13 نمونه قرارداد کار 1401 قانون کار + دانلود PDF , WORD ,JPG

قرارداد کار به عنوان اولین توافق بین کارگر و کارفرما است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر چند در قانون کار قرارداد کار شفاهی نیز به عنوان یکی از انواع قرارداد کار شناخته شده است ولی توضیح اکید این است که از قرارداد کار کتبی استفاده شود. در ابتدای سال باید قرارداد کار 1401 کارگران تنظیم و به امضا برسد. در این مقاله نمونه قرارداد کار وزارت کار 1401 و سایر نمونه قراردادهای کار آماده جهت دانلود به صورت قرارداد کار pdf و قرارداد کار word ارائه شده است.

این قراردادها به صورت ساده و برای چند حالت مختلف تنظیم شده است و چنانچه کارفرما و کارگر شرایط خاصی داشته باشند می بایست قرارداد کار 1401 را به صورت سفارشی تنظیم نمایند.

قراردادهای رایگان برای سال 1401
قراردادهای رایگان برای سال 1401

فهرست مطالب

لیست قرارداد کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

ردیفسابقه کارتعداد فرزند
100
201
302
410
511
612
720
821
922
قرارداد کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

نمونه قرارداد کار 1401 قانون کار برای کارگر بدون فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار 1401 این مبلغ درج نمی شود.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)41,797,500
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع56,797,500
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال (نمونه قرارداد کار 1401 وزارت کار )

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 برای کارگر دارای یک فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار 1401 مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)41.797.500
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (1 فرزند)4.179.750
جمع60.977.250
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 برای کارگر دارای دو فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد 1401 قانون کار)

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار 1401 برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ (ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)41.797.500
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (2 فرزند)8.359.500
جمع65.157.000
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

دانلود نمونه قرارداد اداره کار 1401 کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه

نمونه قرارداد کار قانون کار 1401 برای کارگر بدون فرزند و دارای یک سال سابقه کار

شرایط نمونه قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال

عنوانمبلغ (ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات70.000
حقوق ماهانه (30 روز)43.897.500
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع58.897.500
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار 1401 کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 برای کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار 1401 برای کارگر دارای یک فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات70.000
حقوق ماهانه (30 روز)27.954.960
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (1 فرزند)4.179.750
جمع63.077.250
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دارای یک سال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه

نمونه قرارداد کار قانون کار 1401 برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وازرت کار برای کارگر دارای دو فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات70.000
حقوق ماهانه (30 روز)43.897.500
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (2 فرزند)8.359.500
جمع67.257.000
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دارای یکسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد کار وزارت کار 1401 برای کارگر بدون فرزند و دارای دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات134.399
حقوق ماهانه (30 روز)45.829.470
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع60.829.470
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه

نمونه قرارداد کار قانون کار 1401 برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار 1401 حق اولاد یک فرزند درج می شود.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات134.399
حقوق ماهانه (30 روز)45.829.470
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (1 فرزند)4.179.750
جمع65.009.220
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار 1401 برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه1.393.250
پایه سنوات134.399
حقوق ماهانه (30 روز)45.829.470
حق مسکن6.500.000
بن کارگری8.500.000
حق اولاد (2 فرزند)8.359.500
جمع69.188.970
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه

نمونه قرارداد کار 1401 خالی

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1401 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد خالی

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه 
پایه سنوات 
حقوق ماهانه (30 روز) 
حق مسکن 
بن کارگری 
حق اولاد (2 فرزند) 
جمع 
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر خالی

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

قرارداد كار قانون کار 1401 خالی
قرارداد كار قانون کار 1401 خالی

نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر 1 ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر 3 ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم 1- بازنشستگی 2- فوت 3- از کار افتادگی کلی 4- استعفای کارگر 5- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

دانلود نمونه قرارداد کار دائم

نمونه قراداد کار زیر 3 ماه

قرارداد کار زیر 3 ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از 3 ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر 3 تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر 3 ماه تنظیم نمایید.

قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده 11 قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.

سوالات متداول در مورد نمونه قرارداد کار قانون کار

دانلود نمونه قرارداد کار 1401 (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل از گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کاردانلود
نمونه قرارداد کار 1401 بدون فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1401 1 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار بدون فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار بدون فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار نمونه قرارداد کار خام و خالی
نمونه قرارداد کار دائمی
نمونه قرارداد کار وزارت کار 1401
دانلود فایل ورد نمونه قرارداد کار قانون کار

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

  1. سلام من یک کارمند قرار داد موقت یک اداره دولتی هستم با ۲۴۰ ساعت کار به صورت شیفتی ۱۰ روز به صورت ۲۴ ساعتی با حداقل حقوق بدون حق شیفت ..جمعه کاری..بدون غذا .. بدون اضافه کاری بدون مرخصی ..بدون پاداش و پایان کار…در مورد ما نظر بدین..در ضمن با ۱۳ سال سابقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تسویه حساب کارکنان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر