جدول محاسبه مالیات حقوق 1401 کارگران

مالیات حقوق 1401 کارگران و سقف معافیت مالیاتی 1401 در قانون بودجه 1401 کشور تعیین و تصویب شد. یکی از منابع اصلی بودجه کشور درآمدهای مالیاتی است که مالیات بر درآمد حقوق یکی از منابع مهم مالیاتی محسوب می‌شود. کارگران و سایر حقوق بگیران فارغ از نوع رابطه استخدامی باید مالیات حقوق پرداخت کنند. مالیات حقوق کارگران و سایر حقوق بگیران یکسان است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق کارگران 1401 به حساب کارگران و بر عهده کارفرما است. به این معنی که کافرما مکلف است مالیات حقوق 1401 کارگران را به صورت ماهانه از حقوق آنان کسر کرده و به حساب امور مالیاتی واریز کند.  در صورت عدم واریز مالیات حقوق کارگران توسط کارفرما، کارگر مسئولیت ندارد بلکه کارفرما باید پاسخگو باشد.

مالیات سال 1401 کارگران قانون کار
مالیات سال 1401 کارگران قانون کار

مالیات حقوق 1401 کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

از کل موارد دریافتی کارگران برخی مشمول مالیات و برخی معاف از مالیات حقوق هستند. علاوه بر آن درآمد مشمول مالیات کارگران نیز تا مبلغ سقف معافیت مالیاتی تعیین شده از پرداخت مالیات معاف است و به مبلغ مازاد بر سقف مالیات تعلق می‌گیرد.

درصد مالیات حقوق 1401 نیز برای درآمدهای مختلف متفاوت است. هر چه درآمد بیشتر باشد درصد مالیات آن نیز بیشتر خواهد بود. مالیات حقوق بر اساس جدول پلکانی مالیات حقوق که در قانون بودجه 1401 مشخص شده محاسبه می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا برای محاسبه مالیات حقوق 1401 به اطلاعات زیر نیاز داریم:

1-سقف معافیت مالیاتی 1401 2-جدول پلکانی مالیات بر درآمد حقوق 1401 3-موارد و اقلام مشمول مالیات و موارد معاف از مالیات حقوق

سقف معافیت مالیات حقوق 1401

در قانون بودجه 1401 درآمد مشمول مالیات کلیه حقوق بگیران تا رقم سالانه 672.000.000 ریال از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به اینکه حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین برای محاسبه معافیت ماهانه مالیات حقوق، رقم سالانه به 12 تقسیم شود.

مبلغ معافیت ماهانه مالیات حقوق کارگران 1401 معادل 56.000.000 ریال است. اگر درآمد مشمول مالیات کارگری هر ماه کمتر از 56 میلیون ریال باشد از پرداخت مالیات کلا معاف است. اگر درآمد مشمول مالیات کارگری بیشتر از مبلغ 56 میلیون ریال باشد به مبلغ مازاد بر سقف معافیت ماهانه 1401 طبق جدول پلکانی مالیات 1401 مبلغ مالیات محاسبه می‌شود.

مالیات دریافتی از هر کارگر متفاوت است
مالیات دریافتی از هر کارگر متفاوت است

جدول پلکانی مالیات بر درآمد حقوق 1401

درصد مالیات 1401 با توجه به مبلغ حقوق و درآمد مشمول مالیات کارگران متفاوت است. جدول پلکانی مالیات حقوق 1401 به صورت زیر است.

پلهدرآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال)درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال)درصد مالیات
10 تا 560 تا 6720
2نسبت به مازاد 56 تا 150نسبت به مازاد 672 تا 180010
3نسبت به مازاد 150 تا 250نسبت به مازاد 1800 تا 300015
4نسبت به مازاد 250 تا 350نسبت به مازاد 3000 تا 420020
5نسبت به مازاد بر 350نسبت به مازاد بر 420030
جدول مالیات حقوق 1401 کارگران

موارد و اقلام مشمول مالیات و موارد معاف از مالیات حقوق کارگران

حق السعی کارگران شامل موارد متعددی است. در ماده 34 قانون کار حق السعی به این صورت تعریف شده است:

کلیه دریافت‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

برخی از موارد بالا معاف از مالیات حقوق هستند و برخی مشمول مالیات حقوق هستند. طبق آخرین مصوبات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق کارگران 1401 به شرح زیر هستند:

با استناد به ماده ۹۱  قانون مالیات های مستقیم موارد زیر در سال ۱۴۰۰ از کسر مالیات بر درآمد حقوق کارگران معاف هستند و نباید در محاسبه مالیات حقوق کارگران لحاظ شوند:

 • بن، مسکن و اولاد در حد متعارف و به اندازه مصوب بخشنامه مزد و قانون کار. (طبق رای دیوان عدالت اداری)
 • هزینه مهد کودک – حق بیمه سهم کارگر – یارانه غذا – ایاب و ذهاب (طبق رای دیوان عدالت اداری)
 • سنوات پایان خدمت
 • خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 • حق سنوات
 • حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 • مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 • عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 • منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 • مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

مثال‌ آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق 1401 کارگران

1-کارگرانی با درآمد مشمول مالیات ماهانه به ترتیب 52، 96، 187، 270 و 460 میلیون ریال را در نظر بگیرید. مالیات حقوق این کارگران چقدر خواهد شد؟

 • مبلغ 52 میلیون ریال در پله اول بوده معاف است.
 • مبلغ 96 میلیون ریال در پله دوم قرار دارد.
 • مبلغ 187 میلیون ریال در سه پله 1 و 2 و 3 جدول مالیات حقوق 1401 قرار می گیرد.
 • مبلغ 270 میلیون ریال در چهار پله 1 و 2 و 3 و 4 جدول مالیات حقوق 1401 قرار می گیرد.
 • مبلغ 460 میلیون ریال در پنج پله 1 و 2 و 3 و 5 و 4 جدول مالیات حقوق 1401 قرار می گیرد.

ارقام و مبالغ مربوط به هر پله مالیاتی در جدول زیر به صورت جداگانه مشخص شده که در نهایت مجموع مبلغ مالیات هر پله مالیاتی، کل مالیات حقوق کارگر را تشکیل می‌دهد.

شماره مثالحقوق مشمول مالیات ماهیانه کارگر (ریال)پله مالیاتینرخ مالیاتدرآمد مشمول مالیاتمبلغ مالیات (تومان)جمع مالیات (تومان)
152،000،0001052،000،000معاف0
296،000،00021040،000،000=۹۶،۰۰۰،۰۰۰-۵۶،۰۰۰،۰۰۰4،000،0004،000،000
3187،000،000  56،000،000معاف 
21094،000،000=۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۵۶،۰۰۰،۰۰۰9،400،000
31537،000،000=۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰-۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰5،550،000
جمع مالیات14،950،000
4270،000،0001056،000،000معاف 
21094،000،000=۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۵۶،۰۰۰،۰۰۰9،400،000
315100،000،000=۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰15،000،000
42020،000،000=۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰-۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰4،000،000
جمع مالیات28،400،000
5460،000،0001056،000،000معاف 
21094،000،000=۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۵۶،۰۰۰،۰۰۰9،400،000 
315100،000،000=۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰15،000،000 
420100،000،000=۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰-۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰20،000،000 
530110،000،000=۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰-۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰33،000،000 
جمع مالیات77،400،000
مثال آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق 1401 کارگران قانون کار

مصوبه مالیات بر درآمد حقوق در بودجه سال 1401

جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات­های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می­باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۰ درصد

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۵ درصد

۳-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال،۲۰ درصد

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، ۳۰ درصد

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می­شود.

سوالات متداول جدول مالیات حقوق 1401 کارگران قانون کار

نوشته های مشابه

10 دیدگاه

 1. سلام ممنون برای اطلاع رسانی تون
  در خصوص کدام موارد از حقوق و مزایای کارگران عادی از مالیات معاف است؟؟؟؟؟؟؟؟

  با استناد به ماده ۹۱  قانون مالیات های مستقیم موارد زیر در سال ۱۴۰۰ از کسر مالیات بر درآمد حقوق کارگران معاف هستند و نباید در محاسبه مالیات حقوق کارگران لحاظ شوند:

  بن، مسکن و اولاد در حد متعارف و به اندازه مصوب بخشنامه مزد و قانون کار. (طبق رای دیوان عدالت اداری)هزینه مهد کودک – حق بیمه سهم کارگر – یارانه غذا – ایاب و ذهاب (طبق رای دیوان عدالت اداری)سنوات پایان خدمتخسارت اخراج و بازخرید خدمتحق سنواتحقوق ایام مرخصی استفاده نشدههزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغلمسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آنمبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانهمنازل سازمانی در اختیار ماموران کشوریمبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام……
  آیا صحیح است ؟
  در صورت امکان با ذکر مثال توضیح دهید ، سپاس از شما

  1. سلام
   اینکه چه مواردی از حقوق و مزایای قانون کار از مالیات حقوق معاف هستند در چند سال اخیر مصوبات، نامه ها و آرای متعددی از دیوان صادر شد که همگی با هم مغایرت دارند.
   آن چه بیشتر منشا اختلاف است بن، مسکن و اولاد است. این موارد یک بار بخشنامه شد که در حد متعارف از مالیات معاف باشند که بعدا با نامه های دیگری از طرف دارایی گفتند که صرفا مسکن معاف از مالیات است و بقیه موارد مشمول مالیات هستند.
   بقیه آیتم ها مانند سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش به اندازه 1/12 سقف معافیت مالیاتی سالانه، پاداش افزایش تولید و … بدون تغییر هستند.

 2. سلام درشهرک صنعتی که شرکت معاف از مالیات است ایا کارگران هم معاف از مالیات میشوند یانه

  1. سلام
   انواع مالیات ها شامل کارفرما می شود از جمله مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، حقوق کارکنان و … . معافیت ها معمولا شامل مالیات حقوق کارکنان نمی شود بلکه سایر انواع مالیاتی را شامل می شود.

  1. سلام
   بله درسته. البته کارفرما می تواند معافیت مالیاتی عیدی را با معافیت مالیاتی حقوق سال تجمع کنید.

  1. سلام
   در صورتی که 10 میلیون تومان مبلغ کل مشمول مالیات باشد مبلغ مازاد بر 5.600.000 تومان به میزان 10 درصد به عنوان مالیات کسر می شود. 10 درصد مبلغ مشمول مالیات حدود 440 هزارتومان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا