عواقب گرفتن بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال

عوارض بیمه بیکاری برای بازنشستگی و اشتغال
عوارض بیمه بیکاری برای بازنشستگی و اشتغال

نگرانی از تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال و کسب درآمد برای گذراندن زندگی دغدغه همه مردم است. در بسیاری از موارد ادامه اشتغال در اختیار کارگر و یا فرد شاغل نبوده و عواملی مانند خواست کارفرما، شرایط اجتماعی و محیطی، بیماری های پاندمی و … اشتغال را مختل و بیمه شده را مجبور به استفاده از بیمه بیکاری می‌کند. برقراری بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و اشتغال شرایط و اصولی دارد که در ادامه به عواقب گرفتن بیمه بیکاری پرداخته شده است.

بیکار کیست و به چه افرادی بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

قبل از پرداختن به عواقب گرفتن بیمه بیکاری اشاره‌ای داریم به اینکه بیکار کیست؟ و فرد بیمه شده برای دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی را دارا باشد؟ بر اساس قانون بیمه بیکاری «بیکار شخصی بیمه شده است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط جدید فعالیت خود را آغاز کند.» همانطور که از متن فوق استنباط می‌شود غیر ارادی بودن بیکاری اصل مهمی است و تشخیص صحت و یا سقم آن بر عهده کمیته‌ای از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار محل اشتغال بیمه شده است. با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی فرد برای دریافت بیمه بیکاری باید:

 • تبعه ایران و تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 • اشتغال را به صورت غیر ارادی از دست داده و بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
 • فرد بیمه شده کارفرما و شاغل آزاد نباشد و حق بیمه پرداختی به صورت اختیاری و از طرف بیمه شده نباشد.
 • حداکثر 30 روز پس از بیکاری مراتب را به اداره کار محل اشتغال اطلاع داده و درخواست بیمه بیکاری ثبت کند.

در کل بیمه بیکاری فقط به کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که سایر شرایط لازم را نیز داشته باشند تعلق می‌گیرد.

تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و عواقب گرفتن بیمه بیکاری

 مطابق قانون تامین اجتماعی و با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی دریافت بیمه بیکاری برای افرادی که شرایط آن را دارا هستند عواقبی از لحاظ سابقه بیمه در پی نخواهد داشت و عواقب گرفتن بیمه بیکاری ممکن است از لحاظ مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگی باشد. مهمتر اینکه، مدت زمان دریافت بیمه بیکاری به عنوان سابقه بیمه در سوابق فرد منظور خواهد شد. از عواقب گرفتن بیمه بیکاری یا به عبارتی شرایط بیمه بیکاری این اصل مهم ضروری است که صندوق بیمه بیکاری و متولی آن یعنی سازمان تامین اجتماعی در حین پرداخت بیمه بیکاری موظف به پرداخت عیدی و پاداش به بیمه شده نیست.

تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی و عوارض گرفتن بیمه بیکاری برای بازنشستگی بیمه شده از دو دیدگاه قابل بررسی است.

 • محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی در سوابق بیمه گذار: بر اساس قانون و محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی مدت زمانی که بیمه شده بیمه بیکاری دریافت می‌کند جزو سوابق بیمه محاسبه و در سوابق بیمه گذار ثبت شده و برای بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود.
 • میزان حقوق بازنشستگی بیمه گذار: در این مورد خاص چنانچه دریافت بیمه بیکاری در دو سال آخر اشتغال فرد نباشد، اثری بر محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی فرد نخواهد داشت. از آنجا که حقوق بازنشستگی بر اساس پرداختی دو سال آخر محاسبه می شود و حقوق بیمه بیکاری ممکن است کمتر از حقوق دوران اشتغال بیمه شده باشد لذا در مواردی که حقوق دوران اشتغال از حقوق بیمه بیکاری بیشتر باشد دریافت بیمه بیکاری بر روی حقوق بازنشستگی تاثیر منفی خواهد داشت.

سفارش کارشناسان کارتابان با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، تاکید بر عدم استفاده از بیمه بیکاری در دو سال آخر اشتغال منتهی به بازنشستگی است به شرطی که حقوق دریافتی حین اشتغال از حقوق دریافتی بیمه بیکاری بالاتر باشد و دریافت بیمه بیکاری باعث کاهش میانگین دستمزد دو سال آخر نشود تا در میزان دریافت حقوق بازنشستگی متضرر نشوید.

تاثیر مثبت بیمه بیکاری در بازنشستگی

همانگونه که اشاره شد سابقه بیمه بیکاری جزو سوابق بیمه از لحاظ بازنشستگی محسوب می شود. بنابراین اگر بیمه شده پس از رسیدن به سن بازنشستگی کسری بیمه داشته باشد با دریافت بیمه بیکاری می تواند این کسری بیمه را جبران کند. از طرفی اگر بیمه شده در حین اشتغال با حداقل حقوق قانون کار مشغول به کار باشد و سابقه بیمه وی از لحاظ بازنشستگی تکمیل شده باشد دریافت بیمه بیکاری باعث افزایش سابقه بیمه و در نهایت باعث افزایش سابقه بیمه بیش از 30 سال شده و مستمری بازنشستگی را افزایش می دهد.

چگونگی محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی

قوانین تامین اجتماعی در مورد حقوق بیمه بیکاری، و  محاسبه بیمه بیکاری در بازنشستگی کاملا مشخص و چارچوب بندی شده است.

 • با توجه به تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، قانون گذار میزان مقرری بیمه بیکاری را 55 درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد 10 درصد و حداکثر برای 4 فرد قابل افزایش است. اما دو محدودیت برای مقرری بیمه بیکاری سقف و کف تعیین می‌کند. در هر حال مبلغ فوق نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد.
 • مقرری بیمه بیکاری نباید از 80 درصد حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

لازمه برخورداری از همه مواهب بیمه بیکاری، آشنایی با شرایط و عواقب و عوارض گرفتن بیمه بیکاری است که مشاوره حقوقی با کارشناسان مجرب ما در این زمینه را ناگزیر می‌کند.

عواقب نامحسوس گرفتن بیمه بیکاری برای افرادی که حقوق بیمه بیکاری آنان از حداقل حقوق قانون کار بیشتر بوده این است که در شروع هر سال جدید که حداقل حقوق کارگران افزایش می یابد، این گروه تحت شرایطی ممکن است مشمول افزایش حقوق نشوند. اگر حقوق بیمه بیکاری فردی در سال گذشته از حداقل حقوق قانون کار امسال بیشتر باشد حقوق بیمه بیکاری این افراد در امسال افزایش پیدا نمی کند بنابراین همان حقوق بیمه بیکاری سال گذشته را دریافت می کنند که این امر تاثیر منفی در حقوق بازنشستگی خواهد داشت.

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری:

یکی از مهمترین ابهامات و عوارض گرفتن بیمه بیکاری مدت زمانی است که بیمه شده، بیمه بیکاری را می‌تواند دریافت کند. بر اساس قانون مقرری دریافتی بیمه بیکاری متناسب با میزان حق بیمه پرداختی است. برای متاهلین حداقل 12 و حداکثر 50 ماه و برای مجردین حداقل 6 و حداکثر 36 ماه خواهد بود. برای واریز 6 تا 24 ماه حق بیمه، بیمه شده متاهل 12 ماه و بیمه شده مجرد 6 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند. اگر بیمه شده بیش از 20 سال ( 240 ماه) حق بیمه پرداخت کرده و متاهل باشد. 50 ماه، و اگر مجرد باشد 36 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند. جدول کامل بیمه بیکاری را مطالعه کنید.

برای آگاهی بیشتر از تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی بندهایی از قانون تامین اجتماعی مصوب 26 شهریور 1369 را یادآور می‌شویم.

بند 7 تبصره 3: دریافت بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزیی نمی‌باشد.

تبصره 5 : بیمه شده و افراد تحت تکفل در مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریها ی تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

ماده 8: مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

 • اشتغال مجدد بیمه گذار
 • عدم شرکت فرد دریافت کننده مقرری در دوره های کارآموزی
 • خودداری بیمه شده بیکار از پذیرش شغل تخصصی یا شغل مشابه
 • بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود.

از آنجا که بندها و تبصره‌های قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی در مورد مقرری بیمه بیکاری و تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی، اغلب با اصطلاحات حقوقی تخصصی همراه است، برای در امان ماندن از عوارض گرفتن بیمه بیکاری می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و از اطلاعات بروز و دقیق اطلاع پیدا کنید. و بدون نگرانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده و از مزایای قانونی آن چه در زمان اشتغال و چه هنگام بازنشستگی بهره مند شوید.

نوشته های مشابه

199 دیدگاه

 1. باسلام بنده ۲۰سال سابقه بیمه دارم ۳۶ماه بیمه بیکاری گرفتم بقیه بیمه بیکاری پایان خدمت حساب میشه ممنون

 2. با سلام و عرض ادب
  از اینکه با کمال میل به سوالات کاربران پاسخ میدهید بسیار ممنونم.
  در حال حاضر در شرکتی جز مدیران هستم و حداکثر حقوق و حق بیمه جهت بنده اعمال میشود. سوال من این است که در زمان بازنشستگی که حدود ۸ ماه دیگر است حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه میشود البته به صورت کلی میدانم که دو سال آخر ملاک است به روایت‌هایی هم ۵ سال آخر را شنیده ام.
  به صورت تکمیلی عرض کنم که ۳۰ ماه بیمه بیکاری از همین شرکت را دارم و قبل از بیمه بیکاری حقوقم باز حداکثر بیمه کار بود.
  متشکرم

  1. سلام
   انجام وظیفه می کنیم
   همانطور که فرمودید مستمری با میانگین مزد دو سال آخر محاسبه می شود. در صورتی که در دو سال آخر افزایش غیر متعارف حقوق و مزایا اتفاق بیافتد تامین اجتماعی درخواست مدارک و دلایل این موضوع را می کند. حتی در صورتی که افزایش غیر متعارف قانونی اتفاق بیافتد مثلا یک نفر از پست کارشناسی به مدیریت ارتقا پیدا کند باز مشکلی ندارد.

 3. سلام وعرض ادب
  آیا من که ۲۶ سال سابقه بیمه با سربازی دارم اجباری و ۴ سال اخر بیمه بیکاری گرفتم و۵۳ سال سن دارم. سابقه ام هم دوماه دیگه با بیمه بیکاری میشه ۳۰ سال. آیا با دو فرزند که دارم میشه بفرمایید حقوق دریافتی من چند میشه؟
  یکی میگه۵۳۰۰با ۱تومان حق اولد….یکی میگه ۸۳۰۰…یکی میگه ۷۵۰۰…میشه بفرمائید مبلغ دقیقو…ممنون شرایط من خدمتتون گفتم مممنونم

 4. با سلام و عرض ادب
  من شغلم جز شغلهای سخت و زیان آوره که باید ۲۰ ساله بازنشست بشم ولی ۲سال بیمه بیکاری استفاده کردم آیا جز سابقه بیمه ام حساب میشه؟

 5. باسلام دریک کارخانه ۲۳سال کار کردم وبعد بیمه بیکاری گرفتم.کارفرما به من گفت دوسال کامل برایت بیمه رد کردم یه سال بهت بیمه بیکاری پرداخت میکنن….ولی همه جا نوشته ۲۰سال به بالا ۵۰ماه بیمه میپردازن…اگه هرساله چند روزی کم پرداخت کرده باشه وجمعا این ۲۳سال ۲۱سال بشه همون ۵۰ماه رو‌میدن بهم یا مشکلی داره

  1. سلام
   در بیمه بیکاری جمع سابقه بیمه مهم است. اینکه این سابقه به صورت متوالی یا متناوب واریز شده باشد اهمیتی ندارد.

 6. باسلام بنده مدت ۱۶سال بیمه تاکسیرانی دارم و خودم حق بیمه رو پرداخت میکنم الان در یک شرکت مشغول بکار هستم و می‌خواهم از شرکت بیمه من ادامه پیدا کنه ،سوال من این هست که اگه شرکت بعداز یکسال من رو اخراج کنه برای بیمه بیکاری ۱۷ سال محاسبه میشه باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا