13 نمونه قرارداد کار قانون کار 1400 + دانلود PDF , WORD ,JPG

تنظیم قرارداد کار مطابق با مقررات قرارداد اداره کار اولین قدم در شروع رابطه کارگری و کارفرمای است و نمونه قرارداد کار قانون کار که در این قسمت ارائه می شود در کمک به طرفین کارفرما و کارگر برای درست برداشتن اولین قدم هستند. دانلود و استفاده از هر یک از نمونه قراردادهای وزارت کار (نمونه قرارداد وزارت کار 1400) می تواند به صورت خیلی ساده انجام پذیرد و در صورتی که شرایط کاری شما با قراردادهای کار وزارت کار موجود در این صفحه متفاوت باشد می توانید با دانلود فایل ورد (word) نمونه قرارداد کار قانون کار آن را ویرایش نموده و استفاده نمایید.

نمونه قرارداد قانون کار 1400
نمونه قرارداد قانون کار 1400

فهرست مطالب

1- نمونه قرارداد کار قانون کار 1400 برای کارگر بدون فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار 1400 این مبلغ درج نمی شود.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد 1400 قانون کار)

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)26.554.950
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع37.054.950
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال (نمونه قرارداد وزارت کار 1400)

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه

2- نمونه قرارداد کار 1400 برای کارگر دارای یک فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار 1400 مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد 1400 قانون کار)

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)26.554.950
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (1 فرزند)2.655.495
جمع39,710,445

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه

3- نمونه قرارداد کار 1400 برای کارگر دارای دو فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار 1400 برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات0
حقوق ماهانه (30 روز)26.554.950
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (2 فرزند)5.310.990
جمع42.365.940
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

دانلود نمونه قرارداد اداره کار 1400 کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه

4- نمونه قرارداد کار قانون کار 1400 برای کارگر بدون فرزند و دارای یک سال سابقه کار

شرایط نمونه قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات46.667
حقوق ماهانه (30 روز)27.954.960
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع38.454.960
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار 1400 کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سال سابقه

5- نمونه قرارداد کار 1400 برای کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار 1400 برای کارگر دارای یک فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات46.667
حقوق ماهانه (30 روز)27.954.960
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (1 فرزند)2.655.495
جمع41.110.455
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دارای یک سال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سال سابقه

6- نمونه قرارداد کار قانون کار 1400 برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وازرت کار برای کارگر دارای دو فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات46.667
حقوق ماهانه (30 روز)27.954.960
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (2 فرزند)5.310.990
جمع43.765.950

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سال سابقه

7- نمونه قرارداد کار 1400 برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد کار وزارت کار 1400 برای کارگر بدون فرزند و دارای دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات88.666
حقوق ماهانه (30 روز)29.214.930
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (0 فرزند)0
جمع39.714.930
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سال سابقه

8- نمونه قرارداد کار قانون کار 1400 برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار 1400 حق اولاد یک فرزند درج می شود.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد 1400 قانون کار)

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات88.666
حقوق ماهانه (30 روز)29.214.930
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (1 فرزند)2.655.495
جمع42.370.425
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سال سابقه

9- نمونه قرارداد کار 1400 برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار 1400 برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه885.165
پایه سنوات88.666
حقوق ماهانه (30 روز)29.214.930
حق مسکن4.500.000
بن کارگری6.000.000
حق اولاد (2 فرزند)5.310.990
جمع45.025.920
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دوسال سابقه کار

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سال سابقه
نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سال سابقه

10- نمونه قرارداد کار 1400 خالی

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر 18 سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از 720 روز دارد، حق اولاد 1400 (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد خالی

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه 
پایه سنوات 
حقوق ماهانه (30 روز) 
حق مسکن 
بن کارگری 
حق اولاد (2 فرزند) 
جمع 
جدول حقوق و دستمزد برای کارگر خالی

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

قرارداد كار قانون کار 1400 خالی
قرارداد كار قانون کار 1400 خالی

11- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر 1 ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر 3 ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم 1- بازنشستگی 2- فوت 3- از کار افتادگی کلی 4- استعفای کارگر 5- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

دانلود نمونه قرارداد کار دائم

12 – نمونه قراداد کار زیر 3 ماه

قرارداد کار زیر 3 ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از 3 ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر 3 تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر 3 ماه تنظیم نمایید.

13 – قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده 11 قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.

سوالات متداول در مورد نمونه قرارداد کار قانون کار

دانلود فایل ورد word نمونه قرارداد کار قانون کار

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل از گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کاردانلود
نمونه قرارداد کار بدون فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و بدون پایه سنوات
نمونه قرارداد کار بدون فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و 1 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار بدون فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 1 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار 2 فرزند و 2 پایه سنوات
نمونه قرارداد کار نمونه قرارداد کار خام و خالی
نمونه قرارداد کار دائمی
نمونه قرارداد کار وزارت کار
دانلود فایل ورد نمونه قرارداد کار قانون کار

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. با سلام اینجانب با یازده سال سابقه بیمه تامین اجتماعی و یک فرزند، شغل راننده لودر با گواهینامه ویژه حقوق و پایه حقوق باید چند باشد در معدنی که تو ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر است و سر و صدای زیاد وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا