کلیه تغییرات حقوق کارگران سال 99 از ابتدا تا بعد از تیر ماه

حقوق کارگران سال 1399
حقوق کارگران سال 1399

حقوق کارگران سال 99 بسیار متغیر و سردرگم کننده بوده است. هر یک از اقلام مزد و مزایا تا کنون علاوه بر تغییراتی که داشته اند زمان اجرایی متفاوتی نیز داشته اند. حداقل دستمزد کارگران ۹۹ نیز که معیار سایر مزایای تبعی و حقوق بازنشستگان است از عوامل تاثیر گذار بخشنامه مزد است.

هدف این مقاله این است که تمام اتفاقات و تغییرات حقوق و دستمزد 99 کارگران را روشن کرده و به تمام سوالات در این مورد پاسخ دهد.

سرگذشت تعیین حقوق و مسکن کارگران سال 99

حقوق کارگران سال 99 از ابتدای مباحث تعیین حداقل حقوق سال 99 دارای فراز و نشیب های فراوانی بود. اولین بار بخشنامه حقوق 99 در جلسه 26 فروردین 99 تصویب شد  که نمایندگان کارگری به دلیل اعتراض به میزان حداقل حقوق سال 99 از امضای آن خودداری نمودند. در ادامه این مباحث و اعتراضات مختلف وعده های مختلفی بر بازبینی پایه حقوق سال 99 از جانب مسئولان مختلف داده شد. نمایندگان کارگری بیشتر اسرار بر افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ دارند تا اینکه همان مبلغ از طریق بن و مسکن جبران شود.

در جلسه مزبور حق مسکن کارگران سال 99 تعیین نشد و مقرر گردید که حق مسکن کارگران در جلسه آتی شورای عالی کار تعیین گردد.

حق مسکن کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود و سپس توسط وزیر کار برای تصویب به هیات وزیران ارسال می گردد.

در جلسه اخیر شورای عالی کار که با موضوع اصلی تعیین حق مسکن تشکیل شده بود با اصرار نمایندگان کارگری حقوق سال 99 نیز مورد بازبینی قرار گرفت و تغییراتی در جزئیات حداقل حقوق سال 99 انجام پذیرفت. تغییرات حقوق اداره کار سال 99 در این جلسه به این ترتیب بود که مبلغ 25000 ریال از پایه سنوات 99 که مبلغ آن 58333 ریال بود کسر شد و این مبلغ به حداقل مزد قانون کار 99 که مبلغ 611809 ریال بود افزوده شد و در نهایت مزد کارگران سال 99 به مبلغ 636809 ریال افزایش یافت.

در بخشنامه اول حداقل حقوق سال 99 نسبت به حداقل حقوق سال 98 به میزان 21 درصد افزایش یافت و در بخشنامه اصلاحی حقوق 99 این افزایش به 26 درصد افزایش یافت.

تغییرات اعمال شده در بخشنامه حقوق 99 از ابتدای تیر ماه 1399 قابلیت اجرایی دارد. به عبارتی برای ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد حقوق کارگران بر اساس بخشنامه حقوق سال 99 مصوب جلسه مورخه 26 فروردین 99 پرداخت می گردد. از تیر ماه و بعد از آن پایه حقوق سال 99 طبق بخشنامه اصلاحی باید پرداخت گردد.

تغییرات بخشنامه حقوق 99 از تیر ماه چه تاثیری در حق السعی کارگران خواهد داشت؟

طبق توضیحی که در قسمت قبل ارائه گردید:

الف : مزد و پایه سنوات سال 99 کارگران در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال 99 مبلغ 611809 ریال

پایه سنوات روزانه سال 99 مبلغ 58333 ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

611809+58333=670142 ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

3*611809=1835427 ریال

ب : مزد و پایه سنوات سال 99 کارگران در تیر ماه و بعد از آن به صورت زیر است :

حداقل مزد روزانه سال 99 مبلغ 636809 ریال

پایه سنوات روزانه سال 99 مبلغ 33333 ریال

مزد (مجموع مزد روزانه و پایه سنوات)

636809+33333=670142 ریال

کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند :

3*636809=1910427 ریال

نتیجه :

ملاحظه می شود که مزد در هر دو حالت تغییری نکرد. حق اولاد افزایش یافت. حقوق اداره کار سال 99 در اقلام مختلف می تواند از این تغییرات تاثیر بپذیرد که در قسمت بعدی توضیح داده شده اند. ملاحظه می شود که با افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ به جای سایر اقلام حق السعی به نفع کارگران است.

تغییرت حقوق کارگران سال 99 در تیرماه روی کدام یک از اقلام مزدی کارگران تاثیر می گذارد؟

 1. کارگران با سابقه کمتر از یک سال در کارگاه: پایه سنوات برای کارگرانی تعلق می گیرد که سابقه کار بیش از یک سال در کارگاه داشته باشند. کارگران با سابقه کمتر از یکسال فقط مزد روزانه را دریافت می کنند. بنابراین حداقل حقوق سال 99 کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال در همان کارگاه در ماه های 30 روزه مبلغ 750000 ریال افزایش می یابد.
 2. کارگرانی که سالگرد استخدام آنها هنوز فرار نرسیده است. کارگرانی که سابقه بیش از یکسال دارند و هنوز سالگرد استخدام آنها فرا نرسیده تا زمان فرارسیدن سالگرد استخدام آن ها که پایه سنوات 99 هنوز به آن ها تعلق نمی گیرد نیز افزایش 75 هزارتومانی حقوق 99 را خواهند داشد.

بدیهی است که کارگران با سابقه یک سال و بیشتر که مبلغ پایه سنوات 99 را دریافت می کنند تغییری نخواهد کرد.

 • کمک هزینه عائله مندی و یا حق اولاد سال 1399 : کمک هزینه عائله مندی یا همان حق اولاد برای هر فرزند معادل 3 روز حداقل مزد سال 99 خواهد بود. بنابراین وقتی حداقل مزد سال 99 افزایش یابد حق اولاد نیز به تبع آن برای هر فرزند افزایش خواهد یافت.
 • مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با دریافتی حداقل حقوق 99 : با توجه به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل حقوق 99 کارگران تبعیت می کند همزمان با افزایش پایه حقوق کارگران در سال 99 میزان مستمری نیز بیشتر می شود.
 • عیدی و پاداش 99 کارگران : طبق قانون عیدی و پاداش کارگران به ازای هر سال معادل 60 روز آخرین حقوق باید پرداخت گردد به شرطی که از 90 روز حداقل مزد سال 99 کارگران بیشتر نشود. افزایش حقوق سال 99 از تیر ماه دو تاثیر در مبلغ عیدی کارگران گذاشت:
  • برای کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و طبق بند 1 پایه حقوق سال 99 آنان افزایش می یابد. بنابراین عیدی آنان نیز افزایش خواهد یافت.
  • کارگرانی که حقوق بالاتری می گیرند و مبلغ 60 روز آخرین مزد آنان از سقف عیدی و پاداش 99 بیشتر می شود با افزایش سقف عیدی و پاداش مبلغ پرداختی آنان نیز افزایش می یابد.
 • سنوات یا مزایای پایان کار : برابر با ماده 24 قانون کار مبلغ سنوات کارگران به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق است. بنابرین برای کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند و طبق بند 1 پایه حقوق سال 99 آنان زیاد می شود بنابراین سنوات آنان نیز افزایش می یابد.
 • جرائم مقرر در فصل 11 قانون کار : در فصل یازدهم قانون کار برای کارفرمایان متخلف از برخی مقررات قانون کار مجازات هایی تعیین شده است. برخی از این مجازات ها جرائم نقدی هستند که بر مبنای حداقل حقوق مشخص شده اند. بنابراین با افزایش حقوق کارگران مبلغ این جرائم نیز افزایش می یابد.

منظور افراد از حقوق اداره کار سال 99 که به صورت یک عنوان عام و به مفهموم عمومی نه حقوقی به کار می رود همان کلیه اقلام حق السعی 99 است. ولی در قانون کار و از دیدگاه حقوقی تعریف کلمه حقوق فقط به مزدی اطلاق می یابد که به صورت ماهیانه پرداخت می گردد. حقوق شامل سایر مزایایی مانند مسکن، بن، عائله مندی و … نمی شود.

جدول حقوق سال 99 برای ماه های فروردین – اردیبهشت – خرداد

ریز حقوق کارگران سال 99 طبق بخشنامه مزد 1399 مصوب جلسه شورای عالی کار  مورخه 26 فروردین و مصوبه حق مسکن سال 98 به صورت زیر خواهد بود. تا زمان تنظیم این جدول حق مسکن کارگران سال 99 هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده بود.

در مقاله قبلی در خصوص بخشنامه مزد اولیه 99 و حداقل دستمزد کارگران ۹۹ به طور کامل توضیح داده شده است.

ردیفعنوانمبلغدرصد افزایش
1مزد 99 قانون کار (روزانه)611.80921
2حقوق 99 قانون کار (ماهانه)18.354.27021
3نرخ افزایش سایر سطوح مزدی 99 قانون کار+30.33815
4بن کارگری 99 قانون کار4.000.000110
5حق مسکن 99 قانون کار1.000.000000
6حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 99)1.835.42721
7 حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 99) 3.670.85421
8 حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 3 فرزند (معادل 9 روز حداقل مزد 99) 5.506.28121
9مزد هر ساعت کار عادی 83.46621
10فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 99 116.85321
11فوق العاده هر ساعت شب کاری 9929.21321
12فوق العاده هر ساعت جمعه کاری9933.38721
13فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 99 معادل 15 درصد حقوق 992.753.14021
14 فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 99 1.835.42721
15 فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 99 1.835.42721
16 فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب 99 معادل 22.5 درصد حقوق 99
4.129.71121
جدول حقوق سال 99 سه ماهه اول

فیلم آموزشی حقوق سال 99 برای سایر سطوح مزدی برای 3 ماهه اول سال

فایل صوتی فیلم آموزشی محاسبه سایر سطوح مزدی سه ماهه اول 99

تعریف سایر سطوح مزدی : برخی کارگران در سال گذشته حداقل حقوق قانون کار را دریافت می کرده  اند و برخی نیز به دلایل مختلف مانند سابقه بیش از یکسال، حقوق توافقی با کارفرما برای حقوق بیشتر از حداقل ماهیانه حقوق بالاتری دریافت می کرده اند. بنابراین حقوق کارگرانی که بیشتر از حداقل حقوق قانون کار بوده است را سایر سطوح مزدی می گویند.

در مقاله حقوق ۹۹ قانون کار کارگران با سابقه چگونه محاسبه می شود؟(جدول تصاعدی مزد ۹۹ و محاسبه پایه سنوات) نحوه محاسبه مزد کارگران با پایه سنوات کامل توضیح داده شده است.

مزد روزانه سایر سطوح مزدی به اندازه 15 درصد مزد سال 98 به علاوه  مبلغ ثابت 30338 ریال روزانه تعیین می شود.

فرمول افزایش سایر سطوح مزدی 99 قبل از تیر ماه

30338 ریال + 1.15*مزد روزانه 1398 = مزد روزانه 1399

مثال

اگر مزد کارگری در سال 1398 روزانه 75 هزارتومان بود مزد در سال 1399 و قبل از تیر ماه چقدر خواهد بود؟

30338 ریال + 1.15*مزد روزانه 1398 = مزد روزانه 1399 30338 ریال + 1.15*750000= 892838 ریال

جدول حقوق سال 99 برای تیر ماه و بعد از آن

جزئیات حقوق کارگران سال 99 طبق بخشنامه اول سال 99 و بخشنامه اصلاحی مورخ 31 خرداد 99 به شرح زیر خواهد بود. با توجه به اینکه حق مسکن کارگران سال 99 نیز در جلسه مزبور به مبلغ ماهانه 3000000 ریال (300 هزارتومان) تعیین شده و توسط وزیر کار به هیات وزیران پیشنهاد داده شده است و همین مبلغ نیز تصویب خواهد گردید بنابراین در جدول مبلغ جدید درج گردیده است تا نیاز به اصلاح آتی نداشته باشد.

ردیفعنوانبعد از تیر 99
1مزد 99 قانون کار (روزانه)636.809
2حقوق 99 قانون کار (ماهانه)19.104.270
3نرخ افزایش سایر سطوح مزدی 99 قانون کار15%P+55338
4پایه سنوات روزانه33333
5بن کارگری 99 قانون کار4.000.000
6حق مسکن 99 قانون کار 3.000.000
7حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 99)1.910.427
8حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 99)3.820.854
9حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 3 فرزند (معادل 9 روز حداقل مزد 99)5.731.281
10مزد هر ساعت کار عادی86.877
11فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 99121.628
12فوق العاده هر ساعت شب کاری 9930.407
13فوق العاده هر ساعت جمعه کاری9934751
14فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 99 معادل 15 درصد حقوق 992.865.640
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 991.910.427
16فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 991.910.427
17فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب 99 معادل 22.5 درصد حقوق 994.298.461
جدول حقوق سال 99 تیر ماه و بعد از آن

فیلم آموزشی بخشنامه حقوق 99 برای سایر سطوح مزدی در تیر ماه و بعد از آن

فایل صوتی آموزش افزایش سایر سطوح مزدی 99 در تیرماه و بعد از آن

فرمول افزایش سایر سطوح مزدی 99 در تیرماه و بعد از آن

55338 ریال + 1.15*مزد روزانه 1398 = مزد روزانه 1399

مثال محاسبه سایر سطوح مزدی تیرماه به بعد

اگر مزد کارگری در سال 1398 روزانه 75 هزارتومان بود مزد در سال 1399 در تیرماه و بعد از آن چقدر خواهد بود؟

مزد روزانه 1399 = مزد روزانه 1398*1.15+55338 ریال

مزد روزانه 1399 =750000*1.15+55338 ریال=917838 ریال

جدول مقایسه حقوق اداره کار سال 99 برای قبل و بعد از تیر ماه

در جدول زیر حداقل دستمزد کارگران ۹۹ و سایر اقلام حق السعی در دو بازه زمانی قبل و بعد از تیر ماه به صورت مقایسه ای ارائه شده است.

ردیفعنوانبعد از تیر 99
1مزد 99 قانون کار (روزانه)636.809
2حقوق 99 قانون کار (ماهانه)19.104.270
3نرخ افزایش سایر سطوح مزدی 99 قانون کار15%P+55338
4پایه سنوات روزانه33333
5بن کارگری 99 قانون کار4.000.000
6حق مسکن 99 قانون کار 3.000.000
7حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 99)1.910.427
8حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 99)3.820.854
9حق اولاد یا کمک عائله مندی برای 3 فرزند (معادل 9 روز حداقل مزد 99)5.731.281
10مزد هر ساعت کار عادی86.877
11فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 99121.628
12فوق العاده هر ساعت شب کاری 9930.407
13فوق العاده هر ساعت جمعه کاری9934751
14فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 99 معادل 15 درصد حقوق 992.865.640
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 991.910.427
16فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 99 معادل 10 درصد حقوق 991.910.427
17فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب 99 معادل 22.5 درصد حقوق 994.298.461
جدول حقوق سال 99 تیر ماه و بعد از آن

بخشنامه حقوق 99

بخشنامه مزد 99 قانون کار تا کنون دو بار صادر شده است که بخشنامه اول اصلی و بخشنامه دوم اصلاحی بوده است. تفاوت عمده این دو بخشنامه حداقل دستمزد کارگران ۹۹ اعمال شده است. بخشنامه های مزد قانون امسال به ترتیب زیر هستند:

الف : بخشنامه حقوق 99 به شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ مصوب شورای عالی کار

ب : بخشنامه حقوق 99 به شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مصوب شورای عالی کار

خلاصه و متن کامل بخشنامه های حقوق 99 کارگران

بخشنامه حقوق کارگران سال 99 شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ مصوب شورای عالی کار

 1. حداقل مزد روزانه کارگران (حداقل دستمزد کارگران ۹۹) نسبت به سال 98 به میزان 21 درصد افزایش یافت. طبق این افزایش حداقل مزد کارگران در سال 99 نباید از مبلغ 611809 ریال کمتر شود.
 2. سایر سطوح مزدی به صورت 15 درصد مزد سال 98 به علاوه روزانه 30338 ریال افزایش می یابد.
 3. پایه سنوات 99 کارگران روزانه مبلغ 58333 ریال تعیین شد.
 4. بن کارگری ماهانه مبلغ 4.000.000 ریال تعیین شد.

متن بخشنامه حقوق اولیه

در اجرای ماده (41) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399″، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1.   از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

2.   به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3.   بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4000000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4.   ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

5.   مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

6.    واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

7.   شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

8.   پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

برای دانلود بخشنامه مزد و حداقل دستمزد کارگران ۹۹ در سه ماهه اول به صورت فایل PDF (پی دی اف) برروی دکمه زیر کلیک کنید.

بخشنامه حقوق کارگران سال 99 به شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مصوب شورای عالی کار

1-    حداقل مزد روزانه کارگران نسبت به سال 98 به میزان 26  درصد افزایش یافت. طبق این افزایش حداقل مزد کارگران از تیرماه سال 99 نباید از مبلغ 636809 ریال کمتر شود.

2-    سایر سطوح مزدی به صورت 15 درصد مزد سال 98 به علاوه روزانه 55338  ریال افزایش می یابد.

3-    پایه سنوات 99 کارگران روزانه مبلغ 33333 ریال تعیین شد.

4-    بن کارگری ماهانه مبلغ 4.000.000 ریال تعیین شد.

متن بخشنامه حقوق اصلاحی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹

 به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (7) و (8) بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ1399/1/26 و مستند به ماده (41) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1399/3/17 موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد: 

1.با جابجایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد. 

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد. 

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15درصد آخرین مزد سال 13۹8 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.    

تبصره- از اول تیرماه سال 1399با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (1) کمتر شود. 

2.به کارگرانی که از اول تیرماه سال 1399دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 33333 (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- از اول تیرماه سال 1399پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق¬الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” صورت می¬گیرد.

تبصره2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 1399/1/20 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال 1399همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک¬سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3.سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ1399/1/26 کماکان به قوت خود باقی است .

برای دانلود بخشنامه مزد و حداقل دستمزد کارگران ۹۹ در تیرماه و بعد از آن به صورت فایل PDF (پی دی اف) برروی دکمه زیر کلیک کنید.

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

 1. سلام طبق قانون کار حق خواربار سال ۹۹ چقدره.من تو فیش حقوقیم ۸۰ تک تومنیه .که با عقل جور درنمیاد
  ممنون میشم پاسخ بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا