کلیه جداول مزد طبقه بندی مشاغل قانون کار گروه شغلی 1 تا 20

مزد طبقه بندی مشاغل 98 گروه های شغلی 1 تا 20 موضوع بند 4 بخشنامه مزد 98 قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد 98 قانون کار تنظیم و طی نامه شماره 265379 مورخه 1397/12/28 ابلاغ شد.

طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی

فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.

مواد 48 و 49 قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین 1 تا 20 تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد  20 گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی 20 گانه در سال 98 نیز مشخص و تصویب شد.

جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری

قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)

مزد گروه های شغلی ۹۸

گروه شغلی پایه سنوات مزد شغل دانلود آنالیز قیمت
1 ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷ آنالیز مزد گروه 1 سال ۹۸
2 ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷ آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸
3 ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷ آنالیز مزد گروه 3 سال ۹۸
4 ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱ آنالیز مزد گروه 4 سال ۹۸
5 ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷ آنالیز مزد گروه 5 سال ۹۸
6 ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵ آنالیز مزد گروه 6 سال ۹۸
7 ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸ آنالیز مزد گروه 7 سال ۹۸
8 ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲ آنالیز مزد گروه 8 سال ۹۸
9 ۲۴۹۳۳ ۲۷۳۳۳ آنالیز مزد گروه 9 سال ۹۸
10 ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹ آنالیز مزد گروه 10 سال ۹۸
11 ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱ آنالیز مزد گروه 11 سال ۹۸
12 ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸ آنالیز مزد گروه 12 سال ۹۸
13 ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵ آنالیز مزد گروه 13 سال ۹۸
14 ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵ آنالیز مزد گروه 14 سال ۹۸
15 ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵ آنالیز مزد گروه 15 سال ۹۸
16 ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴ آنالیز مزد گروه 16 سال ۹۸
17 ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲ آنالیز مزد گروه 17 سال ۹۸
18 ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲ آنالیز مزد گروه 18 سال ۹۸
19 ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵ آنالیز مزد گروه 19 سال ۹۸
20 ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶ آنالیز مزد گروه 20 سال ۹۸
جدول مقایسه مزد و پایه سنوات گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

جدول مقایسه مزد گروه شغلی 1 الی 20 سال های 96 الی 97

گروه شغلی پایه سنوات 96 مزد شغل 96 پایه سنوات 97 مزد شغل 97 پایه سنوات 98 مزد شغل 98
1 17000 ۳۰۹۹۷۷ 17000 ۳۷۰۴۲۳ ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷
2 17200 ۳۱۱۲۷۶ 17200 ۳۷۱۸۵۷ ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷
3 17400 ۳۱۲۵۷۴ 17400 ۳۷۳۲۹۰ ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷
4 17600 ۳۱۳۸۷۶ 17600 ۳۷۴۷۲۷ ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱
5 17800 ۳۱۵۱۷۹ 17800 ۳۷۶۱۶۶ ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷
6 18000 ۳۱۶۹۰۹ 18000 ۳۷۸۰۷۶ ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵
7 18200 ۳۱۸۶۴۳ 18200 ۳۷۹۹۹۰ ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸
8 18400 ۳۲۰۳۷۸ 18400 ۳۸۱۹۰۵ ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲
9 18600 ۳۲۲۵۴۴ 18600 ۳۸۴۲۹۷ ۲۴۹۳۳ ۵۲۱۳۰۵
10 18800 ۳۲۴۷۱۲ 18800 ۳۸۶۶۹۰ ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹
11 19000 ۳۲۷۳۱۱ 19000 ۳۸۹۵۵۹ ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱
12 19400 ۳۲۹۹۱۴ 19400 ۳۹۲۴۳۳ ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸
13 19800 ۳۳۲۵۱۶ 19800 ۳۹۵۳۰۶ ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵
14 20200 ۳۳۵۹۷۹ 20200 ۳۹۹۱۲۹ ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵
15 20600 ۳۳۹۴۴۲ 20600 ۴۰۲۹۵۲ ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵
16 21000 ۳۴۲۹۲۰ 21000 ۴۰۶۷۹۲ ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴
17 21400 ۳۴۷۲۴۷ 21400 ۴۱۱۵۶۹ ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲
18 21800 ۳۵۱۵۸۴ 21800 ۴۱۶۳۵۷ ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲
19 22200 ۳۵۶۷۸۱ 22200 ۴۲۲۰۹۴ ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵
20 22600 ۳۶۱۹۸۴ 22600 ۴۲۷۸۳۸ ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۸

ردیف گروه شغلی مزد سنوات (پایه) مزد شغل
1 1 23333 505627
2 2 23533 507247
3 3 23733 508867
4 4 23933 510491
5 5 24133 512117
6 6 24333 514275
7 7 24533 516438
8 8 24733 518602
9 9 24933 521305
10 10 25133 524009
11 11 25333 527251
12 12 25733 530498
13 13 26133 533745
14 14 26533 538065
15 15 26933 542385
16 16 27333 546724
17 17 27733 552122
18 18 28133 557532
19 19 28533 564015
20 20 28933 570506
جدول مزد شغل و مزد سنوات گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت های پیمانکاری سال اجرا : 1398

    مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با 1 فرزند متاهل با 2 فرزند متاهل با 3 فرزند
  مزد شغل (روزانه) 505627 505627 505627 505627 505627
  مزد سنوات (پایه) روزانه 23333 23333 23333 23333 23333
1 حقوق ماهانه (30/5 روز) 15,421,624 15,421,624 15,421,624 15,421,624 15,421,624
2 مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه 711,657 711,657 711,657 711,657 711,657
3 حق مسکن (ماهانه) 400000 400000 400000 400000 400000
4 بن کارگری 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
5 حق خواربار 400 800 800 800 800
6 حق اولاد 1516881 3033762 4550643
7 عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) 2528135 2528135 2528135 2528135 2528135
8 سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5
9 مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5 1264067.5
  جمع 1 الی 9            23,489,950           23,490,350         25,007,231         26,524,112          28,040,993
10 هزینه وسایل مصرفی A A A A A
11 سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
12 بیمه C C C C C
13 مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
  مزد یک ساعت کار عادی 68,980 مزد یک ساعت اضافه کاری 96,573  
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1398 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30/5 روز گروه شغلی 1

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

    مبالغ (ریال)
ردیف عنوان مجرد متاهل بدون فرزند متاهل با 1 فرزند متاهل با 2 فرزند متاهل با 3 فرزند
  مزد شغل (روزانه) 507247 507247 507247 507247 507247
  مزد سنوات (پایه) روزانه 23533 23533 23533 23533 23533
1 حقوق ماهانه (30/5 روز) 15,471,034 15,471,034 15,471,034 15,471,034 15,471,034
2 مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه 717,757 717,757 717,757 717,757 717,757
3 حق مسکن (ماهانه) 400,000 400000 400000 400000 400000
4 بن کارگری 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
5 حق خواربار 400 800 800 800 800
6 حق اولاد 1516881 3033762 4550643
7 عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) 2536235 2536235 2536235 2536235 2536235
8 سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5
9 مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5 1268117.5
  جمع 1 الی 9            23,561,660           23,562,060         25,078,941         26,595,822          28,112,703
10 هزینه وسایل مصرفی A A A A A
11 سود پیشنهادی پیمانکار B B B B B
12 بیمه C C C C C
13 مالیات D D D D D
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D
  مزد یک ساعت کار عادی 69,202 مزد یک ساعت اضافه کاری 96,882  
ریز مبالغ حقوق و مزایای هر نفر کارگر در سال 1398 مطابق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با احتساب 30/5 روز گروه شغلی 2

توضیحات:

در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.

مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.

نوشته های مشابه

262 دیدگاه

 1. من ۱۸سال دریک معدن سنگ کرومیت کارمی کنم تاوان ده سال داخل تونل کارمی کردم مابقی به عنوان نگهبان مشغول به کار هستم من چندسال باید کارکنم تابازنشست شوم

 2. سلام . در شرکتی که شاغل هستم اعلام شده پایه گروه مسئول امور 12 هست . میخواستم بدونم در کدام قانون پایه گروه پست های کارشناس، مسئول، رئیس، معاون و مدیرعامل نوشته ؟

  1. سلام
   گروه شغلی هر کارگاه بسته به طرح طبقه بندی کارگاه متفاوت است و مختص به همان کارگاه است. گروه شغلی مشاغل هر کارگاه صرفا در طرح طبقه بندی موجود در کارگاه مشخص است.

 3. سلام.. وقت بخیر
  عنوان شغلی ام تکنسین ارشد در شرکت فولادی ، با مدرک لیسانس، اما شرکت فقط مدرک فوق دیپلم قبول کرد از بدو استخدام، وقتی طبقه بندی اجرا بشه ، طبق اطلاعاتم همین مدرک فوق دیپلم فقط قابل قبول، سوال ام اینکه آیا مدرک لیسانس ام امتیاز نداره؟ حتی اگر عنوان شغلی عوض نشه

  1. مدرک تحصیلی یکی از شرایط احراز شغل است. در صورتیکه شرایط احراز شغل مدرکی پایین تر بوده و کارگر متقاضی شغل دارای مدرک بالاتری باشد کارفرما الزامی به اعمال امتیازی به مدرک تحصیلی بالاتر ندارد. صرفا با موافقت و نظر کارفرما اعطای امتیاز مدرک تحصیلی بالاتر مقدور است.

   1. سلام
    آیا برای اجرای طرح طبقه بندی ضریب خاصی هست ؟
    اگر بانماینده کارگران به توافق نرسیدند چه باید کرد ؟
    من در شرکت فولادی کار میکنم کارفرما با نمایندگان کارگران به توافق نمی‌رسد،کارفرما پیشنهاد ۱۰٪ را داده ولی ما قبول نمی‌کنیم ،لطفا راهنمایی کنید ?

    1. سلام
     اگر منظور مابه التفاوت مزایای ناشی از اجرای طرح طبقه بندی باشد در صورت عدم حصول توافق باید به اداره کار مراجعه شود.

 4. باسلام
  آیا در طبقه بندی مشاغل باید چارت سازمانی تصویب شود؟ آیا مشاغلی به عنوان شغل متناظر با پست به چارت سازمانی اجباراْ اضافه می شود؟ آیا مشاغل اجباری وزارت کار به چارت سازمانی اضافه می کند؟ در حال حاضر مشاور طرح حدود 15 شغل به چارت سازمانی اضافه نموده و می فرمایند الزام است. آیا واقعا اجباری در کار است.

  1. سلام
   در صورتی که شرکت طرحی مصوب داشته باشد و مشاغل جدیدی اضافه شود و یا در زمان اجرای طرح کم دقتی شده باشد که از قلم افتاده باشند باید به طرح اضافه شوند.

 5. سلام. من در دستگاه اجرایی عمومی کار می کنم که از همون اول طرح ارتقای رتبه رو اجرا کردن. حدود 3 سال این ارتقای رتبه به تعویق افتاد در نهایت بعد از سه سال وقفه انجام شد. اما مابه التفاوتی به من ندادن. آیا باید دستگاه به من مابه التفاوت پرداخت کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

 6. سلام خسته نباشید.
  بنده در یک شرکت نیمه خصوصی که تابع قانون کار میباشد پارسال طبق بخشنامه ایثارگران باعنوان اپراتور تبدیل وضعیت شدم.
  چند ماهی میشه که کارم جابجا شده و عنوانم همچنان همان اپراتور میباشد.
  درخواست تغییر عنوان و ورود به چارتی که الان دارم کار میکنم را دادم
  که شرکت گفته امکانش نیست و باید سه سال از حکم رسمی شدن شما بگذره تا عنوان عوض بشه و ارتقا بگیرید.
  آیا همچین قانونی درست هستش؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر