کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.

کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار
کلیه قوانین طبقه بندی مشاغل قانون کار که هیچ جا منتشر نشده اند.

تاریخچه و کلیات طبقه بندی مشاغل قانون کار

طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. از آنجا که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است برخی محدودیت ها و اضافه پرداختی در حقوق و مزایا به کارگران را متوجه کارفرمایان نماید لذا اجرای اختیاری آن به صورت همه گیر مقدور نمی گردد از این رو دولت ها در راستای حمایت از اهداف طرح طبقه بندی مشاغل مزبور قوانین و مقرراتی را در این زمینه تصویب و اجرای آن را الزامی می نمایند. در ایران نیز از سال 1352 قوانین و مقررات مختلفی در رابطه با الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول تصویب و به مرحله اجرا گذاشته اند. آخرین قوانین مربوط به مواد 48 و 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ها نیز تصویب و ابلاغ گردیده است.

انواع کارگاه ها با ماهیت های مختلف اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، شهرداری ها، بانک ها و … با کارهای مختلف خدماتی، عمرانی، صنعتی، آموزشی، حمل و نقل و … با شرایط خاص خود می توانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

شرکت ها و کارگاه هایی که علاوه بر کارگرانی که با کارفرمای اصلی قرارداد کار دارند برخی کارگران خود را نیز به واسطه پیمانکاران به کار می گیرند که در چنین شرایطی کارگران پیمانکار نیز تحت شرایطی باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه طبعیت نمایند.

در برخی ادارات دولتی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیستند و طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون کار در آنها جاری نیست وقتی برخی امور خود مانند آشپزخانه، تعمیرات و نگهداری، امور تنظیفی و امثال آن ها را به واسطه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کار می گمارند نیز به موجب تصویبنامه شماره ه/34613ت/84515 مورخه 84/12/15 هیات محترم وزیران و دستورالعمل آن باید با کارگران خود طبق مصوبه مزبور رفتار نمایند.

در قوانین و مقررات طرح طبق بندی مشاغل قانون کار کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، زمان اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه ها، چگونگی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تطیبق مشاغل فعلی کارگاه به مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تعیین مزد شغل و مزد سنوات کارگران و سایر جزئیات اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مشخص شده اند.

برخی قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها – مصوب 7 اسفند 1352

اولین قانون طبقه بندی مشاغل در هفتم اسفند 1352 در مجلس شورای ملی به ریاست عبدالله ریاضی تصویب شد. ‌قانون قانون طبقه بندی مشاغل در یک ماده و پنج تبصره در تاریخ 24 بهمن 1352 در مجلس سنا تصویب و در روز سه‌شنبه هفتم اسفند 1352 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده واحده- کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود را که شامل شرح وظایف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل-‌دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع – همچنین سایر ضوابط فنی مربوط‌ می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.

‌تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها به دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان‌مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

‌تبصره 2- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را طبقه‌بندی ننمایند وزارت کار و‌امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌های مربوط را با اعلام‌وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر مشاور فنی مذکور بپردازد به علاوه 10% هزینه‌های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نمایند.

‌تبصره 3- مابه‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به‌موجب مقررات مصوب 49.3.7 شورای عالی کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

‌تبصره 4- مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌های موضوع تبصره 2 در صورت بروز اختلاف هیأت حل‌اختلاف مذکور در ماده 40 قانون کار می‌باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌

تبصره 5- حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ‌تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها شماره 4810

پس از تصویب قانون آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها در 7 اسفند 1352در تاریخ هفدهم مهر 1353 آیین نامه اجرایی این قانون در شورای عالی کار تصویب شد. این آیین نامه در زمان خود قانون مترقی بود و حتی شاکله اصلی مقررات فعلی طبقه بندی مشاغل و برخی مقررات و قوانین مرتبط نیز از این آیین نامه تبعیت می نمایند.

متن آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها  – شماره 4810 – 17/7/1353

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را در مهلت هائی که شورایعالی کار تعیین مینماید تهیه و بمورد اجرا گذارند.

تبصره 1- مهلتهای تعیین شده از طرف شورای عالی کار مبتنی بر نوع صنعت – حرفه و تعداد کارگران هر کارگاه میباشد.

تبصره 2- اتحادیه یا سندیکای کارفرمائی و کارگری یک صنعت – یک حرفه و حتی یک فعالیت خدماتی میتوانند با توافق یکدیگر اصول مشترکی برای طبقه بندی مشاغل در سطح حرفه – صنعت یا فعالیت خدماتی تهیه نمایند. اگر این اصول مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد در سطح کارگاههای آن صنعت – حرفه یا فعالیت خدماتی به مرحله اجرا گذارده میشود.

تبصره 3- مهلت مقرر در مصوب مورخ 7/3/1349 شورای عالی کار مبنی بر تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از یکصد نفر کارگر دارند، کماکان بقوت خود باقی است.

ماده 2- طبقه بندی مشاغل که هدف نهائی آن ایجاد یک نظام صحیح مزدی است شامل شرح وظیفه – ارزیابی مشاغل، دستور العمل اجرائی و جدول مزد بشرح زیر میباشد:

الف- شرح شغل: شامل عوامل زیر میباشد:

1- عنوان شغل: معرف نوع کار – مشخصات و اهمیت نسبی آن.

2- تعریف شغل: متضمن شرح مختصری درباره خصوصیات اصلی کار و مسئولیت نسبی شغل.

3- شرایط احراز شغل: شامل حداقل شرایط تحصیلی – تجربی و سایر شرایط لازم که برای تصدی شغل مورد نظر ضروری تشخیص داده شود.

ب- ارزیابی مشاغل: بر اساس ضوابطی از قبیل سطح مهارت – مسئولیت شرایط محیط کار میباشد که ارزش و اهمیت یک شغل نسبت بسایر مشاغل را از طریق تجزیه و تحلیل (کمی و کیفی) عناصر متشکله شغل تعیین مینماید که منجر به تعیین طبقات شغلی میگردد.

ج- دستور العمل اجرائی طرح:عبارت از مقرراتی است که بموجب آن وضع استخدامی شاغل با توجه به شرایط زیر تعیین میگردد:

1- چگونگی تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی.

2- نحوه احتساب پایه ها و شرایط ارتقاء شاغل و تعیین طبقه و پایه جدید.

3- تعیین شرایط جانشینی عوامل شرایط احراز شغل.

4- شرایط و مدت کارآموزی.

5- شرایط پرداخت دستمزد های بالاتر از مزد طبقه و پایه استحقاقی با توجه به ضرورتهای ناشی از بازار کار و متقاضیات کارگاه.

6- پیش بینی مواردی که منجر به تجدید نظر و یا تغییر کلی طرح طبقه بندی مشاغل میشود.

د- جدول مزد: جدولی است که در آن تعداد طبقات یا گروهها و تعداد پایه ها و مزد مربوط به هر یک از طبقات یا گروه ها و پایه های مربوط تعیین شده است.

تبصره- کارفرمایان مکلفند در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود برای هریک از شاغلین شرح وظیفه ای حاوی وظایف محوله بر اساس شغل مورد تصدی تهیه نماید.

ماده 3- کارفرمایان مشمول موظفند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را با اطلاع نماینده کارگران تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

تبصره- منظور از نماینده کارگران در این آئین نامه عبارت است از نماینده سندیکای حائز اکثریت کارگران کارگاه و در صورت نبودن سندیکای حائز اکثریت، نماینده کارگران در شورای کارگاه و در غیر این دو صورت حداقل یکنفر از کارگران کارگاه که لااقل 51% از کارگران کتبا” وی را برای این مورد انتخاب نموده باشند.

ماده 4- وزارت کار و امور اجتماعی طرح های واصله را حداکثر ظرف یکماه در استان مرکز و دو ماه در سایر نقاط کشور از تاریخ وصول از نظر کلی بررسی و نظر خود را اعلام مینماید.

ماده 5- کارفرمایان مشمول مکلفند با توجه به نظرات وزارت کار و امور اجتماعی در مهلتی که برای اصلاح و اجرا تعیین میشود طرح را اصلاح و پس از تأیید نماینده کارگران بموقع اجرا گذارند و نتیجه را همراه با لیست تطبیق وضع شاغلین با طرح طبقه بندی مشاغل بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. در صورتیکه کارفرمایان در مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح و اجرای طرح اقدام ننمایند و یا طرح تهیه شده با اصلاح شده مورد تأیید نماینده کارگران قرار نگیرد موضوع در کمیته ای منتخب از طرف شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار میگیرد نظر کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد.

تبصره- کارگاههائی که نوع کار آنان ایجاب مینماید کارگران در فصل یا زمان خاص و محدودی بکار اشتغال داشته باشند در صورتیکه در این دوره فعالیت تعداد کارگران آنها بحد نصاب برسد شورای عالی کار باستناد گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شمول آنها تصمیم خواهد گرفت.

ماده 6- در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه اجرای طرح و همچنین مطالبات کارگران از نظر ما هب التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح موضوع در کمیته ای مرکب از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نماینده کارگران و نماینده کارفرما و تهیه کننده طرح (بعنوان مشاور کارفرا) مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مورد نحوه اجرای طرح نظر کمیته فوق با اکثریت آراء قطعی است و در صورت عدم توافق نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرونده امر بانضمام اعضای کمیته به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد.

تبصره- کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پائین تنزل دهند و بهر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در اجرای طبقه بندی مشاغل دستمزد کارگری از دستمزد تعیین شده در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است دستمزد او را به مأخذ آخرین دستمزد دریافتی بپردازد.

ماده 7- وزارت کار و امور اجتماعی بطور مستمر بر کار دفاتر مشاور فنی تأیید شده از طرف شورای عالی کار نظارت نموده و در صورتیکه تشخیص دهد بهر عنوان دفاتر مزبور صلاحیت خود را از دست داده اند با تأیید شورای عالی کار پروانه کار آنانرا لغو خواهد نمود.

ماده 8- وزارت کار و امور اجتماعی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههائی را که کارفرمایان آنها در اولین مهلت تعیین شده از طرف شورای عالی کار اقدامی نکرده اند با شرایط زیر بدفاتر مشاور فنی واگذار مینماید:

1- مشخصات کارگاه را از نظر تعداد کارگر – منطقه جغرافیائی و نوع فعالیت تهیه و جهت دریافت پیشنهادات در مورد مدت لازم برای انجام کار و همچنین استعلام هزینه مربوط بدفاتر مشاور فنی صلاحیتداری که وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص دهد ارسال میدارد.

2- وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات واصله را بررسی و مؤسسه مشاور فنی را که مناسبترین پیشنهاد را داده باشد انتخاب و با ذکر مدت انجام کار و میران هزینه مربوط به تهیه و اجرای طرح بکار فرما معرفی مینماید.

ماده 9- کارفرمایان موظفند حداکثر ظرف یکماه پس از معرفی دفتر مشاور فنی بر اساس مدت و هزینه تعیین شده با مؤسسه معرفی شده قرار داد مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را منعقد نمایند و در صورت خود داری کارفرمایان به عقد قرارداد با مؤسسه معرفی شده طبق تبصره 4 ماده واحده عمل خواهد شد.

ماده 10- کارفرمایان موضوع ماده 8 این آئین نامه مکلفند آمار و اطلاعات لازم برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را در اختیار دفتر مشاور فنی که زوارت کار و امور اجتماعی معرفی نموده است قرار دهند.

ماده 11- وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهای آموزشی بمنظور آشنائی کارگران و کارفرمایان با اصول طبقه بندی مشاغل دایر خواهد نمود.

آئین نامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره در جلسه روز یکشنبه 7/7/1353. بتصویب شورای عالی کار رسید.

آيين نامه اجرايی طرح طبقه بندی و ارزيابی مشاغل كارگاه ها شماره 13866

پس از تصویب قانون کار فعلی در سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 اولین بخشنامه و دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل ابلاغ گردید.

متن آيين نامه اجرايی طرح طبقه بندی و ارزيابی مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار» – شماره 13866

ماده ۱- در اجرای ماده ۴۹ قانون كار جمهوری اسلامی ايران، كليه كارفرمايان مشمول قانون مزبور كه تا كنون طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را طبق نظام ارزيابی وزارت كار و امور اجتماعی تهيه و اجراء ننموده اند مكلفند در تاريخ هايی كه توسط اين وزارتخانه تعيين می شود طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را تهيه و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱- كارگاهها می توانند قبل از تعيين مهلت های مقرر نسبت به تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأييد وزارت كار و امور اجتماعی برسانند. در اين صورت مأخذ شمول طرح در مورد كاركنان، تاريخی است كه تقاضای تهيه و اجرای طرح در اين وزارتخانه به ثبت رسيده باشد.

تبصره ۲- كارگاههايی كه بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت كار و امور اجتماعی نموده اند و در تاريخ تصويب اين آئين نامه طرح آنان به تأييد نهايی نرسيده كماكان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند كرد.

ماده ۲- تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در كارگاههايی كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه يا بعد از آن دارای بيش از پانصد نفر كارگر تابع قانون كار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شورای عالی كار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاريخ شمول طرح درباره كارگاههای مزبور، حسب مورد، تاريخ تصويب اين آئين نامه و يا تاريخی است كه به حد نصاب مزبور می رسند.

ماده ۳- ملاك تعيين حد نصاب تعداد كارگران برای شمول اين آئين نامه در مورد كارگاهها، تعداد كارگران دائم آنها می باشد.

ماده ۴- واحدهايی كه تحت عنوان گروه يا مجتمع و نظاير آنها تابع يك شخصيت حقوقی بوده و شامل چند كارگاه مختلف می باشند از نظر ماده يك، اين آئين نامه از لحاظ تعداد كارگران يك واحد محسوب می گردند.

ماده ۵- هر نوع تغيير حقوقی در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال آنها مانع از ادامه روند تهيه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنين تغييری تعهدات و آثار اقدامات كارفرما يا مديريت قبلی در زمينه طرح مذكور عيناً به كارفرما يا مديريت جديد منتقل می شود.

ماده ۶- طرح طبقه بندی مشاغل كه هدف آن استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف و ايجاد يك نظام مزدی صحيح است، شامل عناوين و تعاريف لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعيين كننده امتيازات شغل، جدول تخصيص امتيازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرايی آن بر اساس ضوابط و رويه ها و دستورالعمل های وزارت كار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره- برای دستيابی به استاندارد مشاغل در صنايع و حرفه و فعاليت های مختلف در هر صنعت يا حرفه، وزارت كار و امور اجتماعی با همكاری كارگاههای ذيربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرايط احراز و مهارت ها و توانايی ها، گروه يا طبقه شغلی، شرح وظايف، امتيازات متعلقه و نظاير آنها به تدريج استاندارد نموده و به واحدهای ذيربط ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۷- كارفرمايان مكلفند ما به التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از تاريخی كه كارگاه مشمول اجرای طرح می شود به كارگران مشمول پرداخت نمايند.

ماده ۸- هرگونه اصلاح و تجديدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی كه به تأييد رسيده اند، موكول به تأييد مجدد وزارت كار و امور اجتماعی است.

اين آئين نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصويب وزير كار و امور اجتماعی رسيده است.

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت

طبق بندی مشاغل قانون کار

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت راجع به نحوه افزایش مزد مبنا (مزد شغل و مزد سنوات) در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل طبق نظام ارزیابی مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند

نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره 70811 مورخ 1371/11/26 مقام وزارت کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه 1371/11/20 شورای عالی کار برای کارگاههائی که دارای طبقه بندی مشاغل برطبق نظام ارزیابی وزارت کاروامور اجتماعی می باشند در زمینه تعیین مزد مبنا (مزدشغل ومزد سنوات) به ترتیب زیر می باشد:

الف- مزد سنوات (پایه)

1- باتوجه به اینکه مزد مبنا در مورد کارگران این واحدها متشکل از دوبخش مزدشغل (مزد گروه )ومزد سنوات می باشد لذاکل مزد سنوات هریک از کارگران به ماخذ سنواتی که در اسفندماه 71دریافت می داشته اند به میزان 10% ازاول سال 1372 اضافه می شود .به عبارت دیگر کل مزد سنوات کارگر در اسفند 1371 ،درعدد1/1ضرب وکل مزد سنوات وی رااز اول فروردین ماه 1372 تشکیل می دهد بدیهی است نرخ پایه مقرر در تبصره یک بند 3 بخشنامه مذکور درسال 1372برای کارگران مشمول طرح همان نرخ پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه (بدون اعمال ضریب 1/1 درآن) می باشد.

تبصره- در کارگاه هائی که مزد مبنا (مزدشغل ومزدسنوات ) رایکجا تعیین ودر حکم مربوطه درج می نمایند به منظور تفکیک این دوبایستی با توجه به جدول مزدی که در اسفند ماه 1371 داشته اند ،باکسر مزد شغل (مزدشغل گروه مربوطه )از مزد مبنای کارگر ،مزدسنوات وی رابه دست آورند وبه ترتیب فوق الذکر در زمینه افزایش آن عمل کنند.

ب- مزد شغل :

کارگاههای موضوع این دستورالعمل بایستی در اجرای بخشنامه مورد بحث ،بااصلاح جدول مزد اسفند ماه 1371 خود جدول مزد جدید برای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه تنظیم ومزد شغل کارگران راازاول سال 1372به مآخذ مزدشغلهای بدست آمده محاسبه نمایند .طریقه تهیه جدول مزد جدید به ترتیب زیر می باشد:

1- در صورتیکه مزدشغل گروه یک جدول مزد در اسفندماه 1371همان رقم 2267 ریال بوده باشد ،این رقم از ابتدای سال 72 به رقم 2994 افزایش می یابد .چنانچه مزد شغل مزبور بیش از حداقل مزد قانونی بوده باشد ،آن رادر عدد 1/1 ضرب وبارقم 500ریال جمع کرده ومزد شغل جدید گروه یک را به دست می آوریم (که در حقیقت همان حداقل مزد کارگاه خواهدبود .)

2- ضریب ریالی جدول مزد کارگاه در 1/1 ضرب وبدین ترتیب ضریب ریالی جدید نیز در اجرای بخشنامه مذکور حاصل می شود .

تبصره- در کارگاههائی که دارای ضریب متغیر جدول مزد می باشند هریک از ضرایب متغیر در1/1 ضرب می شوند ومبنای محاسبه مزد شغلهای جدید قرارمی گیرند.

3- بااعمال مزد شغل جدید مربوط به گروه یک (که باتوجه به بند یک فوق الذکر به دست آمده )وضریب ریالی حاصله ،سایرمزدشغلهارابااستفاده از فرمول مربوطه به دست می آوریم برای آشنائی بیشتر .پیوست این دستورالعمل روش تهیه جدول مزد یک کارگاه فرضی که دارای ضریب ثابت مزد می باشد ارائه گردیده است .

تبصره- آن دسته از کارگاههائی که در تعیین ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل آنان از فرمول رگرسیون استفاده شده می توانند در صورت لزوم طریقه تعیین مزد شغلهای جدید رااز این اداره کل استعلام نمایند.

ج- نتیجه: باتوجه به مواردی که ذکر شد ،مزد مبنای هرکارگر از اول فروردین ماه سال 1372 عبارت از مجموع مزد سنوات حاصله برطبق محاسبات قسمت الف ومزد شغل حاصله برطبق محاسبات قسمت ب این دستورالعمل خواهدبود.

مدیر کل طبقه بندی مشاغل –مزد وبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی ((یک مثال فرضی برای تعیین مزدشغلهای جدیددراجرای بخشنامه شماره 70811مورخ 1371/11/26))

فرض کنیم که مزد شغل گروه یک ،درکارگاه موردنظر در اسفندماه 1371معادل 2500ریال وضریب ریالی جدول آن 10بوده باشد بدین ترتیب حداقل مزد کارگاه یامزدشغل گروه یک در اثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبود از:3250=500+(1/1*2500)وضریب ریالی دراثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبوداز :11=1/1*10حال بااستفاده از فرمول :

یا: مزد شغل گروه یک +(اختلاف امتیاز آن گروه تاگروه یک )*ضریب ریالی =مزدشغل هرگروه سایر شغلها درگروههای بیست گانه به ترتیب زیر به دست می آیند:

توضیح: اختلاف امتیازهای مندرج در جدول فوق یعنی اعداد 15،30،45،60و000 در موردکلیه کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب طبق نظام ارزیابی وزارت کارواموراجتماعی هستند یکسان می باشد.

طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی

به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول تصویب نامه شماره ه/34613ت/84515 مورخه 84/12/15 هیات محترم وزیران که مشاغل طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدماتی عمومی قابل واگذاری به شرکت های پیمانکاری تکلیف شده که با هر یک از کارکنان خود را با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق دهند و حقوق و مزایای قانونی آنان را طبق طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت نمایند.

بدیهی است برابر با ماده 13 قانون کار کارفرمای اصلی می بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت نماید و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین های شرکت خدماتی خودداری نماید.

در جدول زیر طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شركتهای خدماتی پشتيبانی مصوب وزارت کار جهت دانلود قرارداده شده است.

دانلود جداول عناوین و گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل
دستورالعمل: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت خدمات عمومی: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت امور حمل و نقل: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت باغبانی و فضای سبز: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت طبخ و توزيع غذا: دانلود
عناوين و مشخصات شغل های فعاليت تعمير و نگهداری ساختمان و تاسيسات: دانلود
مشاغل مرتبط با فعاليت های خدمات شهری (شهرداريها و موسسات تابعه): دانلود
فهرست كلی عناوين شغلی: دانلود
فرم قرارداد طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری: دانلود
جدول مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل: دانلود
10987654321گروه
18800186001840018200180001780017600174001720017000نرخ پایه
20191817161514131211گروه
22600222002180021400210002060020200198001940019000نرخ پایه
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – (ارقام ریال در روز) 1397

نوشته های مشابه

118 دیدگاه

 1. سلام
  من در یک شرکت صنایع غذایی حدود ۱۳سال هست کار میکنم، آخرین باری که طرح طبقه بندی اجرایی شد سال ۱۳۹۰بوده میشه بفرمایید هر چند سال یک بار باید طرح طبقه بندی اجرایی بشه؟ با توجه به اینکه کارگران ما نماینده شورا ندارند آیا کارفرما میتواند بدون نماینده کارگری طرح را اجرا کند؟ مرسی

  1. سلام
   الزامی به تعویض یا تجدید طرح طبقه بندی وجود ندارد. تغییر و یا اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل موقعی انجام می شود که طرح موجود به دلیل تغییرات در مشاغل (نه تعداد کارگران) جوابگوی شرایط فعلی کارگاه نباشد. طرح طبقه بندی فاقد تاریخ انقضا است.

 2. با سلام
  آیا شرط تعداد کارگر جهت اجرای طرح طبقه مشاغل در دستگاه های اجرایی الزامی است یا خیر.

 3. با سلام

  من قبلا تو یک شرکت خصوصی به مدت 7 سال شاغل بودم.(از سال 92 تا سال 99). الان همون شرکت طرح طبقه بندی مشاغل رو اجرایی کرده و مابه التفاوت حقوق یک سال پیش به کارگران پرداخت کرده. می خواستم ببینم منی که دیگه اونجا کار نمیکنم میتونم ادعایی برای سال های کارکردم از بابت طبقه بندی مشاغل داشته باشم یا نه؟

  1. سلام
   در صورتی که شرکت در زمان اشتغال شما مشمول طرح طبقه بندی بوده که بعد از قطع رابطه کاری شما آن را اجرا کرده می توانید مطالبه مابه التفاوت بکنید.

 4. با سلام . احتراما به استحضار می رساند تعدادی راننده شاغل در پارس جنوبی پالایشگاه پنجم در یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار می باشیم که طبقه بندی مشاغل برای ما اجرا نشده در صورتی که کار فرمای اصلی ( شرکت گاز پارس جنوبی) دارای طرح طبقه بندی می باشد و شرکت پیمانکار هم دارای طرح طبقه بندی نمی باشد اینجانبان چگونه میتوانیم شرکت پیمانکار را موظف به اجرای طبقه بندی مشاغل کار فرمای اصلی بنماییم . لطفاً راهنمایی بفرمایید. باتشکر

  1. سلام
   تمام پیمانکاران فارغ از تعداد کارگران موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه مادر و یا طرح مصوب وزارت کار هستند.
   در صورت عدم اجرا توسط پیمانکار می توانید از اداره کار محل پیگیری کنید.

 5. با سلام
  25 سال سابقه خدمت در موسسه مطبوعاتی دارم و از سال 94 طبق طرح طبقه بندی مشاغل عنوان شغلیم در حکمم که رسمی است، خبرنگار خورده. امسال کارفرما عنوان خبرنگار را حذف کرده تا 4 درصد مشاغل سخت را نپردازد. آیا مجاز به ایت کار است و من چگونه می توانم به حقم برسم

  1. سلام
   اصولا باید عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه با عنوان شغلی واقعی کارکنان یکسان باشد. ثبت عنوان شغلی مغایر کارفرما را از پرداخت حق بیمه سختی کار بری نمی کند. معیار کمیته سخت و زیان آور برای تایید، شرایط شغل واقعی کارکنان است.

 6. با سلام حدود 4سالی است در یک مجموعه در حال کار هستم که دارای سختی کار و داری طبقه بندی مشاغل میباشد ولی رتبه یا گروهی به پرسنل با کارکرد 15یا 16ساله نداده است و پرسنل 18سال کار کرد را تمدید قرار داد نمیکند و به جای 36ساعت در هفته 48 ساعت کاری دارد. راهنمایی بفرمایید.

  1. اینکه کارگاهی مشمول سخت و زیان آور موضوع ماده52 قانون کار باشد باید در کمیته مربوطه این موضوع تایید شود و پس از تایید آن کارفرما حق بکارگیری کارگران بیش از 36 ساعت در هفته را ندارد. اینکه کارگران کارگاه با سخت و زیان آور ماده 76 قانون تامین اجتماعی زودتر از موعد بازنشسته میشوند دلیلی بر بهره مندی آنان از مزایای سختی کار موضوع ماده 52 قانون کار و کاهش ساعت کار نیست. این دو موضوع دارای آیین نامه متفاوت و کمیته مستقلی هستند که هرکدام باید در کمیته مربوطه تایید شود. تغییر گروه شغلی صرفا با تغییر شغل کارگر اتفاق میفتد ولی در صورتیکه طرح ارتقای رتبه در کارگاه وجود داشته باشد طبق طرح موضوع و با افزایش سابقه رتبه در گروه تغییر میکند.

 7. با سلام : ما حدود چهل نفر کارمند هستیم که در دفتر مرکزی شرکت مشغول بکار میباشیم – کارفرما طرح طبقه بندی را برای پرسنل در کارخانه انجام داده ولی در دفتر مرکزی انجام نداده آیا اجرای طرح طبقه بندی برای کارکنان دفتر مرکزی قابل پیگیری و شکایت میباشد ؟ توضیحا” دفتر مرکزی و کارخانه دارای دوشماره کارگاهی میباشد ولی هردو به یک نام.

 8. با سلام در ادامه سوال قبل ( شماره 90 ) عرض میکنم در نامه اعلامی توسط شرکت به واحد مربوطه طبقه بندی مشاغل در وزارت کار اعلام شده است که کلیه پرسنل اعم از کارخانه و دفتر مرکزی مشمول طرح بوده است. با این اوصاف آیا توسط پرسنل دفتر مرکزی قابل پیگیری میباشد؟

  1. در صورتیکه در طرح تایید شده طبقه بندی مشاغل دفتر مرکزی نیز مشمول طرح شده باشد کارفرما مکلف است طرح را در دفتر مرکزی نیز اجرا کند.

 9. با سلام پیرو سوال مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ در ۱:۴۲ ب٫ظ اینجانب با توجه به سوال مطرح شده خدمتتان توضیح داده میشود که در نامه ارسال مدارک و مستندات طرح طبقه بندی مشاغل؛ هر دو کارگاه مطرح شده است. ولی در خصوص دفتر مرکزی هیچگونه اقدامی نشده است. آیا قابل پیگیری از واحد مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی میباشد؟ در صورت پاسه مثبت به چه روشی؟ ممنون

 10. سلام وقت بخیر
  ببخشید من شاغل در یک شرکت خصوصی حاضر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هستم.
  شرکت ما طرح طبقه بندی مشاغل رو اجرا نکرده و همه کارکنان حقوق یکسانی میگیرند.
  شرکت پیمانکار نداره و ما مستقیماً از پرسنل خود شرکت هستیم.
  میخواستم بدونم که آیا طرح طبقه بندی مشاغل شامل شرکت ما هم میشه و باید اجرا کنند؟
  شرکت کارش تولید گاز co2 هست

  1. در صورتیکه کارگران شرکت بیشتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است. نوع تولید کارگاه تاثیری در الزام یا عدم الزام به اجرای طرح طبقه بندی ندارد.

  1. گروه شغلی با شغل کارگر در ارتباط است و صرفا در زمانیکه شغل کارگر تغییر کند گروه شغلی وی نیز به تبع تغییر شغل تغییر میکند. گذشته زمان دلیل بر ارتقا گروه شغلی کارگران نیست. در صورتیکه کارگاه طرح رتبه بندی داشته باشد، در طرح رتبه بندی زمان ارتقا رتبه مشخص میشود و با گذشت زمان مشخص شده در طرح، رتبه کارگر افزایش پیدا میکند.

 11. باسلام
  اگر بعد از بازنگری طرح طبقه بندی، کارفرما از اجرای کامل حداقل های منطبق با پست و شغل مربوطه در طرح اجرا ننماید آیا این موضوع قابل پیگیری است؟ آیا مشمول گذر زمان می شود و یا در هر زمانی قابل پیگیری است؟

  1. در بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل نحوه اجرای آن و زمان شمول آن مشخص میشود. بازنگری مشمول زمان گذشته نمیشود و از زمان تصویب و اجرایی شدن در کارگاه اعمال میشود.

 12. سلام و عرض ادب
  بنده به مدت پنج سال است در یک شرکت بزرگ به عنوان کارشناس استخدام شده ام ، نوع قرار داد بنده از نوع مدت معین پروژه ای است ،همچنین شرکت دارای طرح طبقه بندی مشاغل است ،واحد منابع انسانی شرکت به دلیل اینکه نوع قرارداد من از نوع مدت معین پروژه است گروه شغلی ام را ارتقاء نمیدهد و از برخی پاداش های مدیریتی نیز به دلیل نوع قرارداد محروم شده ام .
  با اینکه من داخل خود شرکت هستم و در پروژه کار نمیکنم اما قرارداد شرکت با من بصورت پروژه ای منعقد میشود ، از لحاظ شرایط کاری هم هیچ فرقی با بقیه همکارانم ندارم ولی به دلیل نوع قرارداد در حکم بنده ارتقائی انجام نمیشود . سوال بنده این هست که آیا این کار منابع انسانی تخلف نیست و بنده میتوانم بعد از قطع همکاری ادعایی در این خصوص داشته باشم ؟

  1. قراردادکار مدت معین قرارداد کار مدت موقت است و ارتباطی با مدت پروژه ندارد. در صورتیکه کارگری در یک پروژه و یا هر کار دیگری که ماهیت آن و طبیعت آن پایان پذیر است مشغول به کار شود، کارفرما میتواند قراردادکار کارمعین با کارگر منعقد نماید که تاریخ اتمام قراداد همان تاریخ اتمام کار یا پروژه خواهد بود. نوع قرارداد از لحاظ مدت معین و یا کار معین صرفا در تاریخ اتمام قرارداد است و نوع هرکدام از این قراردادها مانع پرداخت مزایای کارگاه به کارگر نمیشود. برخی مزایای پرداختی به کارگران در کارگاه روالی است که به همه پرداخت شود. در این صورت کارفرما باید بدون توجه به نوع قرارداد کار به تمام کارگران این مزایای را پرداخت کند. برخی مزایا به صورت توافقی با تک تک کارگران پرداخت میشود که در این صورت سایر کارگران نمیتوانند ادعای پرداخت آن را بنمایند. در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل گروه شغلی با توجه به شغل کارگر تعلق میگیرد. گذشت زمان و اشتغال کارگر به مدت طولانی در یک شغل الزامی برای کارفرما برای ارتقای گروه شغلی ایجاد نمیکند. در برخی از کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل طرح اعطای رتبه در گروه نیز تدوین و تصویب شده که در این صورت با افزایش سوابق کاری کارگران طبق طرح اعطای رتبه باید با افزایش سوابق کاری رتبه کارگر افزایش یابد. هرگونه تغییر در رتبه و یا گروه شغلی و یا شغل کارگران باید از طریق طرح و تایید در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه انجام شود. در صورتیکه اختلافی بین کارگر و کارفرما در این موارد وجود داشته باشد کارگر میتواند در مراجع حل اختلاف اداره کار طرح شکایت کند.

 13. با سلام؛
  کارفرمایی 1500 نفر پرسنل مشمول قانون کار دارد ، که این پرسنل به صورت های قرارداد دائم و موقت برای کارفرما فعالیت میکنند .
  همچنین کارفرما در شرکت خود دارای طرح طبقه بندی مشاغل مشخص و مدون هست و روال ارتقاء گروه شغلی هم در آن مشخص است ،برای مثال : یک کارشناس حسابداری مطابق طرح طبقه بندی مذکور هر 4 سال یکبار ارتقاء گروه شغلی دارد .
  واحد منابع انسانی این شرکت حدودا شش سال قبل (سال 97) بنده را با قرارداد مدت موقت با عنوان کارشناس استخدام کرده است و حکمی که برای بنده صادر شده کارشناس با ردیف گروه شغلی 12 است.
  در حال حاضر تمامی افرادی که با شرایط مشابه من استخدام شده اند با گذشت 4 سال به گروه شغلی 13 ارتقاء پیدا کرده اند،ولی منابع انسانی با اعمال سلیقه گروه شغلی من را ارتقاء نمیدهد ، سوال بنده این هست که آیا این عدم ارتقاء گروه شغلی توسط واحد منابع انسانی تخلف است یا خیر ؟
  اگر ماده یا تبصره قانونی دارد ممنون میشم بگید.

 14. سلام
  سوال : بفرمایید قانون برای به روز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل دستورالعملی داره که چند سال به چند سال به روز رسانی بشه .
  با تشکر

  1. سلام
   طرح طبقه بندی مشاغل تاریخ مشخصی برای بروزرسانی یا بازنگری ندارد.
   در صورتی که تغییراتی در مشاغل کارگاه بوجود آید که در طرح فعلی شرکت موجود نیست کارفرما می تواند طرح طبقه بندی را بازنگری کند.
   بازنگری طرح لزوما باعث افزایش مزد و مزایای کارگران نمی شود و اغلب مشاغلی که جدید ایجاد شده به طرح قبلی اضافه می شود.
   بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش ضریب ریالی، اعطای رتبه و یا حق جذب که از راه های افزایش درآمد کارگران هستند در اختیار کارفرما است.

 15. سلام گروه وپایه شغلی حسابدار صنعتی 3 سال سابقه بیشتر هست یا حسابدار ؟
  کجا میتونم این اطلاعات را به دست بیارم ؟

  1. سلام
   گروه های شغلی هر کارگاه بستگی به طرح طبقه بندی آن کارگاه دارد. ممکن است شغلی با عنوان مشابه در کارگاهی دارای گروه شغلی بالاتر یا پایین تر نسبت به کارگاه دیگر باشد.
   طرح طبقه بندی هر کارگاه انحصاری و مختص همان کارگاه است. برای اطلاع از این موضوع باید از امور اداری کارگاه که به طرح طبقه بندی دسترسی دارد سوال شود.

  2. با سلام
   خواهشا جواب بدید
   تو یه شرکت خصوصی کار میکنم که قبلا یک دوره حدود یک ساله طرح طبقه بندی اجرا شده ، ولی بعد از اون کارفرمای جدید کارخانه را خریده و با هر شبوه ای نمیزاره تعداد کارگران به ۵۰ نفر برسه و میگه شامل کارخانه نمیشه. ولی شنیدیم چون یکبار اجرا شده ، دیگه نیاز نیست حتما ۵۰ نفر باشید. آیا صحت داره ، یا کارفرما درست میگه ، ممنون میشیم راهنمایی بفرمایید

   1. سلام آقا ارسلان
    اینکه تعداد کارگران یک بار به حد نصاب مورد نیاز به طبقه بندی مشاغل برسد آن کارگاه مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است. کاهش تعداد کارگران پس از الزامی شدن طرح و یا اجرای آن مجوزی برای حذف طرح طبقه بندی مشاغل نیست.

 16. با سلام، لطفاً راهنمایی بفرمایید چنانچه شخصی سالها در یک پست اشتغال داشته و سپس در یک مقطع زمانی، طرح طبقه بندی مشاغل در آن شرکت مصوب و پیاده سازی می شود آیا مزایای ماندگاری پست برای آن شخص، شامل سال های قبل از اجرای طرح طبقه بندی نیز خواهد شد؟ ممنون.

 17. سلام بنده در یک طرح انتقال آب در اصفهان زیر نظر آب منطقه ای اصفهان و از زیر مجموعه های وزارت نیرو مشغول به کار هستم روال کارگاه به این صورت هست که نفرات شاغل در طرح ثابت هستند و سال به سال با مناقصه پیمانکار تعویض می شوند ولی پرسنل ثابت هستند. کارگاه از سال ۱۳۸۲ تا اکنون که سال ۱۴۰۲ هست در حال بهره برداری می باشد. در سنوات گذشته با توجه به این که تعداد نفرات مشغول به کار ۸۰ نفر هستند طرح طبقه بندی اجرا نشده است . در حال حاضر پیمانکار جدید اقدام به طبقه بندی مشاغل کرده ولی از نماینده کارگری در این مورد نظری خواسته نشده به نحوی که یک تعداد پایه حقوق آن ها کمتر از قبل از طرح شده و عده ای همان پایه ماقبل از طرح هست و تعداد کمی افزایش یافته است . آیا این طبقه بندی که از نماینده کارگری در آن نظر خواهی نشده وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ و اینکه این طبقه بندی باید مطابق با دستگاه اجرایی باشد یا خیر و اگر وزارت نیرو طرح مصوبی نداشته باشد به چه نحوی باید طرح را طبقه بندی کرد؟ و معوقات ما قبل از طرح را باید از کارفرما که آب منطقه ای است مطالبه کرد و یا پیمانکاران قبلی؟

 18. با عرض درود و سپاس فروان
  من در مجموعه ای مشغول به کار هستم که بالای ۱۰۰ نفر نیرو دارد ولی شرکت های مجزا تاسیس کرده و در هر شرکت حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر مشغول کار هستند میخواستم بپرسم این شرکت مشمول طرح طبقه بندی میشه یا نه؟
  ا

  1. سلام
   قانون کارگاه را ملاک قرار داده است. اگر شرکت های مجزا به عنوان پیمانکار مشغول به کار باشند که بدون توجه به تعداد کارگران باید طرح را اجرا کنند.
   اگر شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و کار حجمی یا غیر حجمی مشخصی انجام دهند نیز با در نظر گرفتن حد نصاب 50 نفر باید طبقه بندی اجرا کنند.
   نکته مهم این است که اگر هر یک از شرکت ها حتی در گذشته به صورت 3 ماه متوالی تعداد کارگران بیش از 50نفر داشته باشند مشمول اجرای طرح شده اند و کاهش کارگران بعدی مانع این موضوع نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر