موضوعات داغ

جدول حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی و قانون وزارت کار

طبق مقررات قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است حقوق کارگران قانون کار را تعیین کند. جدول حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی و قانون وزارت کار نیز بر اساس مصوبه شواری عالی کار در تاریخ … به تصویب رسید. در این مصوبه حقوق کارگران طبق قانون کار و مصوبه وزارت کار در سال 1403 به صورت زیر خواهد بود.

حداقل حقوق قانون کار در سال 1403

در ماده 34 قانون کار حق السعی تعریف شده است که یکی از اقلام و مواردی که در داخل حق السعی هست حقوق نامیده شده است. حقوق با دریافتی و درآمد کارگران متفاوت است. به کل درآمد کارگر و کلیه اقلام حقوق و مزایای کارگران حق السعی گفته می شود که حقوق یا مزد جزئی از آن است. قسمتی از حق السعی کارگران از جدول حقوق 1403 را تامین اجتماعی از بابت بیمه بازنشستگی و درمان کارگران دریافت می کند.

مزد شامل مزد شغل، مزد پایه و مزایای تبعی ثابت پرداختی به تبع شغل است. بسته به عرف و روال مزد می تواند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. اگر مزد به صورت ماهانه پرداخت شود حقوق نامیده می‌شود بنابراین هر جا کلمه مزد و یا حقوق به کار برده می‌شود ماهیت یکسان و مزدی دارند.

در مصوبه حقوق وازرت کار 1403 مانند سال های گذشته حداقل مزد روزانه مشخص شده و طبق آن حداقل مزد و حقوق اداره کار در سال 1403 روزانه مبلغ 2.388.728 ریال ماهانه در ماه های 30 روزه 71,661,840 ریال، در ماه های 31 روزه 74,050,568 ریال و در ماه 29 روزه 69,273,112 ریال خواهد بود که در جدول حقوق کارگران 1403 مشخص شده است. مواردی از جدول حقوق 1403 که تامین اجتماعی نسبت به آن حق بیمه کسر می کند در ادامه مقاله توضیح داده شده است.

میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی در سال 1403

برخی از کارگران در کارگاه ها حداقل حقوق وزارت کار را دریافت نمی‌کنند بلکه مبلغ حقوق آنان بیشتر از حداقل حقوق قانون کار است. بالاتر بودن حقوق می تواند به دلیل توافق با کارفرما، طرح طبقه بندی مشاغل، عرف و روال کارگاه و سابقه کار بیش از یک سال کارگران باشد.

افزایش حقوق سال 1403 این کارگران نیز با فرمولی که به سایر سطوح مزدی مشهور است تعیین می‌شود. فرمول سایر سطوح مزدی معمولا شامل دو قسمت است. یک قسمت درصد افزایش مزد سال گذشته و قسمت دیگر عدد ثابتی که با حاصل درصد افزایش جمع می شود. ممکن است در برخی از سال ها قسمت ثابت تعریف نشده باشد.

در فرمول افزایش حقوق وزارت کار در سال 1403 دو بخش/یک بخش تعیین شده و فرمول آن به صورت زیر است:

مزد روزانه در سال 1403 = 22 درصد مزد روزانه سال 1402 به علاوه 230.026 ریال

عدد به دست آمده به عنوان مزد روزانه و حاصل ضرب آن در تعداد روزهای کاری حقوق ماهانه همان کارگران در سال 1403 خواهد بود.

در ردیف شماره …. جدول حقوق کارگران 1403 در فرمول حرف P نشانگر مزد سال گذشته است. رعایت میزان افزایش مزدی کارگران در سال 1403 برای لیست بیمه تامین اجتماعی نیز الزامی است.

پایه سنوات یا مزد پایه در سال 1403

کارگران همراه با کار در کارگاه و افزایش سابقه کار تجربه و مهارت به دست می‌آورند که باعث ارزش افزوده نسبت به کارگران با سابقه کار کمتر است. برای ارج نهادن به تجربه و سابقه کار و همچنین افزایش دلگرمی کارگران مبلغی با عنوان پایه سنوات یا مزد پایه برای کارگران با سابقه در نظر گرفته می‌شود.

مبلغ پایه سنوات در جدول حقوق کارگران 1403 و بخشنامه مزد به صورت روزانه تعریف شده که ماهیت آن مزدی بوده و جزو حقوق اداره کار محسوب می‌شود. مزد مشمول بیمه بوده لذا پایه سنوات نیز در جدول حقوق 1403 مشمول بیمه تامین اجتماعی خواهد بود.

مبلغ روزانه پایه سنوات 1403 معادل 70.000 ریال تعیین شده است.

بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

یکی از مواردی که در حق السعی یا درآمد کارگران تعریف شده است کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار است که با عنوان بن کارگری نیز مشهور بوده و این دو عنوان یک مفهوم را دارند. بن کارگری ماهیت مزدی و حقوقی نداشته و به عنوان مزایای رفاهی انگیزه ای شناخته شده است.

کمک هزینه اقلام مصرفی به صورت ماهانه تعریف شده است، به این معنی که تعداد روزهای ماه (29، 30 و 31 روز) در آن تاثیری نداشته و در ماه هایی که کارگر کارکرد کامل داشته باشد مبلغ ثابتی پرداخت می شود.

همانطور که در ردیف شماره …. جدول حقوق کارگران 1403 نیز مشخص شده حداقل مبلغ ماهانه بن کارگری معادل 14.000.000 ریال است.

کمک هزینه اقلام مصرفی یا همان بن کارگری مشمول بیمه تامین اجتماعی 1403 است.

کمک هزینه مسکن یا حق مسکن 1403

حق مسکن کارگران یک استثنا است که در شورای عالی کار تصویب نمی‌شود بلکه در شورای عالی کار پیشنهاد شده و به تایید و تصویب هیات وزیران می‌رسد. بنابراین همیشه حق مسکن نسبت به سایر موارد جدول حقوق کارگران 1403 با تاخیر به تصویب می‌رسد.

حق مسکن نیز مانند بن کارگری به صورت ماهانه تعریف شده در ماه هایی که کارگر کارکرد کامل داشته باشد مبلغ ثابتی پرداخت می‌شود.

تا زمانی که حق مسکن به تایید و تصویب هیات دولت نرسد حق مسکن سال گذشته پرداخت می‌شود. در مصوبه حق مسکن تاریخ اجرای آن مشخص می‌شود که اگر مصوبه با تاخیر به تصویب برسد کارفرماها مکلف هستند پس از تصویب مابه التفاوت آن را به کارگران پرداخت کنند.

حداقل مبلغ ماهانه بن کارگری سال گذشته ماهانه مبلغ 900 هزارتومان بود که در سال جدید بدون تغییر مبلغ 9.000.000 ریال پیشنهاد شده است که پس از تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد

در ماده 86 قانون تامین اجتماعی یکی از مزایایی که برای کارگران تعریف شده کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد است. حق اولاد به صورت تابعی از حداقل و حقوق 1403 و برای هر فرزند مشمول معادل 3 روز حداقل مزد قانون کار خواهد بود.

همانطور که اشاره شد حداقل حقوق اداره کار 1403 روزانه مبلغ 2.388.728 ریال است. بنابراین حق اولاد هر فرزند ماهانه 7,166,184 ریال خواهد بود.

حق اولاد به تمام فرزندان زیر 18 سال و یا بالای 18 سال بدون توجه به جنسیت فرزند به شرط اشتغال صرف به تحصیل پرداخت می شود. فرزندان بالای 18 سال که دارای معلولیت یا بیماری بوده که طبق نظر کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند نیز مشمول دریافت حق اولاد هستند.

در جدول حقوق کارگران 1403 نیز برای نمونه حق اولاد ماهانه برای 1 تا 3 فرزند درج شده است. حق اولاد 1403 تامین اجتماعی و کسر حق بیمه را شامل نبوده و نباید از آن حق بیمه کسر شود.

حق تاهل یا عائله مندی یا همسر

در سال 1403 برای اولین بار مزایایی برای عائله مندی به معنای واقعی آن تعیین و تصویب شد. در ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی تعریف شده است که در واقع کمک هزینه تکلفل بود و به داشتن همسر ارتباطی ندارد.

امسال کمک هزینه تاهل به افراد متاهل اعم از مرد و یا زن ماهانه به مبلغ 5.000.000 ریال اضافه شد.

جدول پایه و خلاصه حقوق کارگران در سال 1403

در جدول حقوق وزارت کار 1403 پایه و اولیه فقط مبالغ اصلی مصوبات درج شده است. این مبالغ پایه بوده و سایر مزایای تبعی از روی آنها محاسبه شده و در جدول کامل حقوق اداره کار در قمست بعدی مشخص شده اند.

ردیفعنوانمبلغ (ریال)مشمول بیمه تامین اجتماعی 1403
1حداقل مزد روزانه سال 1403 2.388.728بله
2حداقل حقوق ماهانه وزارت کار 1403 71.661.840بله
3افزایش سایر سطوح مزدی روزانه 1.22P+230.026
4کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه 14.000.000بله
5کمک هزینه مسکن ماهانه 9.000.000بله
6حق تاهل ماهانه5.000.000بله
7پایه سنوات روزانه70.000بله
8کمک هزینه عائله مندی(حق اولاد)7.166.184خیر
جدول پایه و خلاصه حقوق کارگران در سال 1403

جدول بخشنامه افزایش حقوق اداره کار 1403

جدول حقوق کارگران 1403 (همراه با مزایا و قابل دانلود و چاپ)

در قانون کار حقوق و مزایای کارگران به صورت پایه و تبعی تعریف و تعیین شده اند. در جدول حقوق 1403 قسمت قبلی مبالغ پایه که در بخشنامه مزد تعیین شده درج شده اند. برخی از مزایا در قانون کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوطه از روی مبالغ بخشنامه مزد تعریف شده اند. به عنوان مثال اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، جمعه کاری، ماموریت، حق اولاد، عیدی و پاداش و… مزایایی هستند که در فرمول محاسبه آن ها از مزد کارگران استفاده شده است. بنابراین به این مزایای مزایای تبعی مزد گفته می‌شود.

در جدول کامل حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی و قانون کار، هم مقادیر پایه و هم مزایای تبعی به صورت کامل مشخص شده است. جدول کامل حقوق اداره کار 1403 هم به صورت متن، هم در قالب تصویر و هم به صورت فایل PDF تهیه شده و قابل دانلود و چاپ هستند.

نکته مهم در جدول حقوق کارگران زیر این است که مبالغ درج شده برای کارگرانی است که حداقل حقوق قانون کار را دریافت می کنند. در صورتی که مزد کارگری از حداقل حقوق وزارت کار در سال 1403 بیشتر باشد باید از روی فرمول محاسبه آن محاسبه کند.

محاسبه مزایای آنلاین نیز در سایت کارتابان برای سادگی کردن محاسبات وجود دارد که می توانید از اینجا به صفحه محاسبه آنلاین مزایای تبعی مزد بروید.

ردیفعنوانمبلغفرمول محاسبه
1حداقل مزد 1403 قانون کار (روزانه)2,388,728 
2حداقل حقوق 1403 قانون کار (ماهانه)71,661,840 
3میزان افزایش سایر سطوح مزدی 140322%+230026 
4پایه سنوات 1403 (مزد پایه) روزانه70,000 
5بن کارگری 1403 (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ماهانه14,000,000 
6حق مسکن 1403 (کمک هزینه مسکن) ماهانه9,000,000 
7حق تاهل ماهانه5,000,000 
8حق اولاد برای ۱ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه7,166,1843*
مزد حداقل مزد*
تعداد فرزند
9حق اولاد برای ۲ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه14,332,368 
10حق اولاد برای ۳ فرزند(کمک هزینه عائله مندی) ماهانه21,498,552 
11مزد ساعتی 1403 (هر ساعت کار عادی)325,884مزد روزانه / 7.33
12فوق العاده مزد هر ساعت اضافه کاری 1403456,237مزد ساعتی*1.4*ساعت اضافه کاری
13فوق العاده مزد هر ساعت شب کاری 1403114,059مزد ساعتی*0.35*ساعت شب کاری
14فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری 1403955,491مزد روزانه*تعداد جمعه کاری*0.4
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه10,749,276حقوق ماهانه*0.15
16فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 1403  معادل ۱۰% حقوق ماهانه7,166,184حقوق ماهانه*0.10
17فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه16,123,914حقوق ماهانه * 0.225
18عیدی و پاداش 1403 برای هر ماه11,943,640مزد روزانه * 5
19سنوات (پایانکار) 1403 برای هر ماه5,971,820مزد روزانه * 2.5
20مانده مرخصی 1403 برای هر روز3,322,061حق السعی روزانه
21مانده مرخصی 1403 برای هر ساعت453,214حق السعی روزانه / 7.33
22حداقل حق بیمه سهم کارگر 7%6,976,329درآمد مشمول بیمه * 0.07
23حداقل حق بیمه سهم کارفرما 23%22,922,223درآمد مشمول بیمه * 0.23
24سقف معافیت مالیاتی ماهانه 1403120,000,000 
جدول کامل حقوق کارگران در سال 1403

جدول کامل حقوق کارگران در سال 1403

جدول حقوق کارگران 1403 قانون کار و وزارت کار
جدول حقوق کارگران 1403 قانون کار و وزارت کار

دانلود جدول حقوق کارگران طبق مصوبه وزارت کار در سال 1403

جدول کامل حقوق کارگران سال 1403 (برای ماه های 31 و 30 روزه)

جدول حقوق کارگران سال 1403 تامین اجتماعی و قانون کار برای ماه های 31 روزه و 30 روزه در زیر قرار داده شده است. طبق جدول مواردی مانند حداقل حقوق کارگران، فوق العاده نوبت کاری و حق بیمه از تعداد روزهای ماه تبعیت می‌کنند و بقیه موارد در ماه‌های 31 روزه و 30 روزه ثابت و تغییر نمی‌کنند. ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﻮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه است.

حق بیمه ماهانه صرفا با حداقل حقوق ماهانه، بن و حق مسکن محاسبه شده است. اگر کارگری مستحق دریافت سایر موارد مانند پایه سنوات، اضافه کاری، شب کاری و نوبت کاری باشد در بیمه لحاظ می‌شوند.

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ (برای ماه های ۳۱ و ۳۰ روزه)

حقوق و مزایای کارگران با سابقه و تعداد فرزند مختلف 1403

جدول حقوق و مزايای سال 1403 کارگران 0 فرزند 0 سال سابقه

 سال 1402نرخ افزايشسال 1403
حداقل مزد روزانه1,769,42835%2,388,728
پايه سنوات0 0
حقوق ماهانه 30 روز
کمتر از یک سال سابقه
53,082,84035%71,661,840
بن کارگري11,000,00027%14,000,000
حق مسکن9,000,0000%9,000,000
حق تاهل05,000,000
حق اولاد 0 فرزند00%0
جمع حقوق و مزايا با 0 فرزند73,082,84036%99,661,840
حقوق و مزایای کارگر بدون فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

جدول حقوق و مزايای سال 1403 کارگران1 فرزند 0 سال سابقه

 سال 1402نرخ افزايشسال 1403
حداقل مزد روزانه1,769,42835%2,388,728
پايه سنوات0 0
حقوق ماهانه 30 روز
با 0 سال سابقه
53,082,84035%71,661,840
بن کارگری11,000,00027%14,000,000
حق مسکن9,000,0000%9,000,000
حق تاهل05,000,000
حق اولاد 1 فرزند5,308,28435%7,166,184
جمع حقوق و مزايا با 1 فرزند68,077,24057%106,828,024
حقوق و مزایای کارگر با یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

جدول حقوق و مزايای سال 1403 کارگران 1 فرزند 1 سال سابقه

 سال 1402نرخ افزايشسال 1403
حداقل مزد روزانه1,769,42835%2,388,728
پايه سنوات70,0000%70,000
حقوق ماهانه 30 روز
با 1 سال سابقه
43,897,49168%73,761,840
بن کارگری11,000,00027%14,000,000
حق مسکن9,000,0000%9,000,000
حق تاهل05,000,000
حق اولاد 1 فرزند4,179,74971%7,166,184
جمع حقوق و مزايا با 1 فرزند68,077,24060%108,928,024
حقوق و مزایای کارگر با یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

  1. سلام . قانون کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت در هفته ایا به کارگران که با قانون اداره کار قرارداد میبندن تعلق میگیره؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر