کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.

کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار
کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.

تاریخچه و کلیات طبقه بندی مشاغل قانون کار

طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. از آنجا که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است برخی محدودیت ها و اضافه پرداختی در حقوق و مزایا به کارگران را متوجه کارفرمایان نماید لذا اجرای اختیاری آن به صورت همه گیر مقدور نمی گردد از این رو دولت ها در راستای حمایت از اهداف طرح طبقه بندی مشاغل مزبور قوانین و مقرراتی را در این زمینه تصویب و اجرای آن را الزامی می نمایند. در ایران نیز از سال 1352 قوانین و مقررات مختلفی در رابطه با الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول تصویب و به مرحله اجرا گذاشته اند. آخرین قوانین مربوط به مواد 48 و 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ها نیز تصویب و ابلاغ گردیده است.

انواع کارگاه ها با ماهیت های مختلف اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، شهرداری ها، بانک ها و … با کارهای مختلف خدماتی، عمرانی، صنعتی، آموزشی، حمل و نقل و … با شرایط خاص خود می توانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

شرکت ها و کارگاه هایی که علاوه بر کارگرانی که با کارفرمای اصلی قرارداد کار دارند برخی کارگران خود را نیز به واسطه پیمانکاران به کار می گیرند که در چنین شرایطی کارگران پیمانکار نیز تحت شرایطی باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه طبعیت نمایند.

در برخی ادارات دولتی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیستند و طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون کار در آنها جاری نیست وقتی برخی امور خود مانند آشپزخانه، تعمیرات و نگهداری، امور تنظیفی و امثال آن ها را به واسطه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کار می گمارند نیز به موجب تصویبنامه شماره ه/34613ت/84515 مورخه 84/12/15 هیات محترم وزیران و دستورالعمل آن باید با کارگران خود طبق مصوبه مزبور رفتار نمایند.

در قوانین و مقررات طرح طبق بندی مشاغل قانون کار کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، زمان اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه ها، چگونگی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تطیبق مشاغل فعلی کارگاه به مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تعیین مزد شغل و مزد سنوات کارگران و سایر جزئیات اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مشخص شده اند.

برخی قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها – مصوب 7 اسفند 1352

اولین قانون طبقه بندی مشاغل در هفتم اسفند 1352 در مجلس شورای ملی به ریاست عبدالله ریاضی تصویب شد. ‌قانون قانون طبقه بندی مشاغل در یک ماده و پنج تبصره در تاریخ 24 بهمن 1352 در مجلس سنا تصویب و در روز سه‌شنبه هفتم اسفند 1352 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده واحده- کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که شامل شرح وظایف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل-‌دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع – همچنین سایر ضوابط فنی مربوط‌ می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.

‌تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها به دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان‌مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

‌تبصره 2- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه‌بندی ننمایند وزارت کار و‌امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌های مربوط را با اعلام‌وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاور فنی مذکور بپردازد به علاوه 10% هزینه‌های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نمایند.

‌تبصره 3- مابه‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به‌موجب مقررات مصوب 49.3.7 شورای عالی کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

‌تبصره 4- مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌های موضوع تبصره 2 در صورت بروز اختلاف هیأت حل‌اختلاف مذکور در ماده 40 قانون کار می‌باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌

تبصره 5- حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ‌تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها شماره 4810

پس از تصویب قانون آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها در 7 اسفند 1352در تاریخ هفدهم مهر 1353 آیین نامه اجرایی این قانون در شورای عالی کار تصویب شد. این آیین نامه در زمان خود قانون مترقی بود و حتی شاکله اصلی مقررات فعلی طبقه بندی مشاغل و برخی مقررات و قوانین مرتبط نیز از این آیین نامه تبعیت می نمایند.

متن آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها  – شماره 4810 – 17/7/1353

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را در مهلت هائی که شورایعالی کار تعیین مینماید تهیه و بمورد اجرا گذارند.

تبصره 1- مهلتهای تعیین شده از طرف شورای عالی کار مبتنی بر نوع صنعت – حرفه و تعداد کارگران هر کارگاه میباشد.

تبصره 2- اتحادیه یا سندیکای کارفرمائی و کارگری یک صنعت – یک حرفه و حتی یک فعالیت خدماتی میتوانند با توافق یکدیگر اصول مشترکی برای طبقه بندی مشاغل در سطح حرفه – صنعت یا فعالیت خدماتی تهیه نمایند. اگر این اصول مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد در سطح کارگاههای آن صنعت – حرفه یا فعالیت خدماتی به مرحله اجرا گذارده میشود.

تبصره 3- مهلت مقرر در مصوب مورخ 7/3/1349 شورای عالی کار مبنی بر تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از یکصد نفر کارگر دارند، کماکان بقوت خود باقی است.

ماده 2- طبقه بندی مشاغل که هدف نهائی آن ایجاد یک نظام صحیح مزدی است شامل شرح وظیفه – ارزیابی مشاغل، دستور العمل اجرائی و جدول مزد بشرح زیر میباشد:

الف- شرح شغل: شامل عوامل زیر میباشد:

1- عنوان شغل: معرف نوع کار – مشخصات و اهمیت نسبی آن.

2- تعریف شغل: متضمن شرح مختصری درباره خصوصیات اصلی کار و مسئولیت نسبی شغل.

3- شرایط احراز شغل: شامل حداقل شرایط تحصیلی – تجربی و سایر شرایط لازم که برای تصدی شغل مورد نظر ضروری تشخیص داده شود.

ب- ارزیابی مشاغل: بر اساس ضوابطی از قبیل سطح مهارت – مسئولیت شرایط محیط کار میباشد که ارزش و اهمیت یک شغل نسبت بسایر مشاغل را از طریق تجزیه و تحلیل (کمی و کیفی) عناصر متشکله شغل تعیین مینماید که منجر به تعیین طبقات شغلی میگردد.

ج- دستور العمل اجرائی طرح:عبارت از مقرراتی است که بموجب آن وضع استخدامی شاغل با توجه به شرایط زیر تعیین میگردد:

1- چگونگی تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی.

2- نحوه احتساب پایه ها و شرایط ارتقاء شاغل و تعیین طبقه و پایه جدید.

3- تعیین شرایط جانشینی عوامل شرایط احراز شغل.

4- شرایط و مدت کارآموزی.

5- شرایط پرداخت دستمزد های بالاتر از مزد طبقه و پایه استحقاقی با توجه به ضرورتهای ناشی از بازار کار و متقاضیات کارگاه.

6- پیش بینی مواردی که منجر به تجدید نظر و یا تغییر کلی طرح طبقه بندی مشاغل میشود.

د- جدول مزد: جدولی است که در آن تعداد طبقات یا گروهها و تعداد پایه ها و مزد مربوط به هر یک از طبقات یا گروه ها و پایه های مربوط تعیین شده است.

تبصره- کارفرمایان مکلفند در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود برای هریک از شاغلین شرح وظیفه ای حاوی وظایف محوله بر اساس شغل مورد تصدی تهیه نماید.

ماده 3- کارفرمایان مشمول موظفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را با اطلاع نماینده کارگران تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

تبصره- منظور از نماینده کارگران در این آئین نامه عبارت است از نماینده سندیکای حائز اکثریت کارگران کارگاه و در صورت نبودن سندیکای حائز اکثریت، نماینده کارگران در شورای کارگاه و در غیر این دو صورت حداقل یکنفر از کارگران کارگاه که لااقل 51% از کارگران کتبا” وی را برای این مورد انتخاب نموده باشند.

ماده 4- وزارت کار و امور اجتماعی طرح های واصله را حداکثر ظرف یکماه در استان مرکز و دو ماه در سایر نقاط کشور از تاریخ وصول از نظر کلی بررسی و نظر خود را اعلام مینماید.

ماده 5- کارفرمایان مشمول مکلفند با توجه به نظرات وزارت کار و امور اجتماعی در مهلتی که برای اصلاح و اجرا تعیین میشود طرح را اصلاح و پس از تأیید نماینده کارگران بموقع اجرا گذارند و نتیجه را همراه با لیست تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. در صورتیکه کارفرمایان در مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح و اجرای طرح اقدام ننمایند و یا طرح تهیه شده با اصلاح شده مورد تأیید نماینده کارگران قرار نگیرد موضوع در کمیته ای منتخب از طرف شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار میگیرد نظر کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد.

تبصره- کارگاههائی که نوع کار آنان ایجاب مینماید کارگران در فصل یا زمان خاص و محدودی بکار اشتغال داشته باشند در صورتیکه در این دوره فعالیت تعداد کارگران آنها بحد نصاب برسد شورای عالی کار باستناد گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شمول آنها تصمیم خواهد گرفت.

ماده 6- در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه اجرای طرح و همچنین مطالبات کارگران از نظر ما هب التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح موضوع در کمیته ای مرکب از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نماینده کارگران و نماینده کارفرما و تهیه کننده طرح (بعنوان مشاور کارفرا) مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد نحوه اجرای طرح نظر کمیته فوق با اکثریت آراء قطعی است و در صورت عدم توافق نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرونده امر بانضمام اعضای کمیته به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد.

تبصره- کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پائین تنزل دهند و بهر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در اجرای طبقه بندی مشاغل دستمزد کارگری از دستمزد تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است دستمزد او را به مأخذ آخرین دستمزد دریافتی بپردازد.

ماده 7- وزارت کار و امور اجتماعی بطور مستمر بر کار دفاتر مشاور فنی تأیید شده از طرف شورای عالی کار نظارت نموده و در صورتیکه تشخیص دهد بهر عنوان دفاتر مزبور صلاحیت خود را از دست داده اند با تأیید شورای عالی کار پروانه کار آنانرا لغو خواهد نمود.

ماده 8- وزارت کار و امور اجتماعی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههائی را که کارفرمایان آنها در اولین مهلت تعیین شده از طرف شورای عالی کار اقدامی نکرده اند با شرایط زیر بدفاتر مشاور فنی واگذار مینماید:

1- مشخصات کارگاه را از نظر تعداد کارگر – منطقه جغرافیائی و نوع فعالیت تهیه و جهت دریافت پیشنهادات در مورد مدت لازم برای انجام کار و همچنین استعلام هزینه مربوط بدفاتر مشاور فنی صلاحیتداری که وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص دهد ارسال میدارد.

2- وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات واصله را بررسی و مؤسسه مشاور فنی را که مناسبترین پیشنهاد را داده باشد انتخاب و با ذکر مدت انجام کار و میران هزینه مربوط به تهیه و اجرای طرح بکار فرما معرفی مینماید.

ماده 9- کارفرمایان موظفند حداکثر ظرف یکماه پس از معرفی دفتر مشاور فنی بر اساس مدت و هزینه تعیین شده با مؤسسه معرفی شده قرار داد مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را منعقد نمایند و در صورت خود داری کارفرمایان به عقد قرارداد با مؤسسه معرفی شده طبق تبصره 4 ماده واحده عمل خواهد شد.

ماده 10- کارفرمایان موضوع ماده 8 این آئین نامه مکلفند آمار و اطلاعات لازم برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را در اختیار دفتر مشاور فنی که زوارت کار و امور اجتماعی معرفی نموده است قرار دهند.

ماده 11- وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهای آموزشی بمنظور آشنائی کارگران و کارفرمایان با اصول طبقه بندی مشاغل دایر خواهد نمود.

آئین نامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره در جلسه روز یکشنبه 7/7/1353. بتصویب شورای عالی کار رسید.

آيين نامه اجرايی طرح طبقه بندی و ارزيابی مشاغل كارگاه ها شماره 13866

پس از تصویب قانون کار فعلی در سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 اولین بخشنامه و دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل ابلاغ گردید.

متن آيين نامه اجرايی طرح طبقه بندی و ارزيابی مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار» – شماره 13866

ماده ۱- در اجرای ماده ۴۹ قانون كار جمهوری اسلامی ايران، كليه كارفرمايان مشمول قانون مزبور كه تا كنون طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را طبق نظام ارزيابی وزارت كار و امور اجتماعی تهيه و اجراء ننموده اند مكلفند در تاريخ هايی كه توسط اين وزارتخانه تعيين می شود طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را تهيه و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱- كارگاهها می توانند قبل از تعيين مهلت های مقرر نسبت به تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأييد وزارت كار و امور اجتماعی برسانند. در اين صورت مأخذ شمول طرح در مورد كاركنان، تاريخی است كه تقاضای تهيه و اجرای طرح در اين وزارتخانه به ثبت رسيده باشد.

تبصره ۲- كارگاههايی كه بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت كار و امور اجتماعی نموده اند و در تاريخ تصويب اين آئين نامه طرح آنان به تأييد نهايی نرسيده كماكان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند كرد.

ماده ۲- تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در كارگاههايی كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه يا بعد از آن دارای بيش از پانصد نفر كارگر تابع قانون كار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شورای عالی كار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاريخ شمول طرح درباره كارگاههای مزبور، حسب مورد، تاريخ تصويب اين آئين نامه و يا تاريخی است كه به حد نصاب مزبور می رسند.

ماده ۳- ملاك تعيين حد نصاب تعداد كارگران برای شمول اين آئين نامه در مورد كارگاهها، تعداد كارگران دائم آنها می باشد.

ماده ۴- واحدهايی كه تحت عنوان گروه يا مجتمع و نظاير آنها تابع يك شخصيت حقوقی بوده و شامل چند كارگاه مختلف می باشند از نظر ماده يك، اين آئين نامه از لحاظ تعداد كارگران يك واحد محسوب می گردند.

ماده ۵- هر نوع تغيير حقوقی در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال آنها مانع از ادامه روند تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنين تغييری تعهدات و آثار اقدامات كارفرما يا مديريت قبلی در زمينه طرح مذكور عيناً به كارفرما يا مديريت جديد منتقل می شود.

ماده ۶- طرح طبقه بندی مشاغل كه هدف آن استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف و ايجاد يك نظام مزدی صحيح است، شامل عناوين و تعاريف لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعيين كننده امتيازات شغل، جدول تخصيص امتيازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرايی آن بر اساس ضوابط و رويه ها و دستورالعمل های وزارت كار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره- برای دستيابی به استاندارد مشاغل در صنايع و حرفه و فعاليت های مختلف در هر صنعت يا حرفه، وزارت كار و امور اجتماعی با همكاری كارگاههای ذيربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرايط احراز و مهارت ها و توانايی ها، گروه يا طبقه شغلی، شرح وظايف، امتيازات متعلقه و نظاير آنها به تدريج استاندارد نموده و به واحدهای ذيربط ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۷- كارفرمايان مكلفند ما به التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از تاريخی كه كارگاه مشمول اجرای طرح می شود به كارگران مشمول پرداخت نمايند.

ماده ۸- هرگونه اصلاح و تجديدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی كه به تأييد رسيده اند، موكول به تأييد مجدد وزارت كار و امور اجتماعی است.

اين آئين نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصويب وزير كار و امور اجتماعی رسيده است.

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت

طبق بندی مشاغل قانون کار

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت راجع به نحوه افزایش مزد مبنا (مزد شغل و مزد سنوات) در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل طبق نظام ارزیابی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند

نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره 70811 مورخ 1371/11/26 مقام وزارت کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه 1371/11/20 شورای عالی کار برای کارگاههائی که دارای طبقه بندی مشاغل برطبق نظام ارزیابی وزارت کاروامور اجتماعی می باشند در زمینه تعیین مزد مبنا (مزدشغل ومزد سنوات) به ترتیب زیر می باشد:

الف- مزد سنوات (پایه)

1- باتوجه به اینکه مزد مبنا در مورد کارگران این واحدها متشکل از دوبخش مزدشغل (مزد گروه )ومزد سنوات می باشد لذاکل مزد سنوات هریک از کارگران به ماخذ سنواتی که در اسفندماه 71دریافت می داشته اند به میزان 10% ازاول سال 1372 اضافه می شود .به عبارت دیگر کل مزد سنوات کارگر در اسفند 1371 ،درعدد1/1ضرب وکل مزد سنوات وی رااز اول فروردین ماه 1372 تشکیل می دهد بدیهی است نرخ پایه مقرر در تبصره یک بند 3 بخشنامه مذکور درسال 1372برای کارگران مشمول طرح همان نرخ پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه (بدون اعمال ضریب 1/1 درآن) می باشد.

تبصره- در کارگاه هائی که مزد مبنا (مزدشغل ومزدسنوات ) رایکجا تعیین ودر حکم مربوطه درج می نمایند به منظور تفکیک این دوبایستی با توجه به جدول مزدی که در اسفند ماه 1371 داشته اند ،باکسر مزد شغل (مزدشغل گروه مربوطه )از مزد مبنای کارگر ،مزدسنوات وی رابه دست آورند وبه ترتیب فوق الذکر در زمینه افزایش آن عمل کنند.

ب- مزد شغل :

کارگاههای موضوع این دستورالعمل بایستی در اجرای بخشنامه مورد بحث ،بااصلاح جدول مزد اسفند ماه 1371 خود جدول مزد جدید برای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه تنظیم ومزد شغل کارگران راازاول سال 1372به مآخذ مزدشغلهای بدست آمده محاسبه نمایند .طریقه تهیه جدول مزد جدید به ترتیب زیر می باشد:

1- در صورتیکه مزدشغل گروه یک جدول مزد در اسفندماه 1371همان رقم 2267 ریال بوده باشد ،این رقم از ابتدای سال 72 به رقم 2994 افزایش می یابد .چنانچه مزد شغل مزبور بیش از حداقل مزد قانونی بوده باشد ،آن رادر عدد 1/1 ضرب وبارقم 500ریال جمع کرده ومزد شغل جدید گروه یک را به دست می آوریم (که در حقیقت همان حداقل مزد کارگاه خواهدبود .)

2- ضریب ریالی جدول مزد کارگاه در 1/1 ضرب وبدین ترتیب ضریب ریالی جدید نیز در اجرای بخشنامه مذکور حاصل می شود .

تبصره- در کارگاههائی که دارای ضریب متغیر جدول مزد می باشند هریک از ضرایب متغیر در1/1 ضرب می شوند ومبنای محاسبه مزد شغلهای جدید قرارمی گیرند.

3- بااعمال مزد شغل جدید مربوط به گروه یک (که باتوجه به بند یک فوق الذکر به دست آمده )وضریب ریالی حاصله ،سایرمزدشغلهارابااستفاده از فرمول مربوطه به دست می آوریم برای آشنائی بیشتر .پیوست این دستورالعمل روش تهیه جدول مزد یک کارگاه فرضی که دارای ضریب ثابت مزد می باشد ارائه گردیده است .

تبصره- آن دسته از کارگاههائی که در تعیین ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل آنان از فرمول رگرسیون استفاده شده می توانند در صورت لزوم طریقه تعیین مزد شغلهای جدید رااز این اداره کل استعلام نمایند.

ج- نتیجه: باتوجه به مواردی که ذکر شد ،مزد مبنای هرکارگر از اول فروردین ماه سال 1372 عبارت از مجموع مزد سنوات حاصله برطبق محاسبات قسمت الف ومزد شغل حاصله برطبق محاسبات قسمت ب این دستورالعمل خواهدبود.

مدیر کل طبقه بندی مشاغل –مزد وبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی ((یک مثال فرضی برای تعیین مزدشغلهای جدیددراجرای بخشنامه شماره 70811مورخ 1371/11/26))

فرض کنیم که مزد شغل گروه یک ،درکارگاه موردنظر در اسفندماه 1371معادل 2500ریال وضریب ریالی جدول آن 10بوده باشد بدین ترتیب حداقل مزد کارگاه یامزدشغل گروه یک در اثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبود از:3250=500+(1/1*2500)وضریب ریالی دراثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبوداز :11=1/1*10حال بااستفاده از فرمول :

یا: مزد شغل گروه یک +(اختلاف امتیاز آن گروه تاگروه یک )*ضریب ریالی =مزدشغل هرگروه سایر شغلها درگروههای بیست گانه به ترتیب زیر به دست می آیند:

توضیح: اختلاف امتیازهای مندرج در جدول فوق یعنی اعداد 15،30،45،60و000 در موردکلیه کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب طبق نظام ارزیابی وزارت کارواموراجتماعی هستند یکسان می باشد.

طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی

به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول تصویب نامه شماره ه/34613ت/84515 مورخه 84/12/15 هیات محترم وزیران که مشاغل طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدماتی عمومی قابل واگذاری به شرکت های پیمانکاری تکلیف شده که با هر یک از کارکنان خود را با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق دهند و حقوق و مزایای قانونی آنان را طبق طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت نمایند.

بدیهی است برابر با ماده 13 قانون کار کارفرمای اصلی می بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت نماید و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین های شرکت خدماتی خودداری نماید.

در جدول زیر طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شركتهای خدماتی پشتيبانی مصوب وزارت کار جهت دانلود قرارداده شده است.

دانلود جداول عناوین و گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل
دستورالعمل: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت خدمات عمومی: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت امور حمل و نقل: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت باغبانی و فضای سبز: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت طبخ و توزيع غذا: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت تعمير و نگهداری ساختمان و تاسيسات: دانلود
مشاغل مرتبط با فعاليت های خدمات شهری (شهرداريها و موسسات تابعه): دانلود
فهرست كلی عناوين شغلی: دانلود
فرم قرارداد طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری: دانلود
جدول مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل: دانلود
10987654321گروه
18800186001840018200180001780017600174001720017000نرخ پایه
20191817161514131211گروه
22600222002180021400210002060020200198001940019000نرخ پایه
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – (ارقام ریال در روز) 1397

نوشته های مشابه

118 دیدگاه

 1. باسلام از سال ۸۹ در یکی از شهرداری های کشور در غالب نیروی شرکتی زیر نظر پیمانکار کار میکنیم گواهینامه پایه یکم وویژه گریدر و لیسانس معماری شهری مدارک ارایه شده من به اداره است باتوجه به این که شهرداری برای هیچ یک از این نیروها طرح طبقه بندی رو اجرا نکرده امسال یک بخش نامه اومد که اونا رو موظف کرد تا این طرح رو ارا کنند می خواستم ازتون خواهش کنم توطبقه بندی شغلی گروه بنده چند میشه و ایا سابقه کار تو گروه تاثیر داره؟باتشکر

  1. سلام
   طرح طبقه بندی شهرداری عمومیت ندارد و به این صورت قابل تشخیص نیست که گروه شغلی شما چند خواهد شد. در صورت نیاز می توانید از امور اداری محل خدمت خود که به طرح طبقه بندی دسترسی دارند سوال نمایید.

 2. سلام کارگاه ما یک کارگاه معدنی در حوزه مس میباشد الان ۱۱سال است که طرح طبقه بندی را اجرا کرده ومن نماینده کارگران در این طرح هستم و الان میخواهم طبق درخواست کارگرا ن نسبت به بازبینی طرح یا بازبینی ضریب ریالی طرح اقدام کنم بنظر شما کدام بازبینی رو پیگیری کنم بهتر است و اصولا این کار از طرف من باید انجام شود یا نماینده کارگران در ضمن شرکت ما دارای ۱۳۰۰نیرو در چند کارگاه در سطح کشور میباشد ممنون از لطفتون شماره تماس۰۹۱۳۳۹۰۷۶۳۲

 3. در خواست های اینجانب محسن قاسمی به شرح ذیل :
  1- احراز شغل ریاست فروش با گروه شغلی 15 و یا احراز شغل همطراز ریاست سایر مشاغل با گروه 15 منطبق و مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مرغ اجداد زربال .
  2- همسان سازی مزد گروه 15 با کلیه همطرازهای شغلی اینجانب ( محسن قاسمی ) در اجداد زربال و همچنین محاسبه کلیه مطالبات و معوقات اینجانب از تاریخ 01/10/1397 تا کنون ( اعم از مابه التفاوت مزد گروه – اضافه کاری – مانده مرخصی – مزد سنوات – سنوات سالیانه و سایر مزایای و پاداشهای پرداختی که بر اساس مزد گروه محاسبه می شود )
  3- به روز رسانی فوق العاده جذب و حق مسئولیت از تاریخ 01/10/1397 تا کنون و همچنین محاسبه معوقات پرداخت نشده بابت این دو آیتم در محاسبات اضافه کاری – سنوات سالیانه – مانده مرخصی – پاداشها و سایر مزایای مشمول مستقیم بابت دو ایتم فوق الذکر و همچنین پرداخت سهم بیمه کارفرما در تامین اجتماعی.
  4- اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی . ( عناوین شغلی در لیست بیمه به پیوست می باشد )
  5- باز پرداخت کلیه مبالغ تحت عنوان مالیات کسر شده مربوط به کسر غیر قانونی مالیات از مانده مرخصی ( طبق قانون مالیتهای مستقیم مصوب سال 1394 مانده مرخصی معاف از مالیات می باشد ) در حالی که شرکت مرغ اجداد زربال سال 1399 معادل 10 درصد به عنوان مالیات کسر نموده است.

  با تشکر
  محسن قاسمی

 4. سلام، وقت بخیر
  بنده در کارخانه سیمان به مدت 12 سال کار میکنم، امسال با پیگیری های انجام شده طرح طبقه بندی مشاغل توسط پیمان کار مرتبط با این کار نوشته شد،ولی بین شورای کارگری و کارفرما اختلاف وجود دارد، سوالم اینه آیا میشه به طرح آماده شده توسط پیمانکار اعتراض کرد؟
  و اینکه می شود طرح طبقه بندی کارخانه خودمونو با کارخانه های دیگر سیمان مقایسه کرد؟
  ممنون

  1. سلام
   طرح طبقه بندی هر کارگاه مختص همان کارگاه است و قابل قیاس با کارگاه‌های مشابه نیست.
   مرجع تایید طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار (اداره کل روابط کار و جبران خدمت و یا ادارات کل استانی) است و اگر طرح در وزارت کار تایید شود قابل اجرا است.
   طبق ماده 23 نظام ارزیابی مشاغل، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید در هیات حل اختلاف اداره کار مطرح شود.
   طبق ماده 24 نظام ارزیابی مشاغل در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، نظر اداره کال روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع است.

  2. پتروشیمی ما کاملا” خصوصی با مالکیت شخصی در منطقه ویژه بندر ماهشهر فعالیت دارد. از مرداد ماه سال ۹۷ بخشنامه طرح طبقه‌ بندی مشاغل و پرداخت ۸۰ درصد مزایای اقلیمی که مبنای محاسبه آن مزد شغل کارگر میباشد ، به کلیه کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث پتروشیمی های منطقه ابلاغ گردید ولی تاکنون شرکت ما فقط در حال حاضر مشاور طرح گرفته و اعلام کرده فقط طبقه‌ بندی مشاغل را اجرا میکنیم ولی مزایای اقلیمی چون شرکت خصوصی میباشد این مزایا به شما تعلق نمیگیرد.ممنون میشم راهنماییمان کنید.باتشکر

   1. سلام
    کارگاه‌های خصوصی الزامی به تبعیت از مصوبات کارگاه‌های دولتی ندارند.

 5. با سلام وخسته نباشید
  از سال ۹۵ طرح طبقه بندی برای شرکت ما که یک پتروشیمی است اجرا شده، آیا درست است که باید هر چهار سال یک گرید به گرید شغلی ما افزایش داده بشه یا نه؟
  یا اینکه هر سال باید رتبه ما تغییر کند؟
  با سپاس

  1. سلام
   بستگی به طرح کارگاه دارد. در طبقه بندی مشاغل طرح مسیر شغلی و ارتقای شغلی پیش بینی می‌شود. اگر کارگاه دارای نظام رتبه بندی باشد طبق ماده 14 دستور العمل اجرایی آیین نامه طبقه بندی مشاغل به منظور تقویت انگیزه‌های شغلی به ازای هر سال سابقه کار از تاریخ استخدام مازاد بر شرایط احراز شغل از لحاظ تجربه و کمبود تحصیل یک رتبه در گروه مربوطه به کاراگران اعطا می‌شود.

 6. باسلام
  بنده با شرکت خدماتی در آب و فاضلاب مشغول خدمت هستم و به تازگی طرح طبقه بندی اجرا شده است. با مدرک فوق دیپلم و ۱۱ سال سابقه کار در قسمت مکانیک و تعمیرات کار می‌کنم.
  در طرح طبقه بندی عنوان شغلی کارگر فنی درج شده در صورتی که بنده تکنسین یا استاد کار هستم.
  به نظر شما عنوان شغل من چه باید باشد؟

  1. سلام
   عنوان شغلی قبل و بعد از طرح طبقه بندی مشاغل معمولا یکسان نیست و الزامی هم به این کار وجود ندارد.
   نکته مهم این است که حقوق و دستمزد کارگر پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نباید کاهش پیدا کند. انتخاب عناوین شغلی بستگی به مجری طرح و کارفرما دارد که به تناسب کار و عناوین شغلی رایج انتخاب می شوند.
   اگر شما کارگر پیمانکار و شرکت خدماتی باشید کارفرمای شما که شرکت خدماتی است دو حالت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دارد:
   1- اگر کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مصوب وزارت کار باشد مکلف است از آن طرح تبعیت کند.
   2- اگر کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مشاغل نباشد شرکت خدماتی باید از طرح طبقه بندی مصوب وزارت کار ویژه شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی استفاده نماید.
   در هر حال شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای یکی از دو حالت طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

 7. با سلام بنده مدت 15 سال تو مناطق جنوب با مدرک مهندسی برق و سرپرست ابزار دقیق مشغول کارم. الان 7 سال که یه جا مشغولم و طرح طبقه بندی اجرا شده حقوق من با گرید 16 با یکی که گرید 10 یکی است. و اینکه یه عددی آوردن تو فیش به نام تطبیق شغل که سال جدید از حقوق ما کم میکنن بعد به بقیه حقوق افزایش میخوره.

  1. سلام
   پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چنانچه حقوق کارگر نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یابد مبلغ مابه التفاوت قبل از اجرای طرح و بعد از آن را با عنوان “تفاوت تطبیق” به کارگر پرداخت می‌شود.
   این مبلغ در 4 دوره افزایش سنواتی مستهلک می‌شود و در صورتی که پس از 4 دوره مستهلک نشد مبلغ مانده به صورت دائم به کارگر پرداخت می شود.

 8. سلام
  شرکت ما پیمانکاری هست ( طرف قرارداد با شهرداری ) و طرح طبقه بندی مشاغل اجاره می شود. الان تاریخش تموم شده و برای بحث ایمنی باید بروز رسانی شود . ما از کجا و چه سایتی و چطور بفهمیم باید چیکار کنیم ؟

  1. سلام
   چنانچه منظور شما گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشد باید از طریق سایت وزارت کار به آدرس svcc.mcls.gov.ir یا انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان خود برای تمدید و یا درخواست گواهینامه اقدام نمایید.

 9. سلام
  من از سال 86 در یک شرکت با مدرک لیسانس استخدام شدم و شرکت در سال 97 اقدام به اجرای طرح طبقه بندی کرد ولی در طرح طبقه بندی مدرک لیسانس من رو به عنوان فوق دیپلم پذیرفته و گروه من رو 10 زده . آیا جدولی برای تعیین گروه با توجه به سابقه و مدرک وجود داره و اینکه شرکت میتونه مدرک من رو فوق دیپلم درنظر بگیره در حالی که با مدرک لیسانس من رو استخدام کرده.ممنون/

 10. با سلام
  بدلیل موانع تبدیل وضعیت طول 8 سال سابقه مستمر کار یکسان نیروها حراست نفت با قرارداد روزمزد دستورکاری علی رغم خدمت در پست های (ثابت و اصلی) نیروها سالها از حق اضافکار پاداش بهره وری طبقه بندی مشاغل محروم بوده اند و علی رغم شرح وظایف یکسان برابر نیروها ارکان ثالث، برابری مزدی بین نیروها وجود ندارد با ایجاد سامانه ساپنا اداره با استفاده از واژه حراست از پست های غیر مستمر ، قرارداد نیروهای غیر پروژه ای را حجمی نموده و نیروها هیچگونه اطلاعی از مفاد قرارداد حجمی ندارند و دعوت به امضا قرارداد هم صورت نگرفته و مسولان اداری اظهار نمودند قرارداد فوق با کسر مقداری از حقوق همانند قرارداد قدیم بدون اضافکاری پاداش طبقه بندی میباشد آیا این قرارداد وجاهت قانونی دارد مرجع رسیدگی کجا میباشد؟

 11. با درود و خسته نباشید
  اگر طرح طبقه بندی مصوب کمیته در مورد شرکت محل کار اینجانب مورد قبول پرسنل نباشد آیا یرای پرسنل حق مراجعه به اداره ی کار و درخواست رسیدگی برای من محفوظ است یا نه ؟ با سپاس

 12. با سلام
  بنده در شرکتی خودروساز مشغول به کار میباشم میخواستم بدانم با توجه به اینکه شرکت ما مشمول قانون طبقه بندی مشاغل میباشد و این طرح را در سال 1378 تهیه و ارائه و به تایید اداره کار منطقه نیز رسانده است ، لیکن در مورد بنده اصلا” به اجرا درنیامده ، آیا بنده میتوانم در مراجع قانونی اقدام کنم و آیا سمت‌های شغلی در میزان حقوق تاثیر دارد و در صورت محکومیت کارگاه معوقه آن از چه زمانی قابل احتساب میباشد.باتشکر

  1. سلام
   اگر کارگاهی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد باید نسبت به تمام کارکنان اعمال شود.
   در طبقه بندی مشاغل مزد گروه های شغلی 2 به بعد از حداقل قانون کار بیشتر است. در اغلب طرح ها حتی مزد گروه 1 نیز از حداقل قانون کار بیشتر است. این رقم بستگی به طرح طبقه بندی هر کارگاه دارد.

 13. با سلام
  آیا طبقه بندی مشاغل به کارمندان شهرداری که قرارداد آنان طبق قانون کار با شد تعلق میگیرد؟

 14. سلام
  حدود ۱۵ سال سابقه کار در پروژه ای که دو سال است به بهره برداری رسیده سابقه داریم الان که طبقه بندی اعمال شده سوابق دوره پروژه برایمان لحاظ نشده است.

 15. سلام خسته نباشید
  من و همکاران حدودا 700 نفر در شرکت آریا بنادر ایرانیان مشغول به فعالیت خدمات امور بندری تخلیه و بارگیری در بندر انزلی هستیم تقربا 18 سال سابقه کار در مجتمع بندر انزلی را دارا هستم در این مدت چهار شرکت پیمانکاری با بندر قرارداد داشته که هیچ کدام از آنها طبقه بندی مشاغل را اجرا نکرده اند و شرکت فوق از سال 96 تجدید قرارداد نموده و ماجزء نیروهای این شرکت هستیم خواهشمند است قانونی که این شرکت را مجاب می‌کند طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نماید برای بنده بفرستید با تشکر

  1. سلام
   مصوبه شماره 84515/ت34613ه مورخ 1384/12/15 هیات وزیران و دستورالعمل شماره 75042 مورخ 1385/6/21 وزارت کار، شرکت های پیمانکاری را مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کرده است.

 16. با عرض سلام بنده به مدت 8 سال در یک شرکت خصوصی کار میکنم این شرکت در حال حاضر دارای 1300 پرسنل میباشد و طبقه بندی مشاغل قرار شده از سال جاری اجرا بشود .آیا بنده میتوانم نسبت به این 8 سال ادعای داشته باشم و به چه صورت میباشد.با تشکر

  1. سلام
   مابه التفاوت حقوق و مزایای ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از زمان شمول باید پرداخت شود. مبلغ مابه التفاوت یا به صورت توافقی و یا از طریق اداره کار مشخص می شود.

 17. با سلام شرکت ما در طرح طبقه بندی به علت کسر تحصیل از سنوات تجمیعی من سه سال کم کرده . بعد از چند سال من مدرک مورد نیاز رو آوردم الان سنوات تجمیعی من رو چجوری باید حساب بکنن

  1. سلام
   از روزی که مدرک تحصیلی مورد نیاز ارائه شد سنوات کسر شده معادل آن اعمال می شود و از همان تاریخ پایه سنوات مربوطه پرداخت می شود.

 18. سلام
  ما ۲۰ نفر نیروی کارشناس ای تی شرکتی با پنج سال سابقه هستیم
  سوال این هست که در طرح طبقه بندی چه گروهی قرار مبگیریم پیمانکار گفتن گروه شش و هفت کارفرما میگه ۱۴ بابد باشین
  می خوام بدونم فرقی داره این گروه ها و اگر بله چقدر فرق دارن و اینکه الان کی درست میگه؟

  1. سلام
   طرح طبقه بندی هر شرکت منحصر به فرد است. گروه شغلی مشاغل در طرح طبقه بندی هر کارگاه مشخص می شود. اینکه مزد هر گروه با گروه دیگر چقدر است هم بستگی به طرح و ضریب ریالی و… دارد.
   بنابراین گروه های شغلی و مزد گروه های شغلی هر کارگاه مختص به آن بوده و این موارد از قبل تعیین شده نیستند.

 19. سلام وقت بخیر
  بنده از سال ۹۸ با مدرک فوق لیسانس در یک شرکت پیمانکاری یکی از پتروشیمی های ماهشهر مشغول به کار هستم. قبل از ورود به این شرکت ۱۵ سال سابقه کاری (البته ۱۸ سال که ۳ سال آن سوابق بیمه بیکاری و بارداری بوده)ارائه نموده ام.شرکت بیان میکند چون سوابق قبلیتون در ماهشهر نبوده(در آبادان بوده) در طبقه بندی مشاغل لحاظ نمیگردد و حقوق و مزایای بنده مطابق یک فرد بدون سابقه لحاظ گردیده…

  1. سلام
   سوابق قبلی از لحاظ پایه سنوات در کارگاه فعلی قابل اعمال نیست.
   در صورتی که مشاغل قبلی مرتبط با شغل فعلی باشد از لحاظ تجربه مورد نیاز می تواند با تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه مورد قبول واقع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر