  1. سلام
   ملاک پرداخت مزایای اجرای طبقه بندی از تاریخ مشمول بودن شرکت به اجرای طبقه بندی مشاغل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر