جدول کامل حقوق کارگران در سال 1401(حقوق وزارت کار)

جدول حقوق و دستمزد سال 1401 کارگران

(دارای 1 فرزند و 1 سال سابقه بیمه)

درصد افزایشسال 1401
حداقل مزد روزانه57/41/393/250 ریال
پایه سنوات (روزانه)5070/000 ریال
حقوق ماهانه 30 روز57/443/897/491 ریال
بن کارگری41/68/500/000 ریال
حق مسکن44/45/500/5000 ریال
حق اولاد57/44/179/749 ریال
جمع حقوق و مزایا5363/077/240 ریال
جدول کامل حقوق و دستمزد 1401

در این مقاله جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ کارگران قانون کار از روی بخشنامه حقوق و مزد تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است. در جلسه مورخ 1400/12/18 شورای عالی کار حقوق و دستمزد 1401 قانون کار و افزایش حقوق وزارت کار 1401 تصویب شد. طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کند. معیارهای تعیین حقوق و دستمزد 1-نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و 2-هزینه معیشت خانوار هستند. از ابتدای سال کارفرمایان مکلف هستند حقوق اداره کار 1401 را پرداخت نمایند.

در شورای عالی کار نرخ تورم بهمن ماه 1400 برای محاسبه حقوق و دستمزد سال 1401 به میزان 41.4 درصد و هزینه معیشت برای خانوار معمولی 3.3 نفری مبلغ 89 میلیون و 798 هزار و 200 ریال در نظر گرفته شد.

طبق بخشنامه مزد سال 1401 حداقل مزد روانه کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 روزانه مبلغ 1.393.250ریال تعیین شد. میزان افزایش حداقل حقوق وزارت کار 1401 نسبت به سال گذشته 57.4% است. سایر سطوح مزدی روزانه 38 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روزانه مبلغ 171.722ریال به نسبت آخرین مزد ثابت یا مبنای سال گذشته افزایش خواهد یافت. پس از محاسبه مزد سایر سطوح مزدی نباید مزد محاسبه شده در سال 1401 از حداقل مزد تعیین شده به مبلغ 1.393.250کمتر باشد. با توجه به توضیحات فوق افزایش حقوق اداره کار در سال جاری رکورد جدیدی را از لحاظ نرخ افزایش ثبت کرد.

پایه سنوات 1401 روزانه مبلغ 70.000تعیین شد که این مبلغ به کارگرانی که یک سال سابقه کار داشته و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد پرداخت می‌شود. پایه سنوات 1401 طبقه بندی مشاغل طبق جدولی است که در ادامه قرار داده است.

در قانون کار 1401 کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری سال 1401 ماهانه به مبلغ 8.500.000ریال افزایش یافت.

حق مسکن سال 1401 ماهانه 6.500.000 ریال تعیین شد .

دستمزد روزانه سال 1400 (1.064.059) * 38 درصد افزایش + عدد ثابت ( 171.722)+ پایه سنوات روزانه سال 1401 (70.000) = 1.710.123 ریال

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ (حقوق وزارت کار)

با توجه به افزایش‌های تصویب شده جدول کامل حقوق و دستمزد سال 1401 به صورت زیر خواهد بود.

ردیفعنوانمبلغ
1حداقل مزد 1401 قانون کار (روزانه) 1.393.250
2حداقل حقوق 1401 قانون کار (ماهانه) 41.797.491
3میزان افزایش سایر سطوح مزدی 1401 38%+171.722
4پایه سنوات 1401 (مزد پایه) 70.000
5بن کارگری 1401 (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) 8.500.000
6حق مسکن 1401 (کمک هزینه مسکن) 6.500.000
7حق اولاد برای 1 فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 4.179.749
8حق اولاد برای 2 فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 8.359.498
9حق اولاد برای 3 فرزند(کمک هزینه عائله مندی) 12.539.247
10مزد ساعتی 1401 (هر ساعت کار عادی) 190.075
11فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری 1401 266.105
12فوق العاده مزد ساعتی شب کاری 1401 66.526
13فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری 1401 557.300
14فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 1401 معادل 15% حقوق ماهانه 1401(حق شیفت) 6,269,625
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 1401  معادل 10% حقوق ماهانه 1401 (حق شیفت) 4,179,750
16فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب 1401  معادل 22.5% حقوق ماهانه 1401 (حق شیفت) 9,404,437/5
17عیدی و پاداش 1401 برای هر ماه 6,966,250
18سنوات (پایانکار) 1401 برای هر ماه 3,483,125
19مانده مرخصی 1401 برای هر روز 1,893,250
جدول کامل حقوق وزارت کار کارگران در سال ۱۴۰۱

کارفرمایان مکلف هستند لیست کامل حقوق اداره کار 1401 کارگران در سال جاری را طبق جدول بالا و سایر مصوبات بخشنامه حقوق قانون کار سال جاری تنظیم کرده و فیش حقوق قانون کار 1401 را منطبق با این مبالغ تنظیم و صادر کنند.

ابزار محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد 1401 با دریافت اطلاعات مزدی و ساعات کار کارگران کلیه حقوق و مزایای آنان را محاسبه می‌کند.

دانلود جدول حقوق وزارت کار کارگران در سال ۱۴۰۱

جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ قانون کار در دو فرمت PDF و JPG در ادامه قابل دانلود است.

دانلود بخشنامه حقوق وزارت کار سال 1401

بخشنامه حقوق سال 1401 که با عنوان بخشنامه مزد 1401 قانون کار بخشنامه مزد 1401 کارگران نیز شناخته می‌شود در واقع مصوبات جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق و دستمزد 1401 است که پس از امضای صورتجلسه مربوطه توسط اعضای شورای عالی کار تدوین شده و به امضای وزیر کار می‌رسد. در بخشنامه مزد حداقل مزد و حقوق 1401،  نرخ و درصد افزایش حقوق 1401، بن کارگری (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، پایه سنوات تعیین می‌شود. تعیین حق مسکن از وظایف شورای عالی کار نیست و در بخشنامه مزد درج نمی‌شود. مبلغ و میزان افزایش حق مسکن از طرف شورای عالی که به هیات وزیران پیشنهاد شده و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود. پس از تصویب حق مسکن لیست حقوق و دستمزد سال 1401 می‌تواند تکمیل شود. بدیهی است تا زمانی که حق مسکن جدید تصویب نشده باشد کارفرما مکلف است حق مسکن گذشته را به کارگران پرداخت کند.

در ادامه تصاویر و فایل PDF بخشنامه مزد و حقوق 1401 برای دانلود قرار داده شده است.

دستورالعمل افزایش حقوق قانون کار 1401 در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل

در متن اصلی بخشنامه مزد و جدول حقوق و دستمزد سال 1401 حداقل دستمزد کارگران در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل، فرمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی و پایه سنوات فاقد طبقه بندی مشاغل تعیین می‌شود.

نحوه و چگونگی افزایش حقوق وزارت کار 1401 در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل طبق روال سال‌های گذشته بلافاصله پس از صدور بخشنامه مزد توسط معاونت روابط کار تنظیم و همراه با بخشنامه مزد و حقوق منتشر می‌شود.

در این دستورالعمل ابتدا فرمول محاسبه افزایش حقوق 1401 کارگران طبقه بندی شده مشخص شده و طبق فرمول ارائه شده مزد گروه‌های شغلی کارگاه محاسبه و تعیین می‌شود.

علاوه بر فرمول محاسبه مزد گروه‌های شغلی، جدول پایه سنوات گروه‌های شغلی طبقه بندی مشاغل نیز در این دستور العمل تعیین و منتشر می‌شود.

در ادامه تصاویر و فایل PDF دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1400/12/18 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند ارائه می‌شود.

گروه12345678910
مزد پایه(پایه سنوات) 70000 70200 70400 70600 70800 71000 71200 71400 71600 71800
گروه11121314151617181920
مزد پایه(پایه سنوات) 72000 72400 72800 73200 73600 74000 74400 74800 75200 75600
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه-(ارقام ریال به روز)

مقایسه افزایش حقوق و دستمزد وزارت کار 1401 با سال‌های گذشته

تعیین حقوق سال جدید در شورای عالی کار هر چند طبق ماده 41 قانون کار باید از نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار تبعیت کند ولی فرمول و رابطه مشخص و معینی برای تعیین حداقل حقوق کارگر و افزایش حقوق کارگران وجود ندارد. در جلسات شورای عالی کار با مبنا قراردادن این دو معیار چانه زنی بین شرکای اجتماعی کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گرفته و در نهایت توافقی انجام می‌شود. بنابراین همانگونه که از جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته مشخص است همه ساله نرخ افزایش حقوق در مقایسه با نرخ تورم و هزینه معیشت درصد متفاوتی دارد که در نمودارهای زیر مقایسه‌ای بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق کارگران را نشان می‌دهند.

نمودار حقوق قانون کار و وزارت کار 1401 با سال های گذشته
نمودار حقوق قانون کار و وزارت کار 1401 با سال های گذشته
نرخ تورم مبنای محاسبات افزایش حقوق وزارت کار 1401
نرخ تورم مبنای محاسبات افزایش حقوق وزارت کار 1401
دهک های هزینه ایشاخل کلخوراکی ها، آشامیدنی ها، دخانیاتکالاهای غیرخوراکی و خدمات
دی 1400بهمن 1400دی 1400بهمن 1400دی 1400 بهمن 1400
کل کشور35/935/442/640/732/432/5
دهک اول37/236/342/540/731/031/2
دهک دوم36/735/842/140/031/231/3
دهک سوم36/135/141/939/630/730/8
دهم چهارم35/834/941/939/730/530/6
دهک پنجم35/534/742/239/930/530/6
دهک ششم35/234/542/240/130/530/5
دهک هفتم35/134/542/440/430/730/8
دهک هشتم35/034/542/840/930/931/0
دهک نهم35/335/143/342/131/932/1
دهک دهم36/436/443/342/134/734/9
تورم نقطه ای دهک های هزینه ای به تفکیک گروه های عمده

حقوق سال 1401 تامین اجتماعی به تبعیت از حقوق اداره کار

حق بیمه تامین اجتماعی به صورت درصدی از حقوق و مزایای قانون کار تعریف شده است. بنابراین مبنای محاسبه حق بیمه حقوق و دستمزد 1401 در تامین اجتماعی است و از این جهت میزان حقوق هر سال برای کلیه اعضای صندوق تامین اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. 7 درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای 1401 ماهانه کارگر کسر کرده برروی آن 23 درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

برای حداقل حقوق و مزایا و دستمزد 1401 بیمه تامین اجتماعی با مبالغ زیر باید واریز شود:

 جمع حقوق و دستمزد 1401 مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزندجمع حقوق و دستمزد 1401 مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزندجمع حقوق و دستمزد 1401 مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر یک سال سابقه و یک فرزندحق بیمه سهم کارگر 1401
ماه 31 روزه 57.206.250 ریال 61.370.499 ریال 63.540.499 ریال 4.004.437 ریال
ماه 30 روزه 55.797.500 ریال 59.977.249 ریال 62.077.249 ریال 3,905.825ریال
ماه 29 روزه 54.404.250 ریال 58.583.999 ریال 60.613.999 ریال 3.808.297ریال
حداقل حقوق و مزایا و دستمزد 1401 بیمه تامین اجتماعی

سوالات متداول از جدول حقوق و دستمزد سال 1401

نوشته های مشابه

53 دیدگاه

 1. سلام‌ من ‌۸ میلیون‌ حقوق‌ می‌گیرم‌ با‌ یک‌ فرزند‌ عیدی‌ به‌ من‌ تعلق‌ میگیره‌ یا‌ نه؟

  1. باسلام
   اگر یک روز هم سابقه کار داشته باشید باید عیدی به شما پرداخت شود.

  1. باسلام
   سقف معافیت مالیاتی در سال 1401 برابر با 56.000.000 میلیون ریال بود و بیشتر از این مبلغ مشمول مالیات خواهد بود.

 2. سلام
  من از مهر ۱۴۰۱ رفتم سرکار و حقوقم حداقله . خانم هستم و یک فرزند دارم به من حق اولاد داده نمیشه. میخوام ببینم قانونیه؟

  1. سلام
   حق اولاد کارگران زن همانند کارگران مرد باید پرداخت شود. در صورتی که فرزندی زیر 18 سال دارای والدین شاغل باشد هم به پدر و هم به مادر باید حق اولاد پرداخت شود.

 3. سلام والا پارسال واسه یکی کار میکردیم برج ۵ اومدم بیرون شکایت کردم از اداره کار بدبختی من رفتم پیش یکی دیگه کار کنم هم حقوق از توافقمون کم میکنه هم بیمه رو سه ماهشو نریخته نه عیدی میده نمیدونم دیگه چیکار کنم

 4. سلام
  من از برج ۱۴۰۱/۶/۲۴مشغول ب کلر شدم که آخر سال فقط ۴۲۰۰ عیدی پرداخت کرد سنوات نداد میخواستم بدونم که سنوات به من تعلق میگیرد؟

 5. درود بر شما
  بابت مرخصی در ماه دوبار در سال میشه ۳۰ روز
  اگر استفاده نکنیم آیا در اخر سال مصاحبه میشه؟
  با درآمد ۱۴۰۲ روزی چقدر میفته؟
  ممنون میشم توضیح بدید

  1. با سلام
   هر کارگر در طول یکسال کار حق استفاده از 26 روز مرخصی استحقاقی و با مزد دارد. چنانچه قرارداد کار یکسال و یا کمتر از یکسال باشد، در پایان هر قرارداد میزان مرخصی مانده از 26 روز باید بازخرید شود. مبنا و ملاک محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی حقی السعی کارگر است.

 6. با سلام دوازده سال سنوات من را پرداخت نکردند. سال 80 شروع به کارم بوده سنوات مرا از 94 حساب کردند. آیا درست است؟

  1. اگر منظور از سنوات همان مبلغ پایه سنوات است که به مزد روزانه کارگران اضافه میشود، در دو حالت و در دو بازه زمانی قابل بررسی است. ۱- کارگرانی که قبل از سال ۹۱ استخدام شده اند اگر این کارگران دارای قرارداد کار دائم باشند و یا قرارداد کار موقت داشته باشند که سنوات (پایان کار آن) در پایان هر قرارداد تسویه نشده باشد پایه سنوات از روز استخدام باید محاسبه و پرداخت شود. ۲- در صورتیکه کارگر در این مدت دارای قرارداد کار موقت بوده که در پایان هر قرارداد کار، سنوات و مزایای پایان کار آن تسویه شده در محاسبه پایه سنوات تاریخ استخدام را 1-1-1391 در نظر میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا