حقوق و دستمزد 98 کارگران (جدول کامل)

افزایش حقوق و دستمزد کارگران 1398
افزایش حقوق و دستمزد کارگران 1398

بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار

در اجرای ماده 41 قانون کار شورای عالی کار در 282 امین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 27/12/1397 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد 98 قانون کار را تصویب کردند.

طبق مصوبه بخشنامه مزد 98 کارگران قانون کار از ابتدای سال 1398 حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و یا موقت مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین شد.

سایر سطوح مزدی کارگران قانون کار از ابتدای 98 به میزان روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه مبلغ 87049 ریال افزایش می یابد.

در هر حال مزد هیچ کارگری من جمله کارگران دارای طرح طبقه بندی مشاغل با اعمال افزایش سایز سطوح مزدی نباید از حداقل مزد 98 کارگران قانون کار به مبلغ 505627 ریال کمتر شود.

پایه سنواتی 98 کارگران قانون کار روزانه مبلغ 23333 ریال خواهد بود. پایه سنوات به کارگران با یک سال سابقه کار و یا کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته تعلق می گیرد.

پایه سنوات 98 کارگران طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ 23333 ریال بوده و برای سایر گروه ها طبق جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

پایه سنوات 98 کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد آنها تعلق خواهد گرفت.

 پایه سنوات به تمام کارگران دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. عوض شدن کارفرما چه به صورت پیمانکار جدید و … در صورتی که کارگاه ثابت باشد نمی تواند رافع مسئولیت کارفرمای جدید در عدم پرداخت پایه سنوات سال های گذشته که کارفرمای دیگری فعالیت داشته است باشد.

 بن کارگری 98 کارگران قانون کار برای تمام کارگران اعم از دائم و موقت مبلغ 1900000 ریال تعیین شد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به کارگران است.

 افزایش مزد کارگران و کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ی اعمال بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار طبق دستورالعمل های صادره از جانب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

 حقوق و دستمزد دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستان به صورت موقت در کارگاه ها مشغول به کار می شوند از بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار تبعیت نمی کند.

خلاصه و جدول بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار

کامل ترین جدول حقوق و مزایای قانون کار 98

ردیفعنوانمبلغ (ریال)
1مزد روزانه 98 کارگران505,627
2حقوق ماهیانه 30 روزه کارگران در 9815,168,810
3حقوق ماهیانه 31 روزه کارگران در 9815,674,437
4بن کارگری 98 ماهیانه کارگران1,900,000
5حق مسکن 98 ماهیانه کارگران1,000,000
6خواربارمجرد400
متاهل800
7حق اولاد 98 کارگران برای هر فرزند زیر 18 سال معادل 3 روز مزد به شرطی که بیمه شده دارای حداقل 2 سال سابقه بیمه باشد. چه در کارگاه چه در جای دیگریک فرزند1,516,881
دو فرزند3,033,762
سه فرزند4,550,643
8عیدی و پاداش 98 کارگران قانون کار(معادل 60 روز مزد برای هر سال)30,337,620
(معادل 5 روز مزد برای هر ماه)2,528,135
9سنوات خدمات یا پایان کار 98 کارگران قانون کارمعادل 30 روز مزد برای هر سال15,168,810
معادل 5.2 روز مزد برای هر ماه1,264,068
10مبلغ مانده مرخصی 98 کارگران قانون کارسالانه 30 روز با احتساب 4 روز جمعه و در حالت عادی 26 روز13,146,302
معادل 16 ساعت ماهیانه برابر 2 روز و یک و نیم ساعت ماهیانه1,095,525
11مزد هر ساعت کار عادی کارگران 98برابر است با مزد روزانه تقسیم بر 33.7 (هفت و سی و سه صدم)68,980
12فوق العاده اضافه کاری 98 کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی)هر ساعت96,573
هر روز707,878
13فوق العاده شب کاری کارگران 98 (35% مزد ساعتی)هر ساعت24,143
14فوق العاده نوبت کاری  کارگران 98 (برای ماه 30 روزه)صبح عصر 10 درصد حقوق ماهیانه1,516,881
صبح عصر شب 15 درصد حقوق ماهیانه2,275,322
صبح شب ای عصر شب 5.22 درصد حقوق ماهیانه3,412,982/25
15جمعه کاری 98 کارگران قانون کار (40% مزد ساعتی)هر ساعت27,592
کاملترین جدول حقوق و دستمزد 98 کارگران

مثال های محاسبه حقوق و دستمزد 98 کارگران قانون کار

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر به صورت روزکار عادی

محاسبه حقوق و مزایای 98 کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت 98 که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 این کارگر کافی است جمع ردیف های  ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه 98 مبلغ   15,674,437  ریال

بن کارگری 98 مبلغ   1,900,000  ریال

حق مسکن 98 مبلغ   1,000,000 ریال

حق خواربار 98 مبلغ  800 ریال

حق اولاد 98 مبلغ    1,516,881  ریال

عیدی و پاداش 98 مبلغ   2,528,135   ریال

سنوات خدمت یا پایانکار 98 مبلغ   1,264,068   ریال

مانده مرخصی یک روز 505627 ریال

جمع کل : 23,789,948 ر یال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,230,211 ر یال

حقوق پرداختی : 23,159,737  ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق قانون کار 98 کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز  و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت 98 که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار 98 مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه 98 مبلغ  15,674,437

بن کارگری 98 مبلغ   1,900,000

حق مسکن 98 مبلغ   1.000.000

حق خواربار 98 مبلغ   800

حق اولاد 98 مبلغ   3,033,762

فوق العاده اضافه کاری 98 مبلغ 5,890,934

فوق العاده جمعه کاری 98 مبلغ 938,135

فوق العاده شب کاری 98 مبلغ 1,496,877

جمع کل: 29,334,944

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,813,027

حقوق پرداختی: 28,121,918

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار 98 کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری

محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با  سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷)  مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت 98 را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹8 برابر است با 29 ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار 98 مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : 15,674,437

بن کارگری 1,900,000

حق مسکن 1.000.000

حق خواربار 800

حق اولاد 4,550,643

فوق العاده اضافه کاری 2,800,608

فوق العاده جمعه  کاری 800,174

فوق العاده شب کاری 0  ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری 2,351,166

جمع کل : 28,477,827

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر 1,646,847

حقوق پرداختی : 27,430,980

توجه: نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.

متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد 98 کارگران

1- از اول سال 1398حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1398 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 87049 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 505627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (1) کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1398 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 23333 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره2 : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1397، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره3 : بر اساس مصوبه مورخ 27/12/1397 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1398 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1398 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1900000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1398 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

برگرفته از سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ردیفعنوانمبلغ (ریال)
1مزد روزانه 98 کارگران505,627
2حقوق ماهیانه 30 روزه کارگران در 9815,168,810
3حقوق ماهیانه 31 روزه کارگران در 9815,674,437
4بن کارگری 98 ماهیانه کارگران1,900,000
5حق مسکن 98 ماهیانه کارگران1,000,000
6خواربارمجرد400
متاهل800
7حق اولاد 98 کارگران برای هر فرزند زیر 18 سال معادل 3 روز مزد به شرطی که بیمه شده دارای حداقل 2 سال سابقه بیمه باشد. چه در کارگاه چه در جای دیگریک فرزند1,516,881
دو فرزند3,033,762
سه فرزند4,550,643
8عیدی و پاداش 98 کارگران قانون کار(معادل 60 روز مزد برای هر سال)30,337,620
(معادل 5 روز مزد برای هر ماه)2,528,135
9سنوات خدمات یا پایان کار 98 کارگران قانون کارمعادل 30 روز مزد برای هر سال15,168,810
معادل 5.2 روز مزد برای هر ماه1,264,068
10مبلغ مانده مرخصی 98 کارگران قانون کارسالانه 30 روز با احتساب 4 روز جمعه و در حالت عادی 26 روز13,146,302
معادل 16 ساعت ماهیانه برابر 2 روز و یک و نیم ساعت ماهیانه1,095,525
11مزد هر ساعت کار عادی کارگران 98برابر است با مزد روزانه تقسیم بر 33.7 (هفت و سی و سه صدم)68,980
12فوق العاده اضافه کاری 98 کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی)هر ساعت96,573
هر روز707,878
13فوق العاده شب کاری کارگران 98 (35% مزد ساعتی)هر ساعت24,143
14فوق العاده نوبت کاری  کارگران 98 (برای ماه 30 روزه)صبح عصر 10 درصد حقوق ماهیانه1,516,881
صبح عصر شب 15 درصد حقوق ماهیانه2,275,322
صبح شب ای عصر شب 5.22 درصد حقوق ماهیانه3,412,982/25
15جمعه کاری 98 کارگران قانون کار (40% مزد ساعتی)هر ساعت27,592
کاملترین جدول حقوق و دستمزد 98 کارگران

نوشته های مشابه

257 دیدگاه

  1. سلام
   مبلغ جمعه کاری بر اساس تعداد روز محاسبه می شود و ساعتی نیست.
   فرمول محاسبه هم به شکل زیر است
   تعداد روز جمعه * 0.4 * مزد روزانه = جمعه کاری

 1. سلام. حقوق یک کارگر که به صورت روز مزد کار میکند و در هر ماه حدود 25 روز کارکرد دارد چقدر است. کارگر جمعه ها تعطیل است و یک روز مرخصی می رود. ممنون

  1. سلام
   کارگر روز مزد با ماه مزد و … تفاوتی ندارد.
   برای ایام تعطیل و جمعه مابین ایام کار نیز مزد و مزایا تعلق می گیرد.
   ماهانه حدود 15 ساعت و نیم حق مرخصی با مزد نیز دارید.

 2. با عرض سلام
  اینجانب در شرکت خوشنام خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت 17 سال مشغول به کار هستم و بعد از تسویه شرکت با دانشگاه , اداره کار بابت تسویه حساب حدود هفده میلیون تومان اداره کار برای ما تعییین کرد ولی با اعتراض شرکت , اداره کار مبلغ را به سه میلیون و پانصد هزار تومان کاهش دادند .

  ایا این واقعا قانونی میباشد که بعد از 17 سال با این مبلغ با ما تسویه حساب بکنند ؟

  با تشکر

  1. سلام
   با توجه به اینکه مبلغ کلی و مساله را کلی مطرح فرمودین نمی توان اظهار نظر کرد.
   لطفا مدارک و آرای اداره کار را در قسمت پنل کاربران ارسال فرمایید تا توسط کارشناسان و مشاوران بررسی و اظهار نظر شود.
   برای عضویت در کانال تلگرام سایت اداره کل و دریافت آخرین اخبار و قوانین و آموزش ها اینجا کلیک کنید.

 3. سلام
  من در کارگاهی بصورت شبانه روزی کار میکنم روزها کار شبها به عنوان نگهبان مشغول هستم و هر ماه ۳ روز مرخصی دارم حقوق من به چه صورت محسابه میشود؟؟
  باتشکر

  1. سلام
   خسته نباشید
   طبق آنچه فرمودید به شما علاوه بر حداقل حقوق مزایایی مانند اضافه کاری و شب کاری و جمعه کاری نیز تعلق می گیرد. برای محاسبه فیش حقوق از انتهای صفحه برروی پنل کاربران کلیک کنید و درخواست فیش حقوق ثبت کنید تا ریز حقوق ومزایای شما محاسبه و ارسال گردد.
   متشکرم

 4. سلام
  سوالم اینه که مرخصی رو سالیانه حساب میکنن یا ماهیانه؟
  اگه بخوایم 6ماه حساب کنیم چطور میشه؟

  ممنون از پاسخگوییتون

 5. سلام .بنده این ماه یک روز مرخصی داشتم آیا باید حقوق بهم بدن بابت یک روز مرخصی؟

 6. در داروخانه شبانه روزی کارمیکنم هرروز از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب است روزهای جمعه هم کار میکنم ولی وسط هفته یه روز تعطیل هستم روزهای تعطیلات رسمی کارمی کنیم ولی از بابت اون چیزی نمیده و مرخصی سالیانه استفاده نمیکنیم و پولش را نمی دهند خواهشمند است مرا راهنمایی کنند اولا از ساعت 4 تا 12 شب شامل شب کاری است ؟ ثانیا مزد روزهای تعطیل و مرخصی را چگونه خق مان را بگیریم ؟ با تشکر

  1. سلام
   پیشنهاد می کنم در پنل کاربراین سایت عضو شوید و درخواست مشاوره دهید تا ریز حقوق ومزایای قانون کار برایتان ارسال شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر