عواقب گرفتن بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال

عوارض بیمه بیکاری برای بازنشستگی و اشتغال
عوارض بیمه بیکاری برای بازنشستگی و اشتغال

نگرانی از تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال و کسب درآمد برای گذراندن زندگی دغدغه همه مردم است. در بسیاری از موارد ادامه اشتغال در اختیار کارگر و یا فرد شاغل نبوده و عواملی مانند خواست کارفرما، شرایط اجتماعی و محیطی، بیماری های پاندمی و … اشتغال را مختل و بیمه شده را مجبور به استفاده از بیمه بیکاری می‌کند. برقراری بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال شرایط و اصولی دارد که در ادامه به عواقب گرفتن بیمه بیکاری پرداخته شده است.

بیکار کیست و به چه افرادی بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

قبل از پرداختن به عواقب گرفتن بیمه بیکاری اشاره‌ای داریم به اینکه بیکار کیست؟ و فرد بیمه شده برای دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی را دارا باشد؟ بر اساس قانون بیمه بیکاری «بیکار شخصی بیمه شده است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط جدید فعالیت خود را آغاز کند.» همانطور که از متن فوق استنباط می‌شود غیر ارادی بودن بیکاری اصل مهمی است و تشخیص صحت و یا سقم آن بر عهده کمیته‌ای از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار محل اشتغال بیمه شده است. با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی فرد برای دریافت بیمه بیکاری باید:

 • تبعه ایران و تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 • اشتغال را به صورت غیر ارادی از دست داده و بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
 • فرد بیمه شده کارفرما و شاغل آزاد نباشد و حق بیمه پرداختی به صورت اختیاری و از طرف بیمه شده نباشد.
 • حداکثر 30 روز پس از بیکاری مراتب را به اداره کار محل اشتغال اطلاع داده و درخواست بیمه بیکاری ثبت کند.

در کل بیمه بیکاری فقط به کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که سایر شرایط لازم را نیز داشته باشند تعلق می‌گیرد.

تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و عواقب گرفتن بیمه بیکاری

 مطابق قانون تامین اجتماعی و با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی دریافت بیمه بیکاری برای افرادی که شرایط آن را دارا هستند عواقبی از لحاظ سابقه بیمه در پی نخواهد داشت و عواقب گرفتن بیمه بیکاری ممکن است از لحاظ مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگی باشد. مهمتر اینکه، مدت زمان دریافت بیمه بیکاری به عنوان سابقه بیمه در سوابق فرد منظور خواهد شد. از عواقب گرفتن بیمه بیکاری یا به عبارتی شرایط بیمه بیکاری این اصل مهم ضروری است که صندوق بیمه بیکاری و متولی آن یعنی سازمان تامین اجتماعی در حین پرداخت بیمه بیکاری موظف به پرداخت عیدی و پاداش به بیمه شده نیست.

تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و عوارض گرفتن بیمه بیکاری برای بازنشستگی بیمه شده از دو دیدگاه قابل بررسی است.

 • محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی در سوابق بیمه گذار: بر اساس قانون و محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی مدت زمانی که بیمه شده بیمه بیکاری دریافت می‌کند جزو سوابق بیمه محاسبه و در سوابق بیمه گذار ثبت شده و برای بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود.
 • میزان حقوق بازنشستگی بیمه گذار: در این مورد خاص چنانچه دریافت بیمه بیکاری در دو سال آخر اشتغال فرد نباشد، اثری بر محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی فرد نخواهد داشت. از آنجا که حقوق بازنشستگی بر اساس پرداختی دو سال آخر محاسبه می شود و حقوق بیمه بیکاری ممکن است کمتر از حقوق دوران اشتغال بیمه شده باشد لذا در مواردی که حقوق دوران اشتغال از حقوق بیمه بیکاری بیشتر باشد دریافت بیمه بیکاری بر روی حقوق بازنشستگی تاثیر منفی خواهد داشت.

سفارش کارشناسان کارتابان با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، تاکید بر عدم استفاده از بیمه بیکاری در دو سال آخر اشتغال منتهی به بازنشستگی است به شرطی که حقوق دریافتی حین اشتغال از حقوق دریافتی بیمه بیکاری بالاتر باشد و دریافت بیمه بیکاری باعث کاهش میانگین دستمزد دو سال آخر نشود تا در میزان دریافت حقوق بازنشستگی متضرر نشوید.

تاثیر مثبت بیمه بیکاری در بازنشستگی

همانگونه که اشاره شد سابقه بیمه بیکاری جزو سوابق بیمه از لحاظ بازنشستگی محسوب می شود. بنابراین اگر بیمه شده پس از رسیدن به سن بازنشستگی کسری بیمه داشته باشد با دریافت بیمه بیکاری می تواند این کسری بیمه را جبران کند. از طرفی اگر بیمه شده در حین اشتغال با حداقل حقوق قانون کار مشغول به کار باشد و سابقه بیمه وی از لحاظ بازنشستگی تکمیل شده باشد دریافت بیمه بیکاری باعث افزایش سابقه بیمه و در نهایت باعث افزایش سابقه بیمه بیش از 30 سال شده و مستمری بازنشستگی را افزایش می دهد.

چگونگی محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی

قوانین تامین اجتماعی در مورد حقوق بیمه بیکاری، و  محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی کاملا مشخص و چارچوب بندی شده است.

 • با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، قانون گذار میزان مقرری بیمه بیکاری را 55 درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد 10 درصد و حداکثر برای 4 فرد قابل افزایش است. اما دو محدودیت برای مقرری بیمه بیکاری سقف و کف تعیین می‌کند. در هر حال مبلغ فوق نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد.
 • مقرری بیمه بیکاری نباید از 80 درصد حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

لازمه برخورداری از همه مواهب بیمه بیکاری، آشنایی با شرایط و عواقب و عوارض گرفتن بیمه بیکاری است که مشاوره حقوقی با کارشناسان مجرب ما در این زمینه را ناگزیر می‌کند.

عواقب نامحسوس گرفتن بیمه بیکاری برای افرادی که حقوق بیمه بیکاری آنان از حداقل حقوق قانون کار بیشتر بوده این است که در شروع هر سال جدید که حداقل حقوق کارگران افزایش می یابد، این گروه تحت شرایطی ممکن است مشمول افزایش حقوق نشوند. اگر حقوق بیمه بیکاری فردی در سال گذشته از حداقل حقوق قانون کار امسال بیشتر باشد حقوق بیمه بیکاری این افراد در امسال افزایش پیدا نمی کند بنابراین همان حقوق بیمه بیکاری سال گذشته را دریافت می کنند که این امر تاثیر منفی در حقوق بازنشستگی خواهد داشت.

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری:

یکی از مهمترین ابهامات و عوارض گرفتن بیمه بیکاری مدت زمانی است که بیمه شده، بیمه بیکاری را می‌تواند دریافت کند. بر اساس قانون مقرری دریافتی بیمه بیکاری متناسب با میزان حق بیمه پرداختی است. برای متاهلین حداقل 12 و حداکثر 50 ماه و برای مجردین حداقل 6 و حداکثر 36 ماه خواهد بود. برای واریز 6 تا 24 ماه حق بیمه، بیمه شده متاهل 12 ماه و بیمه شده مجرد 6 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند. اگر بیمه شده بیش از 20 سال ( 240 ماه) حق بیمه پرداخت کرده و متاهل باشد. 50 ماه، و اگر مجرد باشد 36 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند. جدول کامل بیمه بیکاری را مطالعه کنید.

برای آگاهی بیشتر از تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی بندهایی از قانون تامین اجتماعی مصوب 26 شهریور 1369 را یادآور می‌شویم.

بند 7 تبصره 3: دریافت بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزیی نمی‌باشد.

تبصره 5 : بیمه شده و افراد تحت تکفل در مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریها ی تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

ماده 8: مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

 • اشتغال مجدد بیمه گذار
 • عدم شرکت فرد دریافت کننده مقرری در دوره های کارآموزی
 • خودداری بیمه شده بیکار از پذیرش شغل تخصصی یا شغل مشابه
 • بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود.

از آنجا که بندها و تبصره‌های قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی در مورد مقرری بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، اغلب با اصطلاحات حقوقی تخصصی همراه است، برای در امان ماندن از عوارض گرفتن بیمه بیکاری می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و از اطلاعات بروز و دقیق اطلاع پیدا کنید. و بدون نگرانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده و از مزایای قانونی آن چه در زمان اشتغال و چه هنگام بازنشستگی بهره مند شوید.

نوشته های مشابه

220 دیدگاه

 1. باسلام بنده ۲۰سال سابقه بیمه دارم ۳۶ماه بیمه بیکاری گرفتم بقیه بیمه بیکاری پایان خدمت حساب میشه ممنون

  1. سلام کارگر پیمانکار شهرداری منطقه ۷ کرج هستم حدود ۷ سال در جمع آوری زباله هستم. بیمه عادی برامون رد میشه جدیدا هم گفتن چون بیمه عادی هستین باید هرشب ۸ ساعت کار کنید.
   بخاطر مسایل شغلی نمی‌تونیم حرفی بزنیم. برای بیمه های گذشته که باید زیان آور می‌بود میشه شکایت کرد فایده ای داره

   1. سلام
    حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در زمان اشتغال واریز نمی شود. در زمان اشتغال بیمه عادی واریز شده و پس از تایید سخت و زیان آور بودن شغل، تامین اجتماعی حق بیمه آن را از کارفرما دریافت می کند.

 2. با سلام و عرض ادب
  از اینکه با کمال میل به سوالات کاربران پاسخ میدهید بسیار ممنونم.
  در حال حاضر در شرکتی جز مدیران هستم و حداکثر حقوق و حق بیمه جهت بنده اعمال میشود. سوال من این است که در زمان بازنشستگی که حدود ۸ ماه دیگر است حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه میشود البته به صورت کلی میدانم که دو سال آخر ملاک است به روایت‌هایی هم ۵ سال آخر را شنیده ام.
  به صورت تکمیلی عرض کنم که ۳۰ ماه بیمه بیکاری از همین شرکت را دارم و قبل از بیمه بیکاری حقوقم باز حداکثر بیمه کار بود.
  متشکرم

  1. سلام
   انجام وظیفه می کنیم
   همانطور که فرمودید مستمری با میانگین مزد دو سال آخر محاسبه می شود. در صورتی که در دو سال آخر افزایش غیر متعارف حقوق و مزایا اتفاق بیافتد تامین اجتماعی درخواست مدارک و دلایل این موضوع را می کند. حتی در صورتی که افزایش غیر متعارف قانونی اتفاق بیافتد مثلا یک نفر از پست کارشناسی به مدیریت ارتقا پیدا کند باز مشکلی ندارد.

 3. سلام وعرض ادب
  آیا من که ۲۶ سال سابقه بیمه با سربازی دارم اجباری و ۴ سال اخر بیمه بیکاری گرفتم و۵۳ سال سن دارم. سابقه ام هم دوماه دیگه با بیمه بیکاری میشه ۳۰ سال. آیا با دو فرزند که دارم میشه بفرمایید حقوق دریافتی من چند میشه؟
  یکی میگه۵۳۰۰با ۱تومان حق اولد….یکی میگه ۸۳۰۰…یکی میگه ۷۵۰۰…میشه بفرمائید مبلغ دقیقو…ممنون شرایط من خدمتتون گفتم مممنونم

 4. با سلام و عرض ادب
  من شغلم جز شغلهای سخت و زیان آوره که باید ۲۰ ساله بازنشست بشم ولی ۲سال بیمه بیکاری استفاده کردم آیا جز سابقه بیمه ام حساب میشه؟

 5. باسلام دریک کارخانه ۲۳سال کار کردم وبعد بیمه بیکاری گرفتم.کارفرما به من گفت دوسال کامل برایت بیمه رد کردم یه سال بهت بیمه بیکاری پرداخت میکنن….ولی همه جا نوشته ۲۰سال به بالا ۵۰ماه بیمه میپردازن…اگه هرساله چند روزی کم پرداخت کرده باشه وجمعا این ۲۳سال ۲۱سال بشه همون ۵۰ماه رو‌میدن بهم یا مشکلی داره

  1. سلام
   در بیمه بیکاری جمع سابقه بیمه مهم است. اینکه این سابقه به صورت متوالی یا متناوب واریز شده باشد اهمیتی ندارد.

  2. سلام
   شما فرمودید در سابقه تامین من مبلغ مستمری خودمو ببینم. من باپرداخت ۲۶ سال بیمه و گرفتن ۴ سال آخر بیمه بیکاری یعنی از سال ۹۹ به بعد بیمه بیکاری تو سایت زده مبلغ مستمری ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال. یک میلون و صد تومان یعنی این حقوق من هست؟
   ۲۶ سال سابقه پرداخت و ۴ سال آخر بیمه للطفا بفرمایید. تشکر

   1. سلام
    می توانید خودتان هم محاسبه کنید. اگر بیمه بیکاری با حداقل حقوق دریافت کرده باشید میانگین امروز ۲۴ ماه آخر شامل ۸ ماه از ۱۴۰۲، ۱۲ ماه از ۱۴۰۱ و ۳ ماه از ۱۴۰۰ خواهد بود. حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ ماهانه ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال، سال ۱۴۰۱ ماهانه ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال و سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال است. با ضرب حقوق هر سال در تعداد ماه ها گفته شده و تقسیم عدد بدست آمده به ۲۴ و سپس تقسیم به ۳۰ میانگین مزد روزانه عدد ۱.۳۹۷.۰۸۰ ریال می شود. با ضرب این عدد در سنوات و سابقه بیمه واریزی مستمری با این شرایط ماهانه مبلغ ۳۶.۳۲۴.۰۷۹ ریال می شود.

    1. سلام وعرض ادب شما میفرمایید حقوق من ۳۶۰۰هزار تومان هست؟با سالقه ۲۶ سال ونیم پردا ختی بیمه ..و۳ونیم سال بیمه بیکاری که سابقه ام میشه ۳۰؟
     ولی تمام همکاران شما میفرمایید حداقل حقوق بهم میدن بعلاوه
     کلیه مزایا و حق اولاد….یعنی امسال بازنشست بشم ۵۳۰۰حقوق پایه ومرایا..حدود۷۵۰۰..میشه کمی روشنتر توضیح بدین.منگیچ شدم ماده ۱۱۱میگه کسی که بالای ۲۰سال سالقه.به بالا داره زیر حداقل.حقوفش نمیاد .ممنون میشم بفرمایید

     1. سلام
      حقوقی که عرض شد محاسبه از روی سوابقه و میانگین مزد است. در صورتی که سن مردان 60 سال تمام باشد و محاسبات عددی کمتر از حداقل حقوق را نتیجه دهد حداقل حقوق کامل پرداخت می شود.

 6. باسلام بنده مدت ۱۶سال بیمه تاکسیرانی دارم و خودم حق بیمه رو پرداخت میکنم الان در یک شرکت مشغول بکار هستم و می‌خواهم از شرکت بیمه من ادامه پیدا کنه ،سوال من این هست که اگه شرکت بعداز یکسال من رو اخراج کنه برای بیمه بیکاری ۱۷ سال محاسبه میشه باتشکر

  1. سلام و وقت به خیر
   عذر میخوام این مبلغ “۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده” چطور محاسبه میشود؟
   آیا میتونیم بر اساس مبلغ درج شده در سایت سوابق دستمزد تامین اجتماعی این عدد را محاسبه کنیم؟ با اینکه فرمول دیگری دارد؟
   شرکت ما برای تمام دریافتی کامل پرسنل با حقوق و اضافه کاری حقوق را رد میکند و در سایت تامین اجتماعی عددی به عنوان سابقه دستمزد درج میشود آیا ملاک محاسبه ۵۵ درصد از همان عدد هست؟

   ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

   1. سلام
    میانگین بیمه پرداختی در سه ماه آخر مبنای این محاسبه است.
    در سایت تامین اجتماعی هم از روی سوابق واریز بیمه سه ماه آخر این مبلغ قابل محاسبه است.

 7. سلام
  می توانید خودتان هم محاسبه کنید. اگر بیمه بیکاری با حداقل حقوق دریافت کرده باشید میانگین امروز ۲۴ ماه آخر شامل ۸ ماه از ۱۴۰۲، ۱۲ ماه از ۱۴۰۱ و ۳ ماه از ۱۴۰۰ خواهد بود. حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ ماهانه ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال، سال ۱۴۰۱ ماهانه ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال و سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال است. با ضرب حقوق هر سال در تعداد ماه ها گفته شده و تقسیم عدد بدست آمده به ۲۴ و سپس تقسیم به ۳۰ میانگین مزد روزانه عدد ۱.۳۹۷.۰۸۰ ریال می شود. با ضرب این عدد در سنوات و سابقه بیمه واریزی مستمری با این شرایط ماهانه مبلغ ۳۶.۳۲۴.۰۷۹ ریال می شود.

  1. سلام من یک نفر رو در یک شرکت عمرانی در سمت بازرس فرعی فقط جهت تکمیل شدن نفرات تاسیس شرکت ثبت نام کردم به قول معروف سوری در سال ۹۷ وفقط سال ۹۷ با اون شرکت دو تا کار کرفتم و تقریبا یک سالی هم غیر فعال بود وتا هفته پیش رفتم و شرکت رو فعال کردم نمیدونستم که اون فرد داره بیمه بیکاری میگیره و بیمه شو قطع کردن الان هم من اسم اون شخص رو دارم از شرکت حذف میکنم تقریبا یک هفته ای طول میکشه تکلیف بیمه بیکاری اون فرد چی میشه

  2. من ازسال ۱۴۰۰ از بیمه بیکاری یک سال استفاده کردم از سال ۱۴۰۱ بعدش خودم خودمو بیمه کردم به عنوان مشاغل آزاد
   حالا که تو قسمت دستمزددر سوابق بیمه نگاه میکنم از ۱۴۰۲ حداقل دستمزد دریافتی برام ثبت شده من که پولی از بیمه نگرفتم یا کارگاه خاصی کارکنم بیکار خونه نشستم درحالیکه سال قبل ۱۴۰۱ که خودم بیمه پرداخت کردم دستمزدو صفر ریال زده امکانش هست بیمه براخودش سابقه بیمه بیکاری رد کرده باشه و پولشو خودش برداشته باشه ؟؟اینطوری هم انگار از بیمه بیکاری کامل استفاده کردم و هم بیمه پرداخت کردم

 8. سلام
  خسته نباشید. بنده ۲۰ سال سابقه و ۵۴ سالمه و اکنون با توجه به اینکه ۱۸ماه قبلا از بیمه بیکاری استفاده کردم. اکنون میتوانم بعد از کار در کارگاه اخر مدت ۱۸ماه را حقوق ده میلیون گرفتم ایا اکنون از بیمه بیکاری استفاده کنم و یا به کارکردن تا یکسال دیگرکه ۵۵سالم میشود صبرکنم و انموقع استفاده کنم؟ چون شنیدم افراد ۵۵ سال و بالاتر اگر بیکارشوند میتوانند تا بازنشستگی استفاده کنند باشرایط من ایا این امکان دارد و قانون است یا خیر برنامه ریزی نکنم و اکنون انرا استفاده کنم. راهنمایی شما میتواند خیلی مثمرثمر باشد ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

  1. سلام
   می توانید از بیمه بیکاری استفاده کنید.
   در سن بالای 55 سال زمانی تا بازنشستگی بیمه بیکاری ادامه پیدا می کند که بیمه شده صرفا از لحاظ سن کسر داشته باشد و از لحاظ سوابق بیمه شرایط بازنشستگی را داشته باشد.

 9. با سلام من ۲۸ سال سابقه دارم ودو سال دیگر بازنشسته میشوم و سه سال هم بیمه بیکاری گرفتم خیلی وقت پیش آیا با سی روز حقوق بازنشسته میشوم یا بیست وهفت روز ممنون

  1. سلام
   در هر حال بازنشستگی با میزان سابقه و سنوات بیمه خواهد بود. اگر مردان در سن 60 سالگی و سابقه بیش از 20 سال بازنشسته شوند و مستمری آنان از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد، حداقل حقوق کامل قانون کار پرداخت می شود.

 10. سلام من حدودا ۱۰ سال بیمه دارم الان بخوام از بیمه بیکاری استفاده کنم تا ثیری در بازنشستکی دارد

 11. سلام من 18 سال سابقه کار دارم محیط کارم تنش داره وممکنه اخراج شوم باتوجه به اینکه من خانم هستم و احتمالا 3 سال بیمه بیکاری شاملم شود آیا بعد از اتمام بیمه بیکاری میتونم با 20 سال سابقه بازنشسته شوم آیا بیمه بیکاری جزء سابقه من حساب می شود

  1. سلام
   کارگران زن می توانند با 42 سال سن و 20 سال سابقه (قبل از اجرای قانون افزایش سنوات بازنشستگی) بازنشسته شوند. ولی بیمه بیکاری مشمول قانون کار نیست و باید پس از اتمام بیمه بیکاری چند ماهی در کارگاه مشمول قانونی کاری اشتغال به کار داشته باشید و حین اشتغال درخواست بازنشستگی دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر