قانون تشكیل شوراهای اسلامی كار – مصوب 1363/10/30

متن قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار – مصوب 1363/10/30

فصل اول: كلیات

ماده 1 ـ بمنظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی و‌خدمات، شورائی مركب از نمایندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت بنام «شورای اسلامی كار» تشكیل میگردد.

تبصره 1 ـ مجمع عمومی هر واحد از كلیه كارگران و سایر كاركنان به استثناء مدیریت تشكیل میگردد.

تبصره 2 ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشكیل و انتخابات آن با اكثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتیكه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممكن نشود مجمع با یك دوم اعضاء تشكیل و رأی گیری بعمل می‌آید و نیز از اعضائی كه در مجمع شركت‌ نكرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری میشود بهر حال آراء منتخبین نباید از یك سوم كل آراء كمتر باشد.

تبصره 3 ـ تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت ‌پیشنهاد مطرح مینماید.

ماده 2 ـ شرایط انتخاب شونده:

الف ـ حداقل سن 22 سال.

ب ـ حداقل سابقه كار یك سال در همان واحد.

تبصره ـ كارگاههایی كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ در اقلیتهای كلیمی ـ مسیحی ـ زرتشتی وفاداری به قانون اساسی كافی است.

د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.

هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

و ـ تابعیت ایران.

ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه به حكم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)ـ تشخیص صلاحیت كاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذكور در ماده فوق بعهده هیأتی مركب از:

1 ـ نماینده تعـاون، كار و رفاه اجتماعی

2 ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.

3 ـ نماینده منتخب مجمع كاركنان میباشد.

ماده 3 (اصلاحی 08-04-1390)ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است آئین ‌نامه انتخابات را حداكثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره 2 ـ شروع انتخابات شوراها یكماه پس از تصویب آئیننامه انتخاباتی خواهد بود.

تبصره 3 ـ انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.

تبصره 4 (اصلاحی 08-04-1390)ـ نخستین جلسه شورای هر واحد حداكثر یك هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و به ریاست مسن ‌ترین اعضاء تشكیل و‌از میان خود یك رئیس و یك نایب رئیس و یك منشی به اكثریت آراء انتخاب می‌نماید.

ماده 4 ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل میگردد.

ماده 5 ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شكایت نماید حداكثر فرصت برای‌ اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده 6 (اصلاحی 08-04-1390)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداكثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

ماده 7 ـ سلب عضویت هر یك از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذكور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده 22 امكان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 1 ـ فردی كه از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید.

تبصره 2 ـ فردی كه سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شركت نماید.

ماده 8 (اصلاحی 08-04-1390)ـ شورائی كه بیش از یك سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب ‌العضویه گردند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است برای تكمیل شورا‌حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.

ماده 9 ـ ساعاتی كه اعضاء شورای اسلامی كار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات كار آنان محسوب میگردد.

تبصره 1 ـ عضویت و ساعات كار اضافی در شورا افتخاری است.

تبصره 2 ـ مرجع تعیین ساعات كار شوراهای اسلامی كار، هیأت موضوع ماده 22 میباشد.

تبصره 3 ـ هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع كاركنان تأمین میگردد.

تبصره 4 ـ ‌تعیین میزان حق عضویت بعهده مجمع كاركنان میباشد.

ماده 10 ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان مسئول است.

ماده 11 ـ هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی كه شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض میتواند‌ مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است.

ماده 12 ـ تشكیل مجمع عادی كاركنان سالی یك بار الزامی است.

تبصره 1 ـ شورا میتواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یك چهارم كاركنان واحد، مجمع فوق‌العاده كاركنان را تشكیل و موضوع ‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد كاركنان تشكیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت ‌تأیید هیأت موضوع ماده 22 برای تشكیل مجامع فوق‌العاده ضروری است.

تبصره 2 ـ مجمع كاركنان به طور فوق‌العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یكبار تشكیل گردد.

فصل دوم : وظایف و اختیارات «شورای اسلامی كار»

ماده 13:

الف ـ ایجاد روحیه همكاری بین كاركنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور.

ب ـ همكاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی كاركنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ـ بالا بردن آگاهی كاركنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن.

د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحیح كار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.

تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

هـ ـ همكاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها بمنظور پیشبرد امور واحد.

و ـ بررسی شكایات كاركنان در مورد نارسائیهای واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ـ تلاش در جهت گسترش امكانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی كاركنان واحد.

ح ـ بررسی و شناخت كمبودها و نارسائیهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ـ همكاری و كوشش در بهبود شرایط كار و دستیابی به میزان تولید پیش‌ بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد.

ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.

ماده 14 ـ شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.

ماده 15 (اصلاحی 08-04-1390)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی كه بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشكیل شورای اسلامی كار اقدام نماید.

تبصره ـ زمان تشكیل شوراها در شركتهای بزرگ دولتی از قبیل شركتهای تابعه وزارت نفت، شركت ملی فولاد ایران، شركت ملی صنایع مس‌ ایران …. بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی كار (‌موضوع ماده 55 قانون كار) خواهد بود.

ماده 16 ـ ‌تأسیسات و واحدهای فرعی/‌جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آنكه نحوه فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای ‌اصلی ایجاد نماید كه بطور جداگانه عمل كنند.

تبصره ـ حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 17 ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد كاركنان به ترتیب زیر خواهد بود:

‌از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر

‌از 151 تا 500 نفر پنج نفر

‌از 501 تا 1000 نفر هفت نفر

‌از 1001 تا 5000 نفر نه نفر

‌از 5000 به بالا یازده نفر

تبصره 1 ـ تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر بترتیب بعنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند.

تبصره 2 ـ اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر كناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اكثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شركت می نمایند.

ماده 18 ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارك مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد.

تبصره ـ اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

ماده 19 ـ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد:

الف ـ ساعات شروع و پایان كار و استراحت و توزیع اوقات كار در هفته.

ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ـ تخصص مشاغل افراد.

د ـ تعیین نرخهای كارمزدی و پاداشهای كاركنان بر اساس قوانین آئین‌ نامه كار.

هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی كاركنان از انواع مرخصی.

و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از كار.

ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ـ ‌تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد.

ماده 20 ـ شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همكاریهای لازم را معمول دارد.

ماده 21 ـ شورا موظف است یكنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی كند. و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌بدون حق و رأی شركت خواهد كرد.

فصل سوم : مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

ماده 22 (اصلاحی 08-04-1390)ـ بمنظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی ‌تشخیص انحراف و انحلال شوراها مركب از 7 نفر بشرح زیر تشكیل میگردد:

‌الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی كار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.

ج ـ یك نفر نماینده از تعـاون، كار و رفاه اجتماعی.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)ـ حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد كرد.

تبصره 2 ـ محل تشكیل هیأت مذكور را اداره كار منطقه تعیین می نماید.

ماده 23 (اصلاحی 08-04-1390)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یك ماه هیأت موضوع ماده 22 را تشكیل بدهد.

ماده 24 ـ وظایف هیأت موضوع ماده 22 عبارت است از:

1 ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.

2 ـ نظارت و بررسی كاركرد شورا و مدیریت.

3 ـ رسیدگی به شكایت كاركنان نسبت به شورا.

4 ـ منحل كردن شورای اسلامی كار در صورت تخلف از وظایف قانونی.

5 ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 میتواند به دادگاه صالح شكایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن ‌رسیدگی كند

فصل چهارم : مسائل كارگزینی

ماده 25 ـ مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن كار نظر شورا را جلب مینماید.

تبصره 1 ـ شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر اینصورت مدیریت میتواند نظر خود را به مورد‌ اجراء بگذارد.

تبصره 2 ـ در صورتیكه مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت

‌موضوع ماده 22 این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است.

ماده 26 ـ هر گاه مدیریت به تكلیف مقرر در این قانون عمل نكند، شورا میتواند به محكمه قضائی شكایت كند.

ماده 27 ـ در صورتیكه شورا با اخراج هر یك از كاركنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.

ماده 28 ـ در صورتی كه هیأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهائی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد كرد.

تبصره 1 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح كماكان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند كرد.

تبصره 2 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی كماكان شاغل بوده و به وظیفه ‌نمایندگی خود در شورا عمل خواهند كرد.

ماده 29 (اصلاحی 08-04-1390) ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیأت وزیران میرسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یك تبصره در جلسه روز یكشنبه سی‌ام دیماه یكهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1363 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

دانلود فایل PDF قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر